Hotărârea nr. 248/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TOMA COZMA NR. 81 BLOC 572 SC. A PARTER AP. 2 NUMAR CADASTRAL 121230-C1 U17 întocmit in vederea construirii unui balcon cu acces din exterior si schimbare destinatie apartament in cabinet medical veterinar pe teren concesionat persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 81, BLOC 572, SC. A, PARTER AP. 2, NUMAR CADASTRAL 121230-C1 U17 întocmit in

vederea construirii unui balcon, cu acces din exterior si schimbare destinatie apartament in cabinet medical veterinar pe teren concesionat persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3172 din 12.11.2014;

Avand in vedere cererea nr. 111540 din 17.12.2015 prin care LAZAR

GHEORGHE si LAZAR LACRAMIOARA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA TOMA COZMA NR. 81, BLOC 572, SC. A, PARTER AP. 2, NUMAR CADASTRAL 121230-C1-U17;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 270 din 20.11.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 67/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 :

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA TOMA COZMA NR. 81, BLOC 572, SC. A, PARTER AP. 2, NUMAR CADASTRAL 121230-C1-U17, intocmit in vederea construirii construirii unui balcon, cu acces din exterior si schimbare destinatie apartament in cabinet medical veterinar pe teren concesiont persoane fizice . Suprafata apartamentului nr. 2 studiat prin PUZ, pentru construire balcon extins, este de 55,85 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 6021/13.08.2014.Indicatori urbanistici: LA:POT=92%,CUT=0,92, Regim de inaltime, Hmax./min.=3 m (la coama/atic - calculata de la cota ±0,00).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autorizatia de construire se va emite dupa obtinerea contractului de concesionare pentru suprafata de teren de 4,90 mp.

Art.3 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Consiliului Județean Iași; LAZAR GHEORGHE Iasi, STRADA PACURARI NR.152,BL.589,SC.B, ET.2 AP.6 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

1

Abțineri

4

Nr. 248 din 22 iulie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 248 in 22 iulie 2015