Hotărârea nr. 246/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 64233/13.07.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.C.L. 102/2011 privind atribuirea în folosinta gratuita a terenului de 805 mp din str. Mitropoliei nr. 22, către Mitropolia Moldovei si Bucovinei;

Având în vedere incheierea de intabulare nr. 94558/10.07.2015 si extrasul de Carte Funciara;

Având în vedere H.CL. 10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011, in sensul ca acesta va avea urmatorul cuprins:

‘' Se aprobă atribuirea în folosinta gratuita, pe durata existenței esplanadei, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, terenul în suprafata totala de 1050 mp, din str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 22 (fosta Mitropoliei), inscris in CF nr. 151102 cu nr. cadastral 151102, în vederea amenajarii unei esplanade.”

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Mitropoliei Moldovei si Bucovinei; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Directiei Economice de Finante Publice Locale in vederea corelarii evidentei financiar contabile cu evidenta tehnico operativă și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Directia Economică de Finante Publice Locală;Mitropolia Moldovei si Bucovinei.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 246 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 246 din 22 iulie 2015