Hotărârea nr. 241/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “PASI in EDUCATIA TUTUROR” de către Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi partener în cadrul proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și derularea proiectului “PASI in EDUCAȚIA TUTUROR”, de către Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași, partener în cadrul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 64911/15.07.2015 întocmită de Serviciul Relații cu Structurile O.I. și A.M.;

Având în vedere Contractul de finanțare POSDRU/181/2.2/S/153549 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.314/2005 privind participarea

municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1 / 2 la H.C.L. nr. 241 din 22 iulie 2015

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă derularea proiectului “PASI in EDUCAȚIA TUTUROR”, implementat de către Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași, proiect in care este partener al Colegiului Tehnic „Paul Dimo” Galati.

Art.2 Se aprobă suma de 1.590.346,28 lei aferentă bugetului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași pentru proiectul “PASI in EDUCATIA TUTUROR”. Se aprobă cofinanțarea (2%) a proiectului în valoare de 31.806,93 lei, suma care va fi asigurată din bugetul local.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și de Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 241 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 241 din 22 iulie 2015