Hotărârea nr. 25/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr.13803/12.02.2015 formulat si aprobat in unanimitate in plenul sedintei, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 11700/06.02.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.1091/2014 privind stabilirea salarului de baza minim/brut pe tara garantat in plata;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015;

Având în vedere prevederile.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 783/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invațământ preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice nr.159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, pe judete si municipiul Bucuresti.

Având în vedere Raportul primarului nr. 11703/06.02.2015 privind fundamentarea proiectului bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local al Municipiului Iași pe anul 2015 în următoarea componență, conform anexelor nr. 1 - 1.5, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1: Venituri 1.042.840,39 mii lei Cheltuieli    1.088.161,60 mii lei

Deficit    45.321,21 mii lei

Anexa nr. 1.1: Secțiunea de funcționare

Venituri    473.234,76 mii lei

Cheltuieli    473.234,76 mii lei

Anexa nr. 1.2: Secțiunea de dezvoltare

Venituri 569.605,63 mii lei Cheltuieli 614.926,84 mii lei Deficit 45.321,21 mii lei

Anexa nr. 1.3.1: Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie.

1.3.2: Lista obiectivelor de investitii - invatamant.

1.3.3: Lista obiectivelor de investitii - spitale.

Anexa nr. 1.4: Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

Anexa nr. 1.5: Detalierea cheltuielilor bugetului local pe activitatea proprie si

ordonatori de credite.

Art. 2 Aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Iași pe anul 2015 în următoarea componență, conform anexelor nr. 2 - 2.1, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 2: Bugetul fondurilor externe nerambursabile Venituri 702,02 mii lei Cheltuieli 702,02 mii lei

Anexa nr. 2.1: Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile

Art.3 Aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Iași pe anul 2015 în următoarea componență, conform anexelor nr. 3 - 3.4, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 3: Venituri Cheltuieli Deficit:

160.926,43 mii lei 166.584,50 mii lei 5.658,07 mii lei


Anexa nr. 3.1: Secțiunea de funcționare

Venituri 153.817,09 mii lei Cheltuieli

158.677,25 mii lei 4.860,16 mii lei


Deficit:

Anexa nr. 3.2: Secțiunea de dezvoltare

Venituri    7.109,34 mii lei

Cheltuieli    7.907,25 mii lei

Deficit:    797,91 mii lei

Anexa nr. 3.3: Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Anexa nr. 3.4: Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite

Art.4 Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 4: Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse

de finanțare

Anexa nr. 5: Sinteza finanțării programelor

Anexa nr. 5.1 Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare.

Anexa nr. 5.2 Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.

Anexa nr. 6.1 - 6.10: Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2015.

Art.5 Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobării prezentei pentru incadrarea in bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate de cheltuieli pentru anul 2015 conform anexelor parte integranta din hotarare. Creditele bugetare reprezinta limita maxima privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.

Art.6 Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor, institutiilor de sub autoritatea Municipiului Iasi in calitate de ordonator de credite.

Art.7 Ordonatorii de credite de sub autoritatea Municipiului lasi care la data de 31.12.2014 au raportat plati restante au obligatia ca in executia pe anul 2015 sa asigure achitarea platilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante la finele anului anterior.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Regionale Generale a Finanțelor Publice a Județului lasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală; Direcția Tehnică și Investiții; Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Juridică; Direcția Control Intern și Controlul Calității; Direcția de Administrare Patrimoniu Public și Privat și ordonatorii de credite subordonați.

Art.10 Aducerea la cunostință publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Calin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 25 din 13 februarie 2015

4 / 4 la H.C.L. nr. 25 din 13 februarie 2015