Hotărârea nr. 244/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iaşi a 50 bucăţi dale din beton scoase din uz

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iași, a 50 bucăți dale din beton scoase din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 66055 din 17.07.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată, către Garnizoana Iași, a 50 bucăți dale din beton (5,5x1,59x0,2)m, scoase din uz.

Art-2- (1) Transportul de la depozit, cade în sarcina Garnizoanei Iași.

(2) Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații Municipiului Iași, Garnizoanei Iași, respectiv Regia Autonomă de Transport Public Iași, în calitate de custode.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții, Garnizoana Iași, Regia Autonomă de Transport Public Iași și Instituția Prefectului Județului Iasi.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Garnizoana Iași, Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații Cetățeni.

CONTRASEMNEAZ Ă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 244 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 244 din 22 iulie 2015