Hotărârea nr. 261/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Complexul Muzeal National Moldova terenul proprietatea Municipiului Iasi situat in zona Palatului Culturii in suprafata de 2021 mp in vederea asigurarii caii de acces pentru masinile de interventie precum si pentru amplasarea unui post trafo

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Complexul Muzeal National Moldova, terenul proprietatea Municipiului Iasi, situat in zona Palatului Culturii, in suprafata de 2021 mp, in vederea asigurarii caii de acces pentru masinile de interventie, precum si pentru amplasarea unui post trafo

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 65813/17.07.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 63757/10.07.2015 a Complexului Muzeal National Moldova ;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a terenului intocmit de catre Serviciul Gis Cadastru;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea in folosința gratuita catre Complexul Muzeal National Moldova, terenul proprietatea Municipiului Iasi, situat in zona Palatului Culturii, in suprafata de 2021 mp (compus din S1=1467 mp, S2=422 mp, S3=142 mp), in vederea asigurarii caii de acces pentru masinile de interventie, precum si pentru amplasarea unui post trafo, conform planului de situatie anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Terenul menționat la art. 1, va fi predat pe baza de proces verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Institutiei Arhitectului Sef -Serviciul Gis Cadastru; Complexului Muzeal National Moldova si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Institutia Arhitectului Sef -Serviciul Gis Cadastru si Complexul Muzeal National Moldova.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 261 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 261 din 22 iulie 2015