Hotărârea nr. 259/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA ADUNATI NR. 11 NUMAR CADASTRAL 141894 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA ADUNATI NR. 11, NUMAR CADASTRAL 141894 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1715 din 20.06.2014;

Avand in vedere cererea nr. 111533 din 17.12.2014 prin care LUNGU IOAN

ADRIAN si LUNGU CARMEN MARIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA ADUNAȚI NR. 11, NUMAR CADASTRAL 141894;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 271 din 05.12.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 62/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 :

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADELA ADUNATI NR. 11, NUMAR CADASTRAL 141894, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 282,00 mp, conform actului de adjudecare dosar de executare nr. 94/2012 din 17.03.2014; Indicatori urbanistici: LC: POT=45%, CUT=1,3, Regim de inaltime: P+2E; H max.13 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuintei individuale.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Consiliului Județean Iași; domnului LUNGU IOAN ADRIAN Iasi, STRADA SMARDAN NR. 71-75 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 259 din 22 iulie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 259 din 22 iulie 2015