Hotărârea nr. 264/2015

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul propus si aprobat in unanimitate in plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 76810/25.08.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere Amendamentul Directiei Tehnice si Investitii intocmit în baza referatului nr.78244 /28.08.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba reintregirea excedentului Municipiului Iași pe anul 2014 cu suma de 900,00 mii lei provenita de la cap. 84.02.71 Transporturi- ,,Reabilitare linii tramvai“.

Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 1742,00 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2014, astfel:

Cap. 65.02.71 - Invatamant - 900,00 mii lei cheltuieli de capital

Cap. 66.02.51 Sanatate -300 mii lei pentru; ,,Dotari independente“ Spitalul

Clinic ,,Dr.C.I. Parhon”.

Cap. 70.02.71 - Locuinte, servicii, dezvoltare publica - 542,00 mii lei din care:

•    ,, Reactualizare P.U.G.” - 160 mii lei

•    ,, Iluminat public” - 382 mii lei

Art.3. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnice si Investitii, Spitalului Clinic de Recuperare, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Investiții și Spitalul Clinic de Recuperare.

Aducerea la cunostintă publică prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 264 din 31 august 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 264 din 31 august 2015