Hotărârea nr. 26/2015

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la

31 decembrie 2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11196/05.02.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea sumei de 45.321,21 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2014, dupa cum urmeaza :

Cap. 51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - 1.000,00 mii lei pentru obiectivele :

„Licente SAP“ (activitatea proprie) 300,00 mii lei;

„Dotari IT“ (activitatea proprie) 700,00 mii lei;

Cap. 65.02.56 Invatamant - 58,19 mii lei pentru proiectele:

„Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standardele europene“ (Liceul tehnologic Virgil Madgearu) 5,09 mii lei;

,, Consiliere pentru cariera, stagii de practica pentru un viitor de succes"

(Colegiul Tehnic Gh. Asachi) 53,09 mii lei;

,,Practic-pregateste-te si actioneaza pentru cariera ta" (Colegiul Tehnologic Economic de Turism) 0,01 mii lei;

Cap. 66.02.51 Sanatate - 2.050,00 mii lei pentru:

„Sistem de iluminare chirurgical” (Spitalul Clinic de Recuperare) 168,60 mii lei; „Combina fizioterapie” (Spitalul Clinic de Recuperare ) 22,20 mii lei;

„Reparatii capitale si modernizare Sectia Ortopedie tronson B”(Spitalul Clinic de

Recuperare) 600,00 mii lei;

„Reparatii capitale etaj 7 (recompartimentare)”(Spitalul Clinic de Recuperare)

409,20 mii lei;

„Sistematizare verticala, intrare acces ambulanta”(Spitalul Clinic Dr.C.I.

Parhon)386,16 mii lei;

„Reabilitare casa scarii cladire extensie” (Spitalul Clinic Dr.C. I. Parhon)

213,84 mii lei;

„Reparatii capitale, consolidare pasarela de trecere dintre UPU si celelalte clinici ale spitalului” (Spitalul Clinic Judetean Sf. Spiridon) 250,00 mii lei;

Cap. 67.02.56 Cultura , recreere si religie -811,75 mii lei pentrul proiectele: „Consolidare si restaurare imobil in vederea infiintarii Muzeului Municipal Iasi“

(activitatea proprie) 697,55 mii lei;

„Reabilitare Manastirea Golia etapa II” (activitatea proprie) 18,88 mii lei; „Regenerare urbana zona Lapusneanu -Piata Unirii” (activitatea proprie) 95,32

mii lei;

Cap. 68.02.56 Asigurari si asistenta sociala - 1.137,29 mii lei pentru proiectele:

„Vulnerabil dar activ social ca tine“ (Directia de Asistenta Comunitara) 115,40 mii lei;

„Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva” (activitatea proprie) 1021,89 mii lei;

Cap. 68.02.71 Asistenta sociala - 1.000,00 mii lei pentru obiectivele: „Modernizare Cresa nr 14 si 19 ” (activitatea proprie) 500,00 mii lei;

„Reabilitari termice la crese” (activitatea proprie) 500,00 mii lei;

Cap. 70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publica - 4.699,50 miii lei pentru

obiectivele: „Iluminat public“ (activitatea proprie) 4.000,00 mii lei „ Proiecte, taxe, avize

locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală si alte proiecte, Puz uri, audit si iluminat (activitatea proprie) 550,00 mii lei „Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari” (activitatea proprie) 149,50 mii lei;

Cap. 80.02.56 Actiuni generale, economice, comerciale si de munca -9.004,06 mii lei pentru proiectele:

„Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancila” (activitatea proprie) 9.004,06 mii lei;

Cap. 81.02.56 Combustibili si energie - 3.065,63 mii lei pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu caldura urbana“ (activitatea proprie);

Cap. 84.02.56 Transporturi - 16.403,79 mii lei pentru proiectele:

„Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere“(activitatea proprie) 347,75 mii lei;

„Dezvoltarea axei de transport Est Vest in Municipiul Iasi“(activitatea proprie) 1.400,00 mii lei;

„Dezvoltarea si reabilitarea artera functionala Sud“ (activitatea proprie) 11.280,21 mii lei „Sistem de management de trafic“ (activitatea proprie) 3.375,83 mii lei;

Cap. 84.02.71 Transporturi - 6.091,00 mii lei pentru obiectivele:

„Achizitii autobuze“ (activitatea proprie) 2.025,00 mii lei;

„Achizitii tramvaie“ (activitatea proprie) 3.066,00 mii lei;

„Reabilitare linii de tramvai: Tronson: Cinci Drumuri-str.Pădurii-str.Nicoriță Tronson: Bucșinescu - bd. T udor Vladimirescu- Calea Chișinăului“(activitatea proprie) 1.000,00 mii lei;

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice si Investiții și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Directia Tehnica si Investitii si ordonatorii secundari si tertiari de credite.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 26 din 13 februarie 2015

4 / 4 la H.C.L. nr. 26 din 13 februarie 2015