Hotărârea nr. 255/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T27 NUMAR CADASTRAL 16065 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR CADASTRAL 16065 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3512 din 23.12.2014;

Avand in vedere cererea nr. 10432 din 03.02.2015 prin care DOBOS VICTOR si

DOBOS ALINA STEAFANIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR CADASTRAL 16065;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 305 din 28.01.2015;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 75/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 14.05.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 :

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR CADASTRAL 16065, intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1316,00 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr. 3315 din 20.11.14.Indicatori urbanistici : LC2 - UTR: POT=30%, CUT=0,6mp ADC / mp teren, regim de inaltime P+1E, Hmax.= 8,20m ( la cornisa, masurata de la CTN ).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea a doua locuinte individuale.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Consiliului Județean Iași; domnului DOBOS VICTOR din Iasi, Str. Prof. Antonin Ciolan Nr. 14 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 255 din 22 iulie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 255 din 22 iulie 2015