Hotărârea nr. 263/2015

HOTǍRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea structurilor de economie socială – un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est Bucureşti – Ilfov şi Sud Muntenia”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării proiectului „Dezvoltarea structurilor de economie socială - un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est, București - Ilfov și Sud Muntenia”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 1025/21.07.2015 întocmit de Fundația

„Hecuba”;

Având în vedere Acordul de parteneriat nr. 150218005/18.02.2015 încheiat între S.C. EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL, S.C. OPERATIONS RESEARCH SRL,

ASOCIAȚIA “IUBIRE ȘI ÎNCREDERE” ȘI FUNDAȚIA “HECUBA”;

Având în vedere Acordul de colaborare nr. 1024/21.07.2015 încheiat între Direcția

de Asistență Comunitară și Fundația “Hecuba”;

Având în vedere Contractul de finanțare cu numărul de identificare

POSDRU/173/6.1/S/147458 prin care Fundația Hecuba este partener al proiectului „Dezvoltarea structurilor de economie socială - un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est, București - Ilfov și Sud Muntenia”;

Având în vedere necesitatea înființării structurilor de economie socială în vederea îmbunătățirii situației grupurilor vulnerabile din municipiul Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea structurilor de economie socială - un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est, București -Ilfov și Sud Muntenia” ”, cu suma de 46.203,50 lei, reprezentând 5% din valoarea cheltuielilor eligibile de care va beneficia Fundația “Hecuba” (924.070 lei) din suma totală a proiectului de 5.306.002,80 lei, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare POSDRU/173/6.1/S/147458 și Bugetul consolidat al proiectului, ce se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Suma va fi alocată prin bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Comunitară Iași, cap. 59 - Fundații și Asociații.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași, Fundației „Hecuba”, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași și de Fundația „Hecuba”.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 263 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 263 din 22 iulie 2015