Hotărârea nr. 265/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele formulate si aprobate în unanimitate în plenul consiliului local, consemnate si în procesul verbal al sedinței ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 77475/26.08.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul

2015;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. BCP 4423/13.08.2015 privind suplimentarea sumelor defalcate aprobate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. BCP 4320/06.08.2015 privind influențele asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit, alocate conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice în anul 2015;

Având în vedere Ordinul nr. 476/922/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 781/20.08.2015;

Având în vedere Amendamentele Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii si Biroului de Finantare a Societatii Civile in baza referatelor nr.78244 si 78263/28.08.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.3.1 (Lista obiectivelor de investiții - activitate proprie), Anexei nr.

1.3.2. (Lista obiectivelor de investiții - învățământ) și Anexei nr. 1.3.3 (Lista obiectivelor de investiții 2015 - Spitale), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

• la venituri cu suma de + 22.173,54 mii lei astfel:

+ 6.422,00 mii lei


04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

+ 2.042,24 mii lei


11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

+ 8.680,00 mii lei

+ 3.275,76 mii lei + 195,00 mii lei


11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 33.02.08 Venituri din prestări de servicii

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

- 3,55 mii lei

+ 3,55 mii

lei


42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare    +

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primate în contul plăților efectuate în anul curent)    +

45.02.02.03 Fondul Social European (Prefinanțări)    +

• la cheltuieli cu suma de + 23.015,54 mii lei astfel:

51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal 65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

65.02.51 Învățământ - transferuri între unități ale administrației publice 65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

66.02.10 Sănătate - cheltuieli de personal

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice (din excedent)

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli

68.02.20 Asigurări și asistență socială - bunuri și servicii

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri și servicii 70.02.59 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - alte cheltuieli 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital (din excedent)

74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

84.02.40 Transporturi - subvenții

189,21 mii lei

1.210,32 mii lei 159,01 mii lei

+ 1.200,00 mii lei + 240,00 mii lei + 8.563,00 mii lei + 2.000,00 mii lei + 117,00 mii lei + 1.558,54 mii lei

+ 195,00 mii lei

+ 300,00 mii lei + 1.000,00 mii lei + 1.000,00 mii lei

+ 50,00 mii lei

+ 1.500,00 mii lei + 40,00 mii lei

+ 542,00 mii lei + 500,00 mii lei + 2.710,00 mii lei + 1.500,00 mii lei


1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii

-    11,00 mii lei + 11,00 mii lei + 24,00 mii lei

-    24,00 mii lei

-    1.095,00 mii lei + 120,00 mii lei + 975,00 mii lei


51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital 84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital

1.3. Se repartizează suma de 1.958,10 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași astfel:

- 1.958,10 mii lei + 591,18 mii lei

+ 146,00 mii lei


54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal 54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri între unități ale administrației publice

61.02.51 Ordine publică și siguranță națională - transferuri între unități ale administrației publice

+ 306,32 mii lei + 60,50 mii lei +    100,00 mii

lei


67.02.10 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de personal 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli

+    400,00 mii

lei

+ 350,00 mii lei + 0,50 mii lei + 3,55 mii lei + 0,05 mii lei


68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal 87.02.20 Alte acțiuni economice - bunuri și servicii 87.02.55 Alte acțiuni economice - alte transferuri 87.02.59 Alte acțiuni economice - alte cheltuieli

Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 (fond 10), conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 862,32 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 862.32 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală, Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 265 din 31 august 2015

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1 048 928.01

22 173.54

1 071 101.55

****** 48.02 VENITURI PROPRII

334 773.70

32 570.76

343 432.94

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

529 471.43

20 615.00

550 086.43

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487 769.58

20 420.00

508 189.58

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

189 218.25

8 464.24

197 682.49

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

189 218.25

8 464.24

197 682.49

03.02 impozit pe venit

1 264.25

0.00

1 264.25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1 264.25

0.00

1 264.25

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

187 954.00

8 464.24

196 418.24

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187 954.00

6 422.00

194 376.00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

0.00

2 042.24

2 042.24

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64 079.59

0.00

64 079.59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19 676.91

0.00

19 676.91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44 402.68

0.00

44 402.68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7 742.93

0.00

7 742.93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2 484.91

0.00

2 484.91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5 093.79

0.00

5 093.79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164.23

0.00

164.23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3 061.43

0.00

3 061.43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11.12

0.00

11.12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

220 055.36

11 955.76

232 011.12

11.02 Sume defalcate din TVA

194 958.95

11 955.76

206 914.71

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

193 312.92

8 680.00

201 992.92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1 646.03

3 275.76

4 921.79

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457.95

0.00

457.95

12.02.07 Taxe hoteliere

457.95

0.00

457.95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997.72

0.00

997.72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203.51

0.00

203.51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794.21

0.00

794.21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23 640.74

0.00

23 640.74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18 767.38

0.00

18 767.38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11 651.41

0.00

11 651.41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7 115.97

0.00

7 115.97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753.15

0.00

753.15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4 120.21

0.00

4 120.21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3 600.90

0.00

3 600.90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

41 701.85

195.00

41 896.85

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14 042.27

0.00

14 042.27

30.02 Venituri din proprietate

14 037.17

0.00

14 037.17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.08 Venituri din dividende

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478.54

0.00

478.54

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

31.02 Venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

27 659.58

195.00

27 854.58

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7 278.36

195.00

7 473.36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6 674.59

195.00

6 869.59

33.02.12 Contr pers cantine

16.29

0.00

16.29

33.02.50 Alte ven prest serv

587.48

0.00

587.48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2 579.64

0.00

2 579.64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2 281.47

0.00

2 281.47

34.02.50 Alte ven din taxe

298.17

0.00

298.17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11 507.01

0.00

11 507.01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15.22

0.00

15.22

36.02 Diverse venituri

6 277.94

0.00

6 277.94

36.02.01 V.aplicare prescript

18.91

0.00

18.91

36.02.06 Taxe speciale

2 545.68

0.00

2 545.68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7.38

0.00

7.38

36.02.50 Alte venituri

3 705.97

0.00

3 705.97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

16.63

0.00

16.63

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16.63

0.00

16.63

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-55 990.04

-3.55

-55 993.59

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55 990.04

3.55

55 993.59

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277.85

0.00

277.85

39.02 Venituri din valorif.bunuri

277.85

0.00

277.85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77.22

0.00

77.22

39.02.03 V din vanz locuinte

58.22

0.00

58.22

39.02.10 Depozite spec constructii

142.41

0.00

142.41

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

*    00.17 IV. SUBVENTII

218 522.92

189.21

218 712.13

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

218 522.92

189.21

218 712.13

42.02 Subventii de la buget de stat

218 522.92

189.21

218 712.13

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loca

le pentru 1fin8a0n1ta.0r0e

a investitiilor0in.0s0a

natate 1 801.00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele l

ocale pent1ru80fin1a.0n0ț

rea aparatu0ri.i0m0

1    801i00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului S

ănătății că1tr8e4b0u.0g0e

tele locale pe0n.0tr0u

finanțar1ea8i4n0v.e0s0ti

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerul

i Sănătăți1i c8ă4t0re.0b0u

getele locale0.p0e0

tru finan1ța8r4ea0.a0p0a

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

214 642.92

189.21

214 832.13

42.02.34 Subv incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

sănătății    45.00

0.00

45.00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul

programelor 2F0E.G00A

implementa0te.0d0

APIA 20.00

45.02 Sume UE plati confirmate

300 655.81

1 369.33

302 025.14

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

209 829.76

0.00

209 829.76

45.02.01.01 Sume plati an curent

201 330.32

0.00

201 330.32

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1 299.47

0.00

1 299.47

45.02.01.03 Prefinantare

7 199.97

0.00

7 199.97

45.02.02 Fd Social European

7 185.36

1 369.33

8 554.69

45.02.02.01 Sume plati an curent

5 341.24

1 210.32

6 551.56

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1 452.09

0.00

1 452.09

45.02.02.03 Prefinantari

392.03

159.01

551.04

45.02.03 Fondul de coeziune

83 614.73

0.00

83 614.73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78 078.29

0.00

78 078.29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5 536.44

0.00

5 536.44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25.96

0.00

25.96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25.96

0.00

25.96

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1 095 365.88

23 015.54

1 118 381.42

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

58 596.67

350.08

58 946.75

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

31 636.66

1 922.18

33 558.84

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

591.18

21 134.84

20 Bunuri si servicii

7 691.00

1 211.00

8 902.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

120.00

2 614.00

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16 441.01

-1 572.10

14 868.91

20 Bunuri si servicii

6 491.03

240.00

6 731.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

-1 958.10

6 147.57

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 721.57

146.00

1 867.57

56 Pr fonduri externe nerambur

122.74

0.00

122.74

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi

- din care titlurile:

10 519.00

0.00

10 519.00

20 Bunuri si servicii

262.00

0.00

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

0.00

10 257.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

11 962.78

306.32

12 269.10

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

11 962.78

306.32

12 269.10

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

11 584.78

306.32

11 891.10

71 Active nefinanciare

178.00

0.00

178.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

343 039.00

16 693.04

359 732.04

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

205 592.86

13 213.54

218 806.40

10 Cheltuieli de personal

154 195.00

8 563.00

162 758.00

20 Bunuri si servicii

20 715.96

2 000.00

22 715.96

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 619.45

117.00

1 736.45

56 Pr fonduri externe nerambur

18 068.29

1 558.54

19 626.83

57 Asistenta sociala

354.60

0.00

354.60

59 Alte cheltuieli

609.56

0.00

609.56

71 Active nefinanciare

10 030.00

975.00

11 005.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

13 635.95

495.00

14 130.95

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

195.00

6 714.59

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 916.36

300.00

7 216.36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

67 868.24

2 584.50

70 452.74

10 Cheltuieli de personal

248.29

60.50

308.79

20 Bunuri si servicii

17 917.16

1 100.00

19 017.16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 632.96

0.00

1 632.96

56 Pr fonduri externe nerambur

37 524.60

0.00

37 524.60

59 Alte cheltuieli

8 515.63

1 400.00

9 915.63

71 Active nefinanciare

2 000.60

24.00

2 024.60

81 Rambursari de credite

29.00

0.00

29.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

55 941.95

400.00

56 341.95

10 Cheltuieli de personal

17 757.29

350.00

18 107.29

20 Bunuri si servicii

8 931.21

50.00

8 981.21

55 Alte transferuri

74.20

0.00

74.20

56 Pr fonduri externe nerambur

10 148.98

0.00

10 148.98

57 Asistenta sociala

15 201.92

0.00

15 201.92

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

2 739.75

0.00

2 739.75

72 Active financiare

0.60

0.00

0.60

81 Rambursari de credite

88.00

0.00

88.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

55 115.46

2 547.00

57 662.46

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

41 557.46

2 058.00

43 615.46

20 Bunuri si servicii

21 606.00

1 500.00

23 106.00

55 Alte transferuri

134.51

0.00

134.51

56 Pr fonduri externe nerambur

3 893.98

0.00

3 893.98

59 Alte cheltuieli

40.00

40.00

71 Active nefinanciare

8 979.97

518.00

9 497.97

81 Rambursari de credite

6 943.00

0.00

6 943.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13 558.00

489.00

14 047.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

489.00

13 879.00

71 Active nefinanciare

50.00

0.00

50.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

626 651.97

3 119.10

629 771.07

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

34 596.21

0.00

34 596.21

56 Pr fonduri externe nerambur

34 596.21

0.00

34 596.21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

250 947.53

0.00

250 947.53

20 Bunuri si servicii

10 640.00

0.00

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

0.00

10 900.00

56 Pr fonduri externe nerambur

207 365.53

0.00

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

0.00

1 600.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

0.00

20 442.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

320 179.20

3 115.00

323 294.20

20 Bunuri si servicii

18 100.00

2 710.00

20 810.00

40 Subventii

30 550.00

1 500.00

32 050.00

56 Pr fonduri externe nerambur

241 660.77

0.00

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

-1 095.00

10 572.43

81 Rambursari de credite

18 201.00

0.00

18 201.00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20 929.03

4.10

20 933.13

20 Bunuri si servicii

475.55

0.50

476.05

55 Alte transferuri

0.00

3.55

3.55

56 Pr fonduri externe nerambur

20 353.48

0.00

20 353.48

59 Alte cheltuieli

0.00

0.05

0.05

72 Active financiare

100.00

0.00

100.00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

46 437.87

842.00

47 279.87

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

473 720.39

20 611.45

494 331.84

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

473 481.39

20 611.45

494 092.84

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487 769.58

20 420.00

508 189.58

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

189 218.25

8 464.24

197 682.49

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

189 218.25

8 464.24

197 682.49

03.02 impozit pe venit

1 264.25

0.00

1 264.25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1 264.25

0.00

1 264.25

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

187 954.00

8 464.24

196 418.24

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187 954.00

6 422.00

194 376.00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

0.00

2 042.24

2 042.24

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64 079.59

0.00

64 079.59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19 676.91

0.00

19 676.91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44 402.68

0.00

44 402.68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7 742.93

0.00

7 742.93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2 484.91

0.00

2 484.91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5 093.79

0.00

5 093.79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164.23

0.00

164.23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3 061.43

0.00

3 061.43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11.12

0.00

11.12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

220 055.36

11 955.76

232 011.12

11.02 Sume defalcate din TVA

194 958.95

11 955.76

206 914.71

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

193 312.92

8 680.00

201 992.92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1 646.03

3 275.76

4 921.79

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457.95

0.00

457.95

12.02.07 Taxe hoteliere

457.95

0.00

457.95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997.72

0.00

997.72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203.51

0.00

203.51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794.21

0.00

794.21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23 640.74

0.00

23 640.74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18 767.38

0.00

18 767.38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11 651.41

0.00

11 651.41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7 115.97

0.00

7 115.97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753.15

0.00

753.15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4 120.21

0.00

4 120.21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3 600.90

0.00

3 600.90

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-14 288.19

191.45

-14 096.74

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14 042.27

0.00

14 042.27

30.02 Venituri din proprietate

14 037.17

0.00

14 037.17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.08 Venituri din dividende

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478.54

0.00

478.54

31.02 Venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-28 330.46

191.45

-28 139.01

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7 278.36

195.00

7 473.36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6 674.59

195.00

6 869.59

33.02.12 Contr pers cantine

16.29

0.00

16.29

33.02.50 Alte ven prest serv

587.48

0.00

587.48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2 579.64

0.00

2 579.64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2 281.47

0.00

2 281.47

34.02.50 Alte ven din taxe

298.17

0.00

298.17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11 507.01

0.00

11 507.01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15.22

0.00

15.22

36.02 Diverse venituri

6 277.94

0.00

6 277.94

36.02.01 V.aplicare prescript

18.91

0.00

18.91

36.02.06 Taxe speciale

2 545.68

0.00

2 545.68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7.38

0.00

7.38

36.02.50 Alte venituri

3 705.97

0.00

3 705.97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

-55 973.41

-3.55

-55 976.96

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16.63

0.00

16.63

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt sectiun

a de dezv-5o5lta9r9e0a.0b4u

getului loca-l3.55

-55 993.59

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

239.00

0.00

239.00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

239.00

0.00

239.00

42.02 Subv de la buget stat(cod 00.20

239.00

0.00

239.00

42.02.34 Subv incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea să

nătății    45.00

0.00

45.00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul p

rogramelor FEG20A.0im0

plementate d0e.0A0

IA 20.00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

473 720.39

20 611.45

494 331.84

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55 979.93

230.08

56 210.01

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

29 142.66

1 802.18

30 944.84

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

591.18

21 134.84

20 Bunuri si servicii

7 691.00

1 211.00

8 902.00

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16 318.27

-1 572.10

14 746.17

20 Bunuri si servicii

6 491.03

240.00

6 731.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

-1 958.10

6 147.57

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 721.57

146.00

1 867.57

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

10 519.00

0.00

10 519.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

20 Bunuri si servicii

262.00

0.00

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

0.00

10 257.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

10 784.78

306.32

11 091.10

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

10 784.78

306.32

11 091.10

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

10 584.78

306.32

10 891.10

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

255 455.62

13 835.50

269 291.12

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

177 494.57

10 680.00

188 174.57

10 Cheltuieli de personal

154 195.00

8 563.00

162 758.00

20 Bunuri si servicii

20 715.96

2 000.00

22 715.96

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 619.45

117.00

1 736.45

57 Asistenta sociala

354.60

0.00

354.60

59 Alte cheltuieli

609.56

0.00

609.56

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6 869.59

195.00

7 064.59

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

195.00

6 714.59

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

150.00

0.00

150.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

28 113.04

2 560.50

30 673.54

10 Cheltuieli de personal

248.29

60.50

308.79

20 Bunuri si servicii

17 917.16

1 100.00

19 017.16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 402.96

0.00

1 402.96

59 Alte cheltuieli

8 515.63

1 400.00

9 915.63

81 Rambursari de credite

29.00

0.00

29.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

42 978.42

400.00

43 378.42

10 Cheltuieli de personal

17 757.29

350.00

18 107.29

20 Bunuri si servicii

8 931.21

50.00

8 981.21

57 Asistenta sociala

15 201.92

0.00

15 201.92

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

81 Rambursari de credite

88.00

0.00

88.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

42 191.51

2 029.00

44 220.51

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

28 683.51

1 540.00

30 223.51

20 Bunuri si servicii

21 606.00

1 500.00

23 106.00

* 55 Alte transferuri

134.51

0.00

134.51

59 Alte cheltuieli

0.00

40.00

40.00

81 Rambursari de credite

6 943.00

0.00

6 943.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13 508.00

489.00

13 997.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

489.00

13 879.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

109 308.55

4 210.55

113 519.10

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

41 982.00

0.00

41 982.00

20 Bunuri si servicii

10 640.00

0.00

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

0.00

10 900.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

0.00

20 442.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

66 851.00

4 210.00

71 061.00

20 Bunuri si servicii

18 100.00

2 710.00

20 810.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

40 Subventii

30 550.00

1 500.00

32 050.00

81 Rambursari de credite

18 201.00

0.00

18 201.00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

475.55

0.55

476.10

20 Bunuri si servicii

475.55

0.50

476.05

59 Alte cheltuieli

0.00

0.05

0.05

INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

575 207.62

1 562.09

576 769.71

*** 00.02 VENITURI CURENTE

55 990.04

3.55

55 993.59

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

55 990.04

3.55

55 993.59

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

55 990.04

3.55

55 993.59

37.02 Transferuri voluntare

55 990.04

3.55

55 993.59

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55 990.04

3.55

55 993.59

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277.85

0.00

277.85

39.03 Venituri din valorif.bunuri

277.85

0.00

277.85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77.22

0.00

77.22

39.02.03 V din vanz locuinte

58.22

0.00

58.22

39.02.10 Depozite spec constr

142.41

0.00

142.41

** 00.17 IV SUBVENTII

218 283.92

189.21

218 473.13

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

218 283.92

189.21

218 473.13

42.02 Subventii de la buget de stat

218 283.92

189.21

218 473.13

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru fina1n8ta0r1e.0a0i

vestitiilor in 0s.a0n0a

tate 1 801.00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loc

ale pentru1fin8a0n1ț.a0r0e

a aparaturii 0m.e0d0i

1 801.00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

ătății către1 b8u4g0e.0te0l

e locale pent0ru.0f0in

anțarea1in8v4e0s.t0iț0iil

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății c1ăt8re40b.u0g0e

tele locale p0e.n0t0r

finanța1re8a4a0p.0a0ra

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

214 642.92

189.21

214 832.13

45.02 Sume FEN postaderare

300 655.81

1 369.33

302 025.14

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

209 829.76

0.00

209 829.76

45.02.01.01 Sume plati an curent

201 330.32

0.00

201 330.32

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1 299.47

0.00

1 299.47

45.02.01.03 Prefinantare

7 199.97

0.00

7 199.97

45.02.02 Fd Social European

7 185.36

1 369.33

8 554.69

45.02.02.01 Sume plati an curent

5 341.24

1 210.32

6 551.56

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1 452.09

0.00

1 452.09

45.02.02.03 Prefinantari

392.03

159.01

551.04

45.02.03 Fondul de coeziune

83 614.73

0.00

83 614.73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78 078.29

0.00

78 078.29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5 536.44

0.00

5 536.44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25.96

0.00

25.96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25.96

0.00

25.96

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

621 645.49

2 404.09

624 049.58

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2 616.74

120.00

2 736.74

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2 494.00

120.00

2 614.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

120.00

2 614.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

122.74

0.00

122.74

56 Pr fin fd ext neramb

122.74

0.00

122.74

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

1 178.00

0.00

1 178.00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titluri

le: 1 178.00

0.00

1 178.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 000.00

0.00

1 000.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

71 Active nefinanciare

178.00

0.00

178.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

87 583.38

2 857.54

90 440.92

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

28 098.29

2 533.54

30 631.83

56 Pr fin fd ext neramb

18 068.29

1 558.54

19 626.83

71 Active nefinanciare

10 030.00

975.00

11 005.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6 766.36

300.00

7 066.36

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 766.36

300.00

7 066.36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

39 755.20

24.00

39 779.20

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

230.00

0.00

230.00

56 Pr fin fd ext neramb

37 524.60

0.00

37 524.60

71 Active nefinanciare

2 000.60

24.00

2 024.60

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

12 963.53

0.00

12 963.53

55 Alte transferuri

74.20

0.00

74.20

56 Pr fin fd ext neramb

10 148.98

0.00

10 148.98

71 Active nefinanciare

2 739.75

0.00

2 739.75

72 Active financiare

0.60

0.00

0.60

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

12 923.95

518.00

13 441.95

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlu

rile: 12 873.95

518.00

13 391.95

56 Pr fin fd ext neramb

3 893.98

0.00

3 893.98

71 Active nefinanciare

8 979.97

518.00

9 497.97

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

50.00

0.00

50.00

71 Active nefinanciare

50.00

0.00

50.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

517 343.42

-1 091.45

516 251.97

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

34 596.21

0.00

34 596.21

56 Pr fin fd ext neramb

34 596.21

0.00

34 596.21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

208 965.53

0.00

208 965.53

56 Pr fin fd ext neramb

207 365.53

0.00

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

0.00

1 600.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

253 328.20

-1 095.00

252 233.20

56 Pr fin fd ext neramb

241 660.77

0.00

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

-1 095.00

10 572.43

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20 453.48

3.55

20 457.03

55 Alte transferuri

0.00

3.55

3.55

56 Pr fin fd ext neramb

20 353.48

0.00

20 353.48

72 Active financiare

100.00

0.00

100.00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

46 437.87

842.00

47 279.87

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU

PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS

2015

00.01 TOTAL VENITURI

165 687.79

862.32

166 550.11

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

143 907.12

110.00

144 017.12

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

*    00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

* 04    Cote defalcate din imp.venit

*    00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

*    00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

*    00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

143 907.12

110.00

144 017.12

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3 377.29

3 377.29

30 Venituri din proprietate

3 377.29

3 377.29

30.05 Ven concesiuni, inch

3 377.29

3 377.29

30.50 Alte venituri din proprietate

31.10 Alte venituri din dobanzi

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

140 529.83

110.00

140 639.83

33 Ven din prestari servicii si alte activitati

139 822.83

110.00

139 932.83

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4 612.02

110.00

4 722.02

33.08 Venituri din prestari de servicii

3 215.75

3 215.75

33.13 Contrib de intretinere a persoanelor asistate

3 241.28

3 241.28

33.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate

20 058.26

20 058.26

33.16 Venituri din valorificarea prod.obtinute din act.proprie

119.78

119.78

33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

profesionala

630.00

630.00

33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari

sociale de sanatate

93 847.00

93 847.00

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de la

bugetul de stat

8 045.45

8 045.45

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume alocate din

veniturile proprii ale MS.

1 653.00

1 653.00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4 400.29

4 400.29

34 Ven.din taxe adm, elib.permise

641.00

641.00

34.50 Alte ven din taxe

641.00

641.00

35 Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36 Diverse venituri

53.00

53.00

36.50 Alte venituri

53.00

53.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

37 Transf.voluntare,altele decat subvențiile

13.00

13.00

37.01 Donatii si sponsorizari

3.00

3.00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-4 890.78

-4 890.78

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

4 890.78

4 890.78

37.50 Alte transferuri voluntare

10.00

10.00

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

* 00.17 IV. SUBVENTII

21 780.67

752.32

22 532.99

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUBLICE

21 780.67

752.32

22 532.99

42 Subventii de la buget de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.43 Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate

integral sau partial din venituri proprii

43 Subv.de la alte administratii

21 280.67

752.32

22 032.99

43.09 Subventii pentru institutii publice

13 634.31

452.32

14 086.63

43.10 Subventii din bugete locale pentru finantarea ch curente in

domeniul sanatatii

150.00

150.00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de

capital din domeniul sanatatii

3 125.36

300.00

3 425.36

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea

investitiilor in sanantate

1 801.00

1 801.00

43.17 Sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

1 840.00

1 840.00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

1 840.00

43.19 Subvenții pt institutii publice destinate sect dezv

1 230.00

1 230.00

TOTAL CHELTUIELI

171 345.86

862.32

172 208.18

*    50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2 712.10

146.00

2 858.10

54 Alte servicii publice generale

2 712.10

146.00

2 858.10

10 Cheltuieli de personal

1 471.57

146.00

1 617.57

20 Bunuri si servicii

1 189.25

1 189.25

71 Cheltuieli de capital

51.28

51.28

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

51.28

51.28

din total capitol :

2 712.10

2 858.10

54.10 Serv publice comunitare

2 712.10

146.00

2 858.10

*    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

11 628.66

306.32

11 934.98

61 Ordine publica si siguranta nationala

11 628.66

306.32

11 934.98

10 Cheltuieli de personal

9 607.88

306.32

9 914.20

20 Bunuri si servicii

1 020.78

1 020.78

71 Active nefinanciare

815.00

815.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594.00

594.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36.00

36.00

71.01.30 Alte active fixe

185.00

185.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185.00

185.00

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

Din tot capitol : 61.03 Ordine publica

11 628.66

306.32

11 934.98

61.03.04 Politia locala

11 628.66

306.32

11 934.98

*    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

157 005.10

110.00

157 115.10

65 Invatamant

33 937.82

110.00

34 047.82

10 Cheltuieli de personal

2 137.37

110.00

2 247.37

20 Bunuri si servicii

30 968.77

30 968.77

56 Proiecte cu finantare FEN

122.35

122.35

56.02.01 Finantare nationala

92.35

92.35

56.02.03 Cheltueli neeligibile

30.00

30.00

57 Asistenta sociala

120.00

120.00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

113.00

113.00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

7.00

7.00

71 Active nefinanciare

589.33

589.33

71.01.01 Constructii

20.00

20.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222.00

222.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

225.00

225.00

71.01.30 Alte active fixe

122.33

122.33

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

Din tot capitol : 65.03 Învatamant prescolar si primar

13 286.64

13 286.64

65.03.01 Învatamant prescolar

12 538.25

12 538.25

65.03.02 Învatamant primar

748.39

748.39

65.04 Învatamant secundar

16 735.81

16 735.81

65.04.01 Învatamant secund inferior

2 236.10

2 236.10

65.04.02 Învatamant secund superior

14 288.88

14 288.88

65.04.03 Învatamant profesional

210.83

210.83

65.05 Învatamant postliceal

3 915.37

110.00

4 025.37

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

66 Sanatate din care titlu:

116 084.49

300.00

116 384.49

10 Cheltuieli de personal

36 021.52

36 021.52

20 Bunuri si servicii

67 038.38

67 038.38

56 Proiecte cu finantare din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

59 Alte cheltueli

1 365.00

1 365.00

59.01 Burse

1 365.00

1 365.00

71 Active fixe

11 659.59

300.00

11 959.59

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

8 709.45

300.00

9 009.45

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

139.80

139.80

71.01.30 Alte active fixe

232.00

232.00

71.03 Reparatii capitale

2 578.34

2 578.34

Din tot capitol : 66.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

116 084.49

300.00

116 384.49

66.06.01 Spitale generale

116 084.49

300.00

116 384.49

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

67 Cultura, recreere si religie din care titlu:

2 598.79

2 598.79

10 Cheltuieli de personal

1 012.83

1 012.83

20 Bunuri si servicii

1 098.74

1 098.74

59 Alte cheltuieli

235.22

235.22

59.11 Asociatii si fundatii

235.22

235.22

71 Cheltuieli de capital

252.00

252.00

71.01.01 Constructii

79.00

79.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145.50

145.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20.00

20.00

71.03 Reparatii capitale

7.50

7.50

Din tot capitol : 67.03 Servicii culturale

2 598.79

2 598.79

67.03.04 Institutii publice, spectacole si concerte

1 156.79

1 156.79

67.03.06 Case de cultura

1 442.00

1 442.00

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

68 Asigurari si asistenta sociala

4 384.00

4 384.00

20 Bunuri si servicii

4 373.50

4 373.50

70 Cheltuieli de capital

10.50

10.50

71 Active nefinanciare

10.50

10.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica

10.50

10.50

Din tot capitol :

68.04 Asistenta persoanelor in varsta

2 769.00

2 769.00

68.11 Crese

1 600.00

1 600.00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15.00

15.00

*    99 DEFICIT (99.02.96 + 99.02.97)

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU

INTOCMIT, DELIA LAICU

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PENTRU ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

152 800.65

562.32

153 362.97

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

139 016.34

139 016.34

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

* 04. Cote defalcate din imp.venit

* 00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

139 016.34

139 016.34

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3 377.29

3 377.29

30. Venituri din proprietate

3 377.29

3 377.29

30.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

3 377.29

3 377.29

30.50 Alte venituri din proprietate

31.10 Alte venituri din dobanzi

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

135 639.05

110.00

135 749.05

33. Ven din prestari servicii si alte activitati

139 822.83

110.00

139 932.83

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4 612.02

110.00

4 722.02

33.08 Venituri din prestari de servicii

3 215.75

3 215.75

33.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate

3 241.28

3 241.28

33.14 Contributia elevilor si studentilor- internate,camine si cantine

20 058.26

20 058.26

33.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din act proprie

119.78

119.78

33.17 Venituri din organizare cursuri de calificare

630.00

630.00

33.21 Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari

sociale de sanatate

93 847.00

93 847.00

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de la

bugetul de stat

8 045.45

8 045.45

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume alocate din

veniturile proprii ale MS.

1 653.00

1 653.00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4 400.29

4 400.29

34. Ven.din taxe adm, elib.permise

641.00

641.00

34.50 Alte ven din taxe administrative

641.00

641.00

35. Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36. Diverse venituri

53.00

53.00

36.50 Alte venituri

53.00

53.00

37. Transf.voluntare,altele decat subventiile

-4 877.78

-4 877.78

37.01 Donatii si sponsorizari

3.00

3.00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-4 890.78

-4 890.78

37.50 Alte transferuri voluntare

10.00

10.00

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

13 784.31

452.32

14 236.63

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

13 784.31

452.32

14 236.63

42 Subv de la buget stat(cod 00.20

42.43 Subventii fin. integral si partial din VP

43. Subv.de la alte administratii

13 784.31

452.32

14 236.63

43.09 Subventii pentru institutii publice

13 634.31

452.32

14 086.63

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

43.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțare ch curente in domeniul sanatatii

150.00

150.00

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

157 660.81

562.32

158 223.13

** 50 Partea I-a SERV PUBL GENERALE

2 660.82

146.00

2 806.82

*    54 Alte servicii publice generale

2 660.82

146.00

2 806.82

10 Cheltuieli de personal

1 471.57

146.00

1 617.57

20 Bunuri si servicii

1 189.25

1 189.25

din total cap:

146.00

146.00

54.10 Serv publice comunitare de evidenta a persoanelor

2 660.82

146.00

2 806.82

**    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

10 628.66

306.32

10 934.98

*    61 Ordine publica si siguranta nationala

10 628.66

306.32

10 934.98

10 Cheltuieli de personal

9 607.88

306.32

9 914.20

20 Bunuri si servicii

1 020.78

1 020.78

Din total capitol:

306.32

306.32

61.03.04 Politia locala

10 628.66

306.32

10 934.98

**    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULT

144 371.33

110.00

144 481.33

*    65 Invatamant

33 226.14

110.00

33 336.14

10 Cheltuieli de personal

2 137.37

110.00

2 247.37

20 Bunuri si servicii

30 968.77

30 968.77

57 Asistenta sociala

120.00

120.00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

113.00

113.00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

7.00

7.00

Din tot cap : 65.03 Învatamant prescolar&P

13 277.16

13 277.16

65.03.01 Învatamant prescolar

12 538.25

12 538.25

65.03.02 Învatamant primar

738.91

738.91

65.04 Învatamant secundar

16 241.61

16 241.61

65.04.01 Învatamant secund inferior

2 232.10

2 232.10

65.04.02 Învatamant secund superior

13 816.51

13 816.51

65.04.03 Învatamant profesional

193.00

193.00

65.05 Învatamant postliceal

3 707.37

110.00

3 817.37

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

*    66 Sanatate

104 424.90

104 424.90

10 Cheltuieli de personal

36 021.52

36 021.52

20 Bunuri si servicii

67 038.38

67 038.38

59 Alte cheltueli

1 365.00

1 365.00

59.01 Burse

1 365.00

1 365.00

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

104 424.90

104 424.90

66.06.01 Spitale generale

104 424.90

104 424.90

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

*    67 Cultura, recreere si religie

2 346.79

2 346.79

10 Cheltuieli de personal

1 012.83

1 012.83

20 Bunuri si servicii

1 098.74

1 098.74

59 Alte cheltuieli

235.22

235.22

59.11 Asociatii si fundatii

235.22

235.22

Din total capitol :

67.03 Servicii culturale

2 346.79

2 346.79

67.03.04 Institutii publice spectacole si concerte

934.79

934.79

67.03.06 Case de cultura

1 410.39

1 410.39

67.03.11 Edituri

1.61

1.61

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

*    68 Asigurari si asistenta sociala

4 373.50

4 373.50

20 Bunuri si servicii

4 373.50

4 373.50

din total capitol:

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

2 758.50

2 758.50

68.10.11 Crese

1 600.00

1 600.00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15.00

15.00

99.10.96 Deficitul secțiunii de funcționare

4860.16

4 860.16

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU

INTOCMIT, DELIA LAICU

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2015

INFLUENTE

Buget propus

2015

TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

12 887.14

300.00

13 187.14

** 00.03 VENITURI FISCALE

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE (00.14)

4 890.78

4 890.78

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4 890.78

4 890.78

37. Transferuri voluntare

4 890.78

4 890.78

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

4 890.78

4 890.78

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

* 00.16 III OPERATII FINANCIARE

** 00.17 IV SUBVENTII

7 996.36

300.00

8 296.36

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

.ADMIN.PUBLICA

7 996.36

300.00

8 296.36

42.10 Subventii de la bugetul de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

43 Subventii de la alte administratii

7 496.36

300.00

7 796.36

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

3 125.36

300.00

3 425.36

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanantate

1 801.00

43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    1840000

1 840.00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

1 840.00

1 840.00

43.19 Subvenții pt instit publ destinate sectiunii de dezvoltare

1 230.00

1 230.00

45. Sume FEN postaderare

45.01 Fd European de Dezvoltare Regionala

45.01.01 Sume plati an curent

45.01.03 Prefinantare

*    56. Transf car gen intre dif nivele ad

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

1 000.00

1 000.00

*    61. Ordine publica si siguranta nationala

1 000.00

1 000.00

70 Cheltueli de capital

1 000.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

1 000.00

1 000.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594.00

594.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36.00

36.00

71.01.30 Alte active fixe

185.00

185.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185.00

185.00

din total capitol:

61.10.03.04 Politia comunitara

1 000.00

1 000.00

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2015

INFLUENTE

Buget propus 2015

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12 633.77

300.00

12 933.77

* 65. Invatamant

711.68

711.68

56 Proiecte cu finantare din FEN

122.35

122.35

56.02.01 Finantare nationala

92.35

92.35

56.02.03 Cheltueli neeligibile

30.00

30.00

70 Cheltuieli de capital

589.33

589.33

71 Active nefinanciare

589.33

589.33

71.01.01 Constructii

20.00

20.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222.00

222.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

225.00

225.00

71.01.30 Alte active fixe

122.33

122.33

din total capitol:

65.10.04 Invatamant secundar

494.20

494.20

65.10.04.01 Unvatamant secundar inferior

4.00

4.00

65.10.04.02 Invatamnt secundar superior

472.37

472.37

65.10.04.03 Invatamant profesional

17.83

17.83

65.10.05 Invatamant postiliceal

208.00

208.00

* 66. Sanatate

11 659.59

300.00

11 959.59

56 Proiecte finantate din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

70 Cheltuieli de capital

11 659.59

300.00

11 959.59

71 Active fixe

9 081.25

300.00

9 381.25

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

8 709.45

300.00

9 009.45

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

139.80

139.80

71.01.30 Alte active fixe

232.00

232.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

2 578.34

2 578.34

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

11 659.59

300.00

11 959.59

66.06.01 Spitale generale

11 659.59

300.00

11 959.59

* 67. Cultura, recreere si religie

252.00

252.00

70 Cheltuieli de capital

252.00

252.00

71 Active nefinanciare

252.00

252.00

71.01.01 Constructii

79.00

79.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145.50

145.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20.00

20.00

71.01.30 Alte active fixe

7.50

7.50

din total capitol:

67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

222.00

222.00

67.10.03.06 Case de cultura

30.00

30.00

* 68 Asigurari si asistenta sociala

10.50

10.50

70 Cheltuieli de capital

10.50

10.50

71 Active nefinanciare

10.50

10.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

10.50

10.50

din total capitol:

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

99.10.97 DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE

797.91

797.91

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU

INTOCMIT, DELIA LAICU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 65 Invatamant

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

20898.7

0

0

0

15201.7

5500.3

157.59

39.11

II

32343.03

2848.63

598.87

0

23198.53

5500.3

157.59

39.11

02 Buget local

I

20897.56

0

0

0

15200.56

5500.3

157.59

39.11

din care:

II

31752.56

2848.63

598.87

0

22608.06

5500.3

157.59

39.11

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

15050.56

0

0

0

15050.56

0

0

0

postaderare

II

15050.56

2848.63

598.87

0

11603.06

0

0

0

7101 Active fixe

I

5397

0

0

0

50

5347

0

0

II

8859.8

0

0

0

3512.8

5347

0

0

7103 Reparatii capitale

I

450

0

0

0

100

153.3

157.59

39.11

II

7842.2

0

0

0

7492.2

153.3

157.59

39.11

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

II

590.47

0

0

0

590.47

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

postaderare

II

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

589.33

0

0

0

589.33

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

1465

0

0

0

1465

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

1465

0

0

0

1465

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

1465

1465

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

16915.44

0

0

0

11568.44

5347

0

0

II

17087.44

0

0

0

11740.44

5347

0

0

02 Buget local

I

16915.44

0

0

0

11568.44

5347

0

0

din care:

II

17087.44

0

0

0

11740.44

5347

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

11518.44

11518.44

postaderare

II

11518.44

11518.44

7101 Active fixe

I

5397

50

5347

II

5569

222

5347

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

3983.26

0

0

0

3633.26

153.3

157.59

39.11

II

13790.59

2848.63

598.87

0

9993.09

153.3

157.59

39.11

02 Buget local

I

3982.12

0

0

0

3632.12

153.3

157.59

39.11

din care:

II

13200.12

2848.63

598.87

0

9402.62

153.3

157.59

39.11

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3532.12

0

0

0

3532.12

0

0

0

postaderare

II

3532.12

2848.63

598.87

0

84.62

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

1825.8

0

0

0

1825.8

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

450

0

0

0

100

153.3

157.59

39.11

II

7842.2

0

0

0

7492.2

153.3

157.59

39.11

10 Venituri proprii

I

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

II

590.47

0

0

0

590.47

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

postaderare

II

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

589.33

0

0

0

589.33

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

85.76

0

0

0

85.76

0

0

0

II

1334.76

0

0

0

1334.76

0

0

0

02 Buget local

I

84.62

0

0

0

84.62

0

0

0

din care:

II

751.62

0

0

0

751.62

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

84.62

0

0

84.62

postaderare

II

84.62

0

84.62

7101 Active fixe

I

0

II

667

667

10 Venituri proprii

I

1.14

0

0

0

1.14

0

0

0

II

583.14

0

0

0

583.14

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1.14

1.14

postaderare

II

1.14

1.14

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

582

582

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

3447.5

0

0

0

3447.5

0

0

0

II

4142.5

2848.63

598.87

0

695

0

0

0

02 Buget local

I

3447.5

0

0

0

3447.5

0

0

0

din care:

II

4142.5

2848.63

598.87

0

695

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3447.5

3447.5

postaderare

II

3447.5

2848.63

598.87

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

695

695

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

7.33

0

0

0

7.33

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

7.33

0

0

0

7.33

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

7.33

7.33

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

450

0

0

0

100

153.3

157.59

39.11

II

8306

0

0

0

7956

153.3

157.59

39.11

02 Buget local

I

450

0

0

0

100

153.3

157.59

39.11

din care:

II

8306

0

0

0

7956

153.3

157.59

39.11

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

7101 Active fixe

I

0

II

463.8

463.8

7103 Reparatii capitale

I

450

100

153.3

157.59

39.11

II

7842.2

7492.2

153.3

157.59

39.11

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

INTOCMIT SVICHIU CATALIN