Hotărârea nr. 243/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării actelor constitutive

ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 9/29.04.2015;

Având în vedere Adresa S.C. Tehnopolis S.R.L. nr. 647 din 10.07.2015;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 64715/14.07.2015, întocmită de către

Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene;

Având în vedere Contractul de societate S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;

Având în vedere Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă Contractul de societate și Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Iași, în forma actualizată a acestora, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează dl. Mihai CHIRICA în calitate de viceprimar cu atribuții de primar să semneze legal valabil, în numele și pentru Consiliul Local Iași, Contractul de societate și statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, în formă actualizată.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași cu înregistrarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași; S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. TEHNOPOLIS S.R.L..

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 243 din 22 iulie 2015

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/22 iulie 2015

C O N T R A C T D E S O C I E T A T E SOCIETATEA COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

TEHNOPOLIS

Ca urmare a modificărilor intervenite, s-a hotărât reactualizarea contractului de societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. astfel:

Subscrisele:

1.    CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul în Municipiul Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfant nr. 69, jud. Iasi, C.F. nr. 4540712, cont bancar nr.24510220, deschis la Trezoreria Mun. Iasi, reprezentat prin dl. Nicu Silviu MACOVEI, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean nr.140/27.05.2015, nascut la data de 18.09.1976 in mun. Iasi, jud. Iasi, domiciliat in mun. Iasi, str. Luca Arbore nr. 28, bl. 510, sc. C, ap.3, jud. Iasi, cu cetatenie romana, CNP , identificat cu C.I. seria MX nr. 993840, eliberat la data de 26.07.2011 de SPCLEP Iași, pe de o parte, si

2.    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI, cu sediul in Municipiul Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, jud. Iasi, reprezentat prin dl. Mihai CHIRICA în calitate de viceprimar cu atributii de primar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Iași nr.155/25.05.2015, nascut la data de 01.09.1971 in mun. Iasi, jud. Iasi, domiciliat in mun. Iasi, str. Tudor Neculai nr. 48 A, jud. Iasi, cu cetatenie romana, CNP ,

identificat cu C.I. seria MX nr. 931003, eliberat la data de................de SPCLEP Iași pe de

alta parte,

In mod liber si de comun acord, ne asociem si constituim o societate comerciala in

Romania, in urmatoarele conditii:

CAP.1. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL, EMBLEMA

Art.1 Forma juridica: Societatea este cu raspundere limitata, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale romane, ale actului constitutiv si ale actelor modificatoare ale acestuia.

Art.2 Denumirea: Se constituie de catre subsemnatii o societate comerciala cu raspundere limitata, a carei denumire este “TEHNOPOLIS” S.R.L.

Art.3 Sediul: Sediul societatii este in Mun. Iasi, B-dul Poitiers nr.10, jud. Iasi. In toate actele, publicatiile, documentele financiar- contabile, anunturile, reclamele si altele, denumirea societatii va fi precedata de mentiunea “societate comerciala” sau de initialele “S.C.” si va fi urmata de mentiunea “societate cu raspundere limitata” sau de initialele “ S.R.L.” In aceste acte vor fi trecute mentiuni privind numarul de ordine de la Oficiul Registrului Comertului, sediul societatii, precum si cuantumul capitalului social.

Art.4 Emblema: Emblema societatii va fi stabilita ulterior constituirii societatii.

CAP. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 (1) Obiectul principal de activitate al societatii este, conform CAEN:

Grupa 683- Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

Clasa 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

(2) Obiectele secundare de activitate ale societatii sunt, conform CAEN:

Grupa 682- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Clasa 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Grupa 811- Activități de servicii suport combinate Clasa 8110- Activități de servicii suport combinate

Art.6 (1) Societatea isi va desfasura activitatea doar in conformitate cu obiectul de activitate prevazut in statut, conform prevederilor art.1, al.5, din O.G. nr. 14/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea, in calitate de administrator al parcului stiintific si tehnologic, conform O.G. nr. 14/ 2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobata prin Legea nr. 50/ 2003, are urmatoarele obligatii principale:

a) asigura organizarea si desfasurarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, conform Ordinului ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5442/ 2003, anexa 1;

b) administreaza parcul stiintific si tehnologic si asigura aplicarea programelor asociatiei in participatie;

c) gestioneaza patrimoniul constituit si organizeaza activitatile de reparatii, modernizare, dezvoltare si intretinere a infrastructurii si utilitatilor;

d) asigura selectarea solicitarilor de admitere in parcul stiintific si tehnologic, primite din partea agentilor economici, pe baza procedurii prevazute la art.7, lit.c), din O.G. nr. 14/ 2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) asigura, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific si tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asociatiei in participatiune care a initiat infiintarea parcului, respectiv:

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;

- consultanta de afaceri;

- consultanta tehnologica;

- promovarea activitatilor parcului stiintific si tehnologic.

f) asigura si intretine baza de date pe profilul activitatii parcului stiintific si

tehnologic;

g) valorifica toate facilitatile legale in beneficiul activitatilor economice din parcul stiintific si tehnologic;

h) asigura legatura cu administratia publica centrala si locala;

i) in caz de incetare a activitatii parcului stiintific si tehnologic, instiinteaza in scris,

cu 60 de zile inainte, Ministerul Educatiei și Cercetarii Științifice.

(3) In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare.

CAP.3. CAPITALUL SOCIAL

Art.7 Capitalul social total subscris de asociati este de 586.000 lei, aport in numerar, reprezentand 58.600 parti sociale a cate 10 lei fiecare.

Art.8 Capitalul social se divide in 58.600 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.

Art.9 Asociatii au convenit sa subscrie si sa detina partile sociale, dupa cum urmeaza:

• CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50 % din capitalul social, corespunzător unei cote de participare la beneficii și pierderi de 50%;

• CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IAȘI - 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50 % din capitalul social, corespunzător unei cote de participare la beneficii și pierderi de 50%.

Art.10 Neindeplinirea de catre asociati a obligatiilor privind depunerea capitalului social da dreptul societatii sa ceara executarea imediata a obligatiilor scadente si plata dobanzilor aferente pentru fiecare zi de intarziere din ziua in care trebuia sa se faca varsamantul, ei fiind raspunzatori pentru daunele pricinuite.

Art.11 Bunurile dobandite ulterior de catre societate intra in patrimoniul acesteia cu titlu de proprietate.

Art.12 Majorarea sau reducerea capitalului social se va face prin hotararile adunarii asociatilor, conform prevederilor din legislatia comerciala si statut.

CAP.4. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.13 Organul suprem de conducere al societatii este adunarea generala a asociatilor, care va fi constituita si va functiona conform prevederilor din statut.

Art.14 (1) Administrarea societatii va fi asigurata, alternativ, de fiecare din cei doi asociati, cu exceptia cazului prevazut la alineatul 5 din prezentul articol.

(2) Durata mandatului administratorului este de 4 ani.

(3) Societatea va fi administrata de CONSILIUL JUDETEAN IASI, care, prin reprezentantul sau, numit in persoana d-lui Grosu Radu Grigore, va avea dreptul de reprezentare a societatii, precum si de a lua hotarari in privinta administrarii acesteia, de la data la care are toate aprobările necesare, conform Hotărârilor adoptate, pe o perioada de 4 (patru) ani.

(4) Dupa trecerea perioadei de timp menționate la alineatul (3), aceasta va fi administrata, pentru o noua perioada de 4 ani, de asociatul stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a asociaților, prin reprezentantul desemnat de acesta.

(5) Adunarea generala a asociatilor poate hotari prelungirea mandatului sau realegerea administratorului in functie pentru un nou mandat de 4 ani.

(6) In cazul in care vor fi numiti doi sau mai multi administratori ai societatii, acestia vor decide in unanimitate.

Art.15 Atributiile si raspunderea administratorului sunt cele prevazute in statut si in legislatia in vigoare si vor putea fi modificate de adunarea asociatilor.

CAP.5. BENEFICII SI PIERDERI

Art.16 Beneficiile reale si pierderile eventuale ale societatii vor fi stabilite si distribuite asociatilor pe baza situatiilor financiare anuale, potrivit acordurilor lor, astfel:

• CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - 50 %

• CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IAȘI - 50 % .

CAP.6. SEDIILE SECUNDARE

Art.17 Societatea va putea infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati in tara sau in strainatate, pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor.

CAP.7. DURATA SOCIETATII

Art.18 Societatea va functiona pe o perioada determinata, de 25 de ani, incepand cu data inregistrarii societatii la Registrul Comertului.

Cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, asociatii trebuie sa fie consultati de administrator cu privire la eventuala prelungire a termenului de functionare a societatii. In urma consultarii, daca s-a decis prelungirea duratei, asociatii vor incheia un act aditional la actele constitutive ale societatii, care sa consfinteasca acordul lor de vointa.

In lipsa consultarii de catre administrator, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii, conform legii.

CAP.8. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art.19 Fuziunea sau divizarea societatii se realizeaza in baza hotararii adunarii asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

CAP.9. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.20 Modul de dizolvare si lichidare a societatii este in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale si cele din statut.

CAP.10. DISPOZITII FINALE

Art.21 Contractul de societate poate fi modificat prin acordul partilor semnatare, cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lor.

Art.22 Litigiile societatii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice, precum si litigiile patrimoniale dintre asociati si societate, vor fi solutionate de catre instantele competente.

Art.23 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile referitoare la societatile comerciale din legislatia in vigoare.

Art.24 Subsemnatii asociati adoptam in unanimitate acest contract, pe care il semnam, cat si statutul, care face parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract de societate a fost redactat de părți si autentificat in 5 (cinci) exemplare originale, la Biroul notarului public ................................................................................

ASOCIATI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Prin reprezentant legal dl. Nicu Silviu MACOVEI

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI

Prin reprezentant legal dl. Mihai CHIRICA

ANEXA 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.243din 22 iulie 2015

S T A T U T U L

SOCIETATII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

“TEHNOPOLIS”

Ca urmare a modificărilor intervenite, s-a hotărât reactualizarea Statutului TEHNOPOLIS S.R.L. astfel:

Subscrisele:

1.    CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul în Municipiul Iași, B-dul. Ștefan cel Mare și Sfant nr.

69, jud. Iasi, C.F. nr. 4540712, cont bancar nr.24510220, deschis la Trezoreria Mun. Iasi, reprezentat prin dl. Nicu Silviu MACOVEI, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean nr.140/27.05.2015, nascut la data de 18.09.1976 in mun. Iasi, jud. Iasi, domiciliat in mun. Iasi, str. Luca Arbore nr. 28, bl. 510, sc. C, ap.3, jud. Iasi, cu cetatenie romana, CNP , identificat cu C.I. seria MX nr. 993840, eliberat la data de 26.07.2011 de SPCLEP Iași, pe de o parte, si

2.    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI, cu sediul in Municipiul Iasi, B-dul. Stefan cel Mare si

Sfant nr. 11, jud. Iasi, reprezentat prin dl. Mihai CHIRICA în calitate de viceprimar cu atributii de primar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Iași nr.155/25.05.2015, nascut la data de 01.09.1971 in mun. Iasi, jud. Iasi, domiciliat in mun. Iasi, str. Tudor Neculai nr. 48 A, jud. Iasi, cu cetatenie romana, CNP , identificat cu C.I. seria MX nr. 931003, eliberat la data de de SPCLEP Iași pe de alta parte,

CAP. I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, EMBLEMA SOCIETATII

Art.1 Forma juridica si denumirea:

In vederea efectuarii de acte de comert, partile contractante s-au asociat si au constituit o societate comerciala in Romania, cu denumirea “TEHNOPOLIS” S.R.L.

In orice documente intrebuintate in comert, facturi, scrisori, oferte, comenzi, tarife sau prospecte, trebuie sa se mentioneze denumirea societatii, precedata de mentiunea “societate comerciala” sau de initialele “S.C.”, urmata de mentiunea “societate cu raspundere limitata” sau de initialele “ S.R.L.”, sediul societatii, numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social, precum si numele persoanei

imputernicite sa reprezinte societatea.

Art.2 Sediul:

Sediul societatii este cel prevazut la art.3 din contractul de societate.

Art.3 Emblema:

Emblema societatii va fi stabilita ulterior constitutirii societatii.

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4 Obiectul principal de activitate al societatii este, conform CAEN:

Grupa 683- Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

Clasa 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

(2) Obiectele secundare de activitate ale societatii sunt, conform CAEN:

Grupa 682-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Clasa 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Grupa 811- Activități de servicii suport combinate

Clasa 8110- Activități de servicii suport combinate

Art.5 (1) Societatea isi va desfasura activitatea doar in conformitate cu obiectul de activitate prevazut in statut, conform prevederilor art.1, al.5, din O.G. nr. 14/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea, in calitate de administrator al parcului stiintific si tehnologic, conform O.G. nr. 14/ 2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobata prin Legea nr. 50/2003, are urmatoarele obligatii principale:

j) asigura organizarea si desfasurarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, conform Ordinului ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5442/ 2003, anexa 1;

k) administreaza parcul stiintific si tehnologic si asigura aplicarea programelor asociatiei in participatie;

l) gestioneaza patrimoniul constituit si organizeaza activitatile de reparatii, modernizare, dezvoltare si intretinere a infrastructurii si utilitatilor;

m) asigura selectarea solicitarilor de admitere in parcul stiintific si tehnologic, primite din partea agentilor economici, pe baza procedurii prevazute la art.7, lit.c), din O.G. nr. 14/2002, cu modificările și completările ulterioare;

n) asigura, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific si tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asociatiei in participatiune care a initiat infiintarea parcului, respectiv:

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;

- consultanta de afaceri;

- consultanta tehnologica;

- promovarea activitatilor parcului stiintific si tehnologic.

o) asigura si intretine baza de date pe profilul activitatii parcului stiintific si

tehnologic;

p) valorifica toate facilitatile legale in beneficiul activitatilor economice din parcul stiintific si tehnologic;

q) asigura legatura cu administratia publica centrala si locala;

r) in caz de incetare a activitatii parcului stiintific si tehnologic, instiinteaza in scris,

cu 60 de zile inainte, Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.6 (1) Asociatii au convenit ca societatea sa aiba un capital de 586.000 lei, aport in numerar; capitalul social este repartizat in 58.600 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare, fiind atribuite in intregime asociatilor, dupa cum urmeaza:

• CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50 % din capitalul social, corespunzător unei cote de participare la beneficii și pierderi de 50%;

• CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IAȘI - 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50 % din capitalul social, corespunzător unei cote de participare la beneficii și pierderi de 50%;

(2) Aportul in numerar in valoare de 586.000 lei este depus in cont deschis pe numele societatii.

Art.7 Societatea nu este constituita prin aport in natura.

Art.8 Capitalul social poate fi modificat prin hotararea adunarii asociatilor, cu

respectarea prevederilor legale.

Art.9 (1) Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

(2) Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii este permisa

numai daca a fost aprobata de asociatii reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

(3) In cazul dobandirii unei (unor) parti sociale prin succesiune, prevederile aliniatului anterior nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimei situatii financiare anuale aprobate.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETATII

Art.10 (1) Adunarea asociatilor este organul suprem de conducere al societatii si are urmatoarele atributii:

- sa aprobe situatiile financiare anuale si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

- sa desemneze pe administratori, cenzori și auditori financiari, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;

- sa decida urmarirea administratorilor, cenzorilor si auditorilor financiari pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

- sa aprobe structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;

- sa aprobe programul de activitate economico- financiara a societatii;

- sa aprobe contractarea de imprumuturi bancare;

- sa decida administrarea parcului stiintific si tehnologic pe baza de tarife si/sau contract;

- sa aprobe infiintarea de sucursale, filiale, agentii sau alte subunitati;

- sa aprobe marirea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului de parti

sociale sau a valorii acestora;

- sa modifice contractul de societate sau statutul;

- sa aprobe fuzionarea, divizarea sau transformarea societatii;

- sa aprobe nivelul salariilor;

- sa aprobe dizolvarea si lichidarea societatii;

- sa aprobe investirea de capital si in alte societati;

- sa aprobe constituirea si utilizarea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si modernizare, precum si a celorlalte fonduri ale societatii.

(2) Adunarea generala a asociatilor va indeplini si alte atributii date prin lege in competenta acesteia.

(3) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv, este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel. Asociatul care nu este de acord cu modificarile aduse actului constitutiv are dreptul de a se retrage din societate.

(4) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura (daca este cazul) sau la actele juridice incheiate intre el si societate.

(5) Inmatricularea in Registrul Comertului este obligatorie inainte de inceperea comertului. De asemenea, este obligatorie inscrierea in Registrul Comertului a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege in cursul exercitarii si la incetarea comertului.

(6) Inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in Registrul Comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune altfel.

(7) Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.

(8) Inregistrarea in Registrul Comertului a modificarilor actului constitutiv trebuie solicitata in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare.

(9) Data inregistrarii in Registrul Comertului este data de la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.

CAP.V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.11 Administrarea societatii se va face de catre asociatul CONSILIUL JUDETEAN IASI, prin reprezentantul sau, in persoana d-lui Grosu Radu Grigore, nascut la data de 30.01.1956, in mun. Iasi, jud. Iasi, domiciliat in Iasi, B-dul Carol I nr.32, bl. B4, et.2, ap.14, C.N.P. 1560130221131, care se legitimeaza cu C.I. seria M.Z. nr. 041676, eliberat la data de 18.01.2012 de SPCLEP Iasi.

Art.12 Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorului, un registrul al asociatilor, in care se vor inscrie numele si prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partii sociale sau alte modificari privitoare la acestea.

Art.13 (1) Administratorul este raspunzator fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

- existenta reala a dividendelor platite;

- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;

- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

(2) In cazul in care societatea va fi administrata de doi sau mai multi administratori,

acestia decid in unanimitate si sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, conform alin. 1.

Art.14 Administratorul are dreptul de semnatura sociala, data prin mentionarea denumirii sociale de “administrator”, autentificata prin aplicarea stampilei societatii si a semnaturii.

Art.15 Administratorul nu poate primi, fara autorizarea asociatilor, mandatul de administrator la alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si a raspunderii pentru daune.

Art.16 Reprezentantul legal al administratorului (persoana fizica), numit conform prevederilor art.11, poate demisiona din functie numai dupa trecerea a cel putin 3 luni de la incetarea exercitiului financiar anual, cu un preaviz de minim 3 luni, cu exceptia cazului cand demisia este acceptata.

Art.17 (1) Administratorul este obligat sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar.

(2) Convocarea adunarii asociatilor se face cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi, prin scrisoare recomandata.

(3) Un asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social vor putea cere convocare adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

Art.18 Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeaza de catre administrator in limitele competentei stabilite prin adunarea generala a asociatilor.

Reprezentantul poate infiinta puncte de lucru in limita imputernicirii date de catre asociati.

Art.19 Nu sunt de competenta administratorului acele operatiuni prevazute in competenta exclusiva a adunarii asociatilor.

Art.20 Administratorul este exonerat de raspundere in situatia in care s-a opus in scris hotararilor luate de adunarea generala a asociatilor si daca se dovedeste ca raspunderea juridica a fost antrenata din culpa exclusiva a adunarii generale a asociatilor.

In situatia expusa la al.1, raspunderea cade in sarcina adunarii generale a asociatilor. CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.21 Exercitiul economico- financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii si se va termina la 31 decembrie al anului in curs.

Art.22 Angajarea personalului societatii se face cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art.23 Societatea va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere si va ține evidența activităților economico- financiare, conform dispozițiilor legale.

Art.24 (1) Beneficiul societatii se stabileste prin situatia financiara anuala aprobata de asociati.

(2) Din beneficiile societatii se va putea prelua in fiecare an cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(3) Daca fondul de rezerva dupa constituire s-a micsorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea prevederilor de la alin. 2.

(4) Cota-parte din beneficiu ce se va plati fiecarui asociat constituie dividende. Dividendele se vor plati asociatilor proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel.

CAP.VII. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Art.25 (1) Controlul activității societății îl exercită asociații, cenzorii sau auditorii financiari cand sunt numiti de asociati.

(2)    Adunarea Generala a Asociaților poate numi un auditor financiar. Adunarea

Generala a Asociaților desemnează pentru anul 2014 auditorul financiar ca fiind societatea

AUDIT CONT PREST S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. Gării nr. 23, bl.L1, sc.B, et.3, ap.4,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/2579/2005, având cod unic de

înregistrare RO18050354.

(3)    Acestia vor supraveghea gestiunea societatii, vor verifica daca situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

Art.26 Societatea va tine contabilitatea operatiunilor in mod regulat si va intocmi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar documentele prevazute in legislatia financiara contabila in vigoare si dispozitiile Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.27 Ministerul Educatiei și Cercetarii Științifice verifică (potrivit art.7, lit. d, din O.G. nr. 14/ 2002) îndeplinirea obligațiilor ce-i revin societății pentru buna administrare a parcului științific și tehnologic.

CAP. VIII. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

Art.28 Poate fi exclus din societate:

- asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

- asociatul administrator care comite fraude in dauna societatii sau care se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul sau sau al altora.

Art.29 Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca, la cererea societatii sau a oricarui asociat. Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate pana in ziua ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de excludere.

Art.30 Retragerea din societate se va face:

- cu acordul tuturor celorlalti asociati;

- in situatiile prevazute de lege;

- cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art.31 Hotararea definitiva de excludere sau retragere se va depune in 15 zile la

Registrul Comertului, pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica, la cererea societatii, in Monitorul Oficial.

CAP. IX. DURATA SOCIETATII

Art.32 Societatea va functiona pe o perioada determinata, de 25 de ani, incepand cu data inregistrarii societatii la Registrul Comertului.

Cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, asociatii trebuie sa fie

consultati de administrator cu privire la eventuala prelungire a termenului de functionare a

societatii. 'In urma consultării, daca s-a decis prelungirea duratei, asociații vor incheia un act aditional la actele constitutive ale societatii, care sa consfinteasca acordul lor de vointa.

In lipsa consultarii de catre administrator, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii, conform legii.

CAP.X. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art.33 Fuziunea sau divizarea se hotaraste de adunarea asociatilor.

Art.34 Administratorul societatii este obligat, in caz de fuziune sau divizare, sa puna la dispozitia asociatilor:

-    proiectul de fuziune;

-    darea de seama a administratorului, in care se va preciza si raportul de schimb al partilor sociale;

-    raportul cenzorilor (daca este cazul);

-    bilantul contabil de fuziune;

-    evidenta contractelor cu valoare de peste 500 lei in curs de executare si repartizare intre societatile beneficiare.

Art.35 Proiectul de fuziune sau de divizare vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor.

Oricare creditor al societatii care fuzioneaza sau se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Opozitia suspenda executarea fuziunii sau divizarii pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Art.36 Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:

-    in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, la data inregistrarii la Registrul Comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;

- in celelalte cazuri, la data inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind majorarea capitalui social al societatii absorbante.

CAP.XI. DIZOLVAREA SOCIETATII

Art.37 Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

c) hotararea adunarii generale a asociatilor;

d) declararea nulitatii societatii;

e) falimentul;

f) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum si neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

g) hotararea tribunalului, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului Registrului Comertului, pentru urmatoarele motive:

• societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

• societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale,

situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului;

• societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;

• societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

Dispozitiile alin. 1 de la lit. g, pct. 3, nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost

in inactivitate temporara (respectiv incetare temporara a activitatii exclusive prevazute in art. 4 din statut), anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

h) alte cauze prevazute de lege sau de modificarile prezentului act constitutiv.

Art.38 Dizolvarea societatii, inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa,

are efect fata de terti numai dupa trecerea a 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Art.39 Din momentul dizolvarii, administratorul nu mai poate intreprinde operatii,

in caz contrar va fi personal (si solidari, in cazul mai multor administratori) raspunzator pentru operatiile pe care le-a intreprins.

Interdicția prevazuta la alin. 1 se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii (in cazul in care durata de functionare a societatii este limitata) ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

CAP.XII. LICHIDAREA SOCIETATII

Art.40 Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii urmatoarele reguli:

- pana la intrarea in functie a lichidatorilor, administratorul (sau administratorii) continua mandatul, cu exceptia cazului in care dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii;

- actul de numire al lichidatorilor sau sentinta care-i tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul Comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial.

Art.41 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti- persoane fizice ai societatii lichidatoare trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

Art.42 Lichidatorii au obligatia, indata dupa intrarea in functie, ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie bilantul, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze in patrimoniul societatii registrele care li s-au incredintat de catre adunare, precum si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii, in ordinea datei lor.

Art.43 Lichidatorii vor putea:

- sa stea in judecata si sa fie judecati in interesul lichidarii;

- sa execute si sa termine operatiile de comert referitoare la lichidare;

- sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere imobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;

- sa faca tranzactii;

- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar si in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;

- sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice acte necesare.

Lichidatorii ce intreprind noi operatii comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

Art.44 Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditelor societatii.

Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie.

Art.45 Lichidatorii ce au achitat datoriile societatii cu propriii lor bani nu vor putea sa execute impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.

Art.46 Creditorii societatii au dreptul de a exercita, contra lichidatorilor, actiunile ce decurg din creantele la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societatii.

Art.47 Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

Art.48 Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre societati.

Asociatul nemultumit poate face pozitie in conditiile art.62 din Legea nr. 31/1990, republicata, in termen de 15 zile de la notificarea bilantului de lichidare si a proiectului de repartizare.

Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.

Art.49 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului. Radierea se poate face si din oficiu.

Lichidarea nu elibereaza asociatii si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.

Art.50 Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAP.XIII. LITIGII

Art.51 Litigiile societatii nascute din contractele incheiate cu persoane fizice sau juridice, precum si litigiile patrimoniale dintre asociati si societate vor fi solutionate de instantele competente.

Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.

CAP.XIV. DISPOZITII FINALE

Art.52 Prezentul statut intra in vigoare de la data semnarii lui de catre asociati.

Prevederile statutului se completeaza cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr. 76/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei comerciale in vigoare.

Prezentul statut a fost redactat de părți și autentificat in 5 (cinci) exemplare originale la Biroul notarului public .............................................................

AȘOCIAȚI

1.    CONSILIUL JUDETEAN IASI

Prin reprezentant legal dl. Nicu Silviu MACOVEI

2.    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI

Prin reprezentant legal dl. Mihai CHIRICA

16 / 16 la H.C.L. nr. 243 din 22 iulie 2015