Hotărârea nr. 242/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale”, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate , Familie Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.64879/15.07.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.61619/06.07.2015, a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile proiectului nr.3816/2015, intocmit de SC NEO-CONS

SRL;

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE

Art.1-Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale”, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa Nr.14. conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași Serviciului Investitii, Directiei Economice și Finante Publice Locale, Spitalului Clinic de Recuperare Iași și Instituției Prefectului Judetului Iași

Art.3 Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publică a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 242 din 22 iulie 2015

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 22 iulie 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale”, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Indicatorii tehnico-economici prezentati, au la baza informatiile cuprinse in proiectul nr.3816/2015, elaborat de de SC NEO-CONS SRL.

Suprafata amenajata = 475,48 mp

Valoarea totala a investitiei = 1.391,17 mii lei inclusiv TVA din care:

C+M = 758,417 mii lei, inclusiv TVA.

Durata de realizare a lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi este de 8 luni.

Pentru demararea lucrarilor de executie in anul 2015 s-au prevazut credite bugetare in valoare de 100 mii lei din veniturile proprii ale spitalului, urmand ca finalizarea acestora sa se realizeze in anul 2016 cu sursa de finantare atat din venituri proprii cat si buget local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

3 / 3 la H.C.L. nr. 242 din 22 iulie 2015