Hotărârea nr. 262/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii si asigurarii sumelor aferente cotizatiei anuale si resurselor necesare cofinantarii proiectelor desfasurate de Asociatia Clusterului Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participarii si asigurarii sumelor aferente cotizatiei anuale

si resurselor necesare cofinantarii proiectelor desfasurate de Asociatia Clusterului Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr.

1/14.04.2014;

Având în vedere Adresa Asociatiei Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub nr. 13642 12.07.2015;

Având în vedere Nota de fundamentare, întocmită de către Direcția Tehnica si de Investiții - Serviciul Informatizare;

Având în vedere Actul constitutiv al Clusterului Regional Inovativ

EURONEST IT&C Hub;

Având în vedere Statutul Asociatiei Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Iași, in calitate de membru fondator, la Asocierea Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub cu sumele aferente cotizatiilor si resursele financiare necesare cofinantarii proiectelor desfasurate de Asociatia Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași; Directiei Tehnice si Investiții -- Serviciul Informatizare; Asociatiei Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub; Direcției Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnică si Investiții--Serviciul Informatizare; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale si Asociatia Cluster Regional Inovativ Euronest It&C Hub.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 262 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 262 din 22 iulie 2015