Hotărârea nr. 240/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul sedintei privind Diminuarea de credite bugetare in suma de 229,30 mii lei:

1.    - 161 mii lei de la Scoala Gimnaziala « I.Ghica »    art.71.01.30

„Reabilitare scoala”

2.    - 38,30 mii lei de la Gradinita pp 25 art.71.03. „Reparatii capitale”

3.    - 30 mii lei de la cap.subcap.art.bug.76.02.03.30.71.01.03 Cultura, religie, sport obiectiv de investitii „Achizitionare busturi personalitati si monumente”

Suplimentarea de credite bugetare in suma de 229,30 mii lei:

1.    + 22 mii lei la Liceul „M.Costin” pe art.71.01.01.„Amenajare hol acces corp nou”

2.    +177,30 mii la Scoala Gimnaziala „B.P.Hasdeu” pe art.71.03.„Reparatii

capitale”

3.    + 30 mii lei la „Reactualizare proiect consolidare corp Scoala M.Kogalniceanu” pe art.71.01.30

precum si transferul sumei de 50 mii lei de pe art. 71.01.30 „Proiect reabilitare corp A” pe art.71.03 „Reparatii capitale corp A” la Scoala Gimnaziala „B.P.Hasdeu”, consemnat si procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 65705/16.07.2015 întocmit de c ă tre

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere Legea nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1

(Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), și Anexei nr. 1.3.3 (Lista obiectivelor de investiții 2015 - Spitale), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de + 0,63 mii lei astfel:

37.02.01 Donații și sponsorizări    + 0,63 mii lei

la cheltuieli cu suma de + 500,63 mii lei astfel:

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii    + 0,63 mii lei

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice + 500,00 mii lei (din excedent)

Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 (fond 10), conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 500,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 500,00 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015).

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală și Direcția Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii

pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 240 din 22 iulie 2015

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.3.1

p.PRIMAR VICEPRIMAR Mihai Chirica

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

Buget aprobat

Diferențe +/-

Buget propus

1

2

5

TOTAL

28.560,00

-30,00

28.530,00

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

2.494,00

0,00

2.494,00

C Alte cheltuieli - total din care:

2.494,00

0,00

2.494,00

b) Dotări independente

1.688,00

0,00

1.688,00

71.01.30 Licențe sursa excedent(40.02.14)

51.02.01.03

300,00

300,00

71.01.02 Dotări IT sursa excedent(40.02.14)

51.02.01.03

700,00

700,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT

51.02.01.03

200,00

200,00

71.01.30 Software - pentru participare cetațenească online

51.02.01.03

200,00

200,00

71.01.02 Achiziție mașină de transport valori

51.02.01.03

216,00

216,00

71.01.03 Achiziție imprimante multifuncționale GIS

51.02.01.03

62,00

62,00

71.01.03 Achiziție copiator D.A.P.P.P.

51.02.01.03

10,00

10,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

206,00

0,00

206,00

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informațională

51.02.01.03

70,00

70,00

71.01.30 Reproiectare site web

51.02.01.03

36,00

36,00

71.01.30 Proiecte,taxe, avize sediu arhivă P.M.I.

51.02.01.03

100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

600,00

0,00

600,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

50,00

71.01.01 Amenajare rețea cu hidranți interiori și exteriori in vederea stingerii incendiilor

51.02.01.03

50,00

50,00

71.03 R.K. acoperiș sediu Primaria Mun Iași

51.02.01.03

500,00

500,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

178,00

0,00

178,00

C Alte cheltuieli - total din care:

178,00

0,00

178,00

b) Dotări independente

68,00

0,00

68,00

71.01.02 Sirenă electronică 3000 W cu montaj

61.02.05

68,00

68,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

30,00

0,00

30,00

71.01.30 Studiu de expertizare adăposturi de protecție civilă din sistemul de adăpostire a mun. Iași

61.02.05

30,00

30,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

0,00

80,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

80,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

2.030,60

-30,00

2.000,60

C Alte cheltuieli total - din care:

2.030,60

-30,00

2.000,60

b) Dotări independente

250,60

-30,00

220,60

71.01.03 Achiziționare busturi personalitati și monumente

67.02.03.30

250,00

-30,00

220,00

71.01.30 Achiziție domeniu web pentru muzeul Municipal Iași

67.02.05.01

0,60

0,60

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

360,00

0,00

360,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri

de joacă inclusiv acces oraș

67.02.05.02

120,00

120,00

71.01.30 Proiect de modernizare stadion E. Alexandrescu (tribune,

spații hoteliere, parcări,etc.)

67.02.05.01

140,00

140,00

71.01.30 Proiectare muzeu Păduraru Nicolae

67.02.03.03

100,00

100,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

230,00

0,00

230,00

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui

Ferentz

67.02.03.30

230,00

230,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.190,00

0,00

1.190,00

71.01.03 Dotări spații de joacă

67.02.50

10,00

10,00

71.01.03 Mobilier urban inclusiv acces oraș

67.02.50

50,00

50,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

100,00

100,00

71.01.01 Imprejmuire stadion Tineretului

67.02.05.01

50,00

50,00

71.01.02 Sistem control acces, supraveghere Ștrandul Municipal

67.02.05.03

100,00

100,00

71.01.30 Împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea

suprafeței de 6,5764 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a iplementării proiectului Ciric

67.02.05.03

780,00

780,00

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafeței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic Iași pentru Pârtia de schi

67.02.50

50,00

50,00

71.03 R.K. Ștrandul Municipal (grupuri sanitare, alei, bazine)

67.02.05.03

50,00

50,00

CAP.68.02.71 Asistență socială - total din care:

1.560,00

0,00

1.560,00

C Alte cheltuieli total - din care:

1.560,00

0,00

1.560,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.560,00

0,00

1.560,00

71.01.01 Modernizare Creșa nr.14 și 19 sursa excedent(40.02.14)

68.02.11

500,00

500,00

71.01.30 Reabilitări termice la creșe sursa excedent(40.02.14)

68.02.11

500,00

500,00

71.01.30 Reabilitare termică la creșa nr.14 și 19

68.02.11

560,00

560,00

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din

care:

8.979,97

0,00

8.979,97

A. Lucrări în continuare - total din care:

5.600,00

0,00

5.600,00

71.01.01 Iluminat public sursa excedent(40.02.14)

70.02.06

4.000,00

4.000,00

70.01.01 Cimitir Buna Vestire - amenajare alei și construire grup sanitar

70.02.50

1.600,00

1.600,00

B. Lucrări noi total din care:

877,65

0,00

877,65

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

122,65

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire)

70.02.50

100,00

100,00

71.01.01 Construire zid de sprijin și împrejmuire Cimitir Sf. Vasile

70.02.50

400,00

400,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

70.02.06

155,00

155,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

70.02.06

100,00

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

2.502,32

0,00

2.502,32

a) Achizitii de imobile si terenuri

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

70.02.50

100,00

100,00

b) Dotări independente

124,00

0,00

124,00

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

50,00

50,00

71.01.02 Achiziție sistem informatic parcări reședință

70.02.50

50,00

50,00

71.01.02 Achiziții și dotări pentru zone de agrement( motocoase, mașini de tuns gazon, boilere pentru apă)

70.02.50

24,00

24,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.483,32

0,00

1.483,32

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

90,00

90,00

71.01.30 Reactualizare PUG sursa excedent(40.02.14)

70.02.50

0,00

150,00

150,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului

de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri, audit energetic și iluminat sursa excedent(40.02.14)

70.02.50

550,00

-150,00

400,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

181,00

181,00

71.01.30 Proiectare Amenajare arhitecturala rau Bahlui

70.02.50

22,32

22,32

71.01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. Iasi

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu energie elecrică consumatori casnici , rețele iluminat public

70.02.06

50,00

50,00

71.01.30 Elaborare Plan de acțiuni privind energia durabilă

70.02.50

40,00

40,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

70.02.50

100,00

100,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de creștere a

accesibilității apelor subterane

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Documentații, taxe, avize autorizații de gospodărirea apelor la podurile peste Bahlui și la lucrările de descărcare a apelor freatice în emisari

70.02.50

70,00

70,00

71.01.30 Proiectare platformă pentru amplasare locuințe de urgență inclusiv utilitățile necesare

70.02.03.30

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare birouri și spații de utilitate publică

70.02.50

30,00

30,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

200,00

200,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

795,00

795,00

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

70.02.06

10,00

10,00

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari

70.02.50

480,50

480,50

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari sursa

rexcedent(40.02.14)

149,50

149,50

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă,

încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Canta 60B

70.02.03.30

140,00

140,00

71.01.01 Bransament apa și racord canalizare imobil str.Rășcanu

Theodor nr.13

70.02.03.30

15,00

15,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

50,00

0,00

50,00

C Alte cheltuieli - total din care:

50,00

0,00

50,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

50,00

0,00

50,00

71.01.30 Elaborarea unui studiu pentru reducerea poluarii aerului

74.02.03

50,00

50,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

1.600,00

0,00

1.600,00

B. Lucrări noi total din care:

1.600,00

0,00

1.600,00

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Lucrări Contorizare individuală apartamente în Mun Iași

racordate la SACET, în parteneriat cu Asociațiile de

Locatari/Proprietari

81.02.06

100,00

100,00

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

11.667,43

0,00

11.667,43

A. Lucrări în continuare total din care:

110,00

0,00

110,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

110,00

110,00

C Alte cheltuieli - total din care:

11.557,43

0,00

11.557,43

b) Dotări independente

5.091,00

0,00

5.091,00

71.01.02 Achiziție autobuze sursa excedent(40.02.14)

84.02.50

2.025,00

2.025,00

71.01.02 Achiziție tramvaie sursa excedent(40.02.14)

84.02.50

3.066,00

3.066,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

436,40

0,00

436,40

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi

84.02.03.03

211,40

211,40

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)

Tronson: Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond

Ț uțora

84.02.03.02

150,00

150,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi , pod

Metalurgiei și pod T. Vladimirescu

84.02.03.01

75,00

75,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

6.030,03

0,00

6.030,03

71.01.01 Modernizare străzi

84.02.03.03

3.030,03

3.030,03

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

2.000,00

2.000,00

71.01.01 Reabitare liniI de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului sursa excedent(40.02.14)

8 4.02.03.02

1.000,00

1.000,00

DIRECTOR GENERAL ing. Petru Dumitru TOMORUG


ȘEF SERVICIU ing. Marian Vulpoi

ÎNTOCMIT ing. Carmen Manciu

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

473.719,76

0,63

473.720,39

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

473.480,76

0,63

473.481,39

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487.769,58

0,00

487.769,58

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

189.218,25

0,00

189.218,25

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

189.218,25

0,00

189.218,25

03.02    impozit pe venit

1.264,25

0,00

1.264,25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1.264,25

0,00

1.264,25

* 04.02    Cote defalcate din imp.ven

187.954,00

0,00

187.954,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187.954,00

0,00

187.954,00

*    00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74.895,07

0,00

74.895,07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74.895,07

0,00

74.895,07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64.079,59

0,00

64.079,59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.676,91

0,00

19.676,91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44.402,68

0,00

44.402,68

07.02.02    Impozite si taxe pe teren

7.742,93

0,00

7.742,93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.484,91

0,00

2.484,91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5.093,79

0,00

5.093,79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164,23

0,00

164,23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3.061,43

0,00

3.061,43

07.02.50    Alte imp si taxe propriet

11,12

0,00

11,12

*    00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

220.055,36

0,00

220.055,36

11.02    Sume defalcate din TVA

194.958,95

0,00

194.958,95

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

193.312,92

0,00

193.312,92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1.646,03

0,00

1.646,03

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457,95

0,00

457,95

12.02.07 Taxe hoteliere

457,95

0,00

457,95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997,72

0,00

997,72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203,51

0,00

203,51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794,21

0,00

794,21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23.640,74

0,00

23.640,74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18.767,38

0,00

18.767,38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11.651,41

0,00

11.651,41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7.115,97

0,00

7.115,97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753,15

0,00

753,15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4.120,21

0,00

4.120,21

*    00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.600,90

0,00

3.600,90

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.600,90

0,00

3.600,90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.600,90

0,00

3.600,90

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

**    00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-14.288,82

0,63

-14.288,19

*    00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.042,27

0,00

14.042,27

30.02 Venituri din proprietate

14.037,17

0,00

14.037,17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12.226,47

0,00

12.226,47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12.226,47

0,00

12.226,47

30.02.08 Venituri din dividende

1.332,16

0,00

1.332,16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1.332,16

0,00

1.332,16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478,54

0,00

478,54

31.02 Venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-28.331,09

0,63

-28.330,46

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7.278,36

0,00

7.278,36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6.674,59

0,00

6.674,59

33.02.12 Contr pers cantine

16,29

0,00

16,29

33.02.50 Alte ven prest serv

587,48

0,00

587,48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.579,64

0,00

2.579,64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.281,47

0,00

2.281,47

34.02.50 Alte ven din taxe

298,17

0,00

298,17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11.507,01

0,00

11.507,01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11.491,79

0,00

11.491,79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11.491,79

0,00

11.491,79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15,22

0,00

15,22

36.02 Diverse venituri

6.277,94

0,00

6.277,94

36.02.01 V.aplicare prescript

18,91

0,00

18,91

36.02.06 Taxe speciale

2.545,68

0,00

2.545,68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7,38

0,00

7,38

36.02.50 Alte venituri

3.705,97

0,00

3.705,97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

-55.974,04

0,63

-55.973,41

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16,00

0,63

16,63

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt sectiune

a de dezv-o5l5ta.9re9 0a, 0b4u

getului local0,00

-55.990,04

*    00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

239,00

0,00

239,00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

239,00

0,00

239,00

42.02 Subv de la buget stat(cod 00.20

239,00

0,00

239,00

42.02.34 Subv incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41    Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea să

nă    45,00

0,00

45,00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul pr

ogramelor FEG2A0,i0m0

lementate d0e, 0A0P

IA    20,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

473.719,76

0,63

473.720,39

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55.979,93

0,00

55.979,93

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

29.142,66

0,00

29.142,66

10 Cheltuieli de personal

20.543,66

0,00

20.543,66

20 Bunuri si servicii

7.691,00

0,00

7.691,00

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16.318,27

0,00

16.318,27

20 Bunuri si servicii

6.491,03

0,00

6.491,03

50 Fond de rezerva

8.105,67

0,00

8.105,67

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.721,57

0,00

1.721,57

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

* 55.02 Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi -

din care titlurile:

10.519,00

0,00

10.519,00

20 Bunuri si servicii

262,00

0,00

262,00

30 Dobanzi

10.257,00

0,00

10.257,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

10.784,78

0,00

10.784,78

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

10.784,78

0,00

10.784,78

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

10.584,78

0,00

10.584,78

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

255.454,99

0,63

255.455,62

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

177.493,94

0,63

177.494,57

10 Cheltuieli de personal

154.195,00

0,00

154.195,00

20 Bunuri si servicii

20.715,33

0,63

20.715,96

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.619,45

0,00

1.619,45

57 Asistenta sociala

354,60

0,00

354,60

59 Alte cheltuieli

609,56

0,00

609,56

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6.869,59

0,00

6.869,59

10 Cheltuieli de personal

6.519,59

0,00

6.519,59

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

150,00

0,00

150,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

28.113,04

0,00

28.113,04

10 Cheltuieli de personal

248,29

0,00

248,29

20 Bunuri si servicii

17.917,16

0,00

17.917,16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.402,96

0,00

1.402,96

59 Alte cheltuieli

8.515,63

0,00

8.515,63

81 Rambursari de credite

29,00

0,00

29,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

42.978,42

0,00

42.978,42

10 Cheltuieli de personal

17.757,29

0,00

17.757,29

20 Bunuri si servicii

8.931,21

0,00

8.931,21

57 Asistenta sociala

15.201,92

0,00

15.201,92

59 Alte cheltuieli

1.000,00

0,00

1.000,00

81 Rambursari de credite

88,00

0,00

88,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

42.191,51

0,00

42.191,51

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

28.683,51

0,00

28.683,51

20 Bunuri si servicii

21.606,00

0,00

21.606,00

* 55 Alte transferuri

134,51

0,00

134,51

81 Rambursari de credite

6.943,00

0,00

6.943,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13.508,00

0,00

13.508,00

20 Bunuri si servicii

13.390,00

0,00

13.390,00

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

109.308,55

0,00

109.308,55

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

41.982,00

0,00

41.982,00

20 Bunuri si servicii

10.640,00

0,00

10.640,00

40 Subventii

10.900,00

0,00

10.900,00

81 Rambursari de credite

20.442,00

0,00

20.442,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

66.851,00

0,00

66.851,00

20 Bunuri si servicii

18.100,00

0,00

18.100,00

40 Subventii

30.550,00

0,00

30.550,00

81 Rambursari de credite

18.201,00

0,00

18.201,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

475,55

0,00

475,55

20 Bunuri si servicii

475,55

0,00

475,55

INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

575.207,62

0,00

575.207,62

*** 00.02 VENITURI CURENTE

55.990,04

0,00

55.990,04

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

55.990,04

0,00

55.990,04

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

55.990,04

0,00

55.990,04

37.02 Transferuri voluntare

55.990,04

0,00

55.990,04

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55.990,04

0,00

55.990,04

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277,85

0,00

277,85

39.03 Venituri din valorif.bunuri

277,85

0,00

277,85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77,22

0,00

77,22

39.02.03 V din vanz locuinte

58,22

0,00

58,22

39.02.10 Depozite spec constr

142,41

0,00

142,41

** 00.17 IV SUBVENTII

218.283,92

0,00

218.283,92

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

218.283,92

0,00

218.283,92

42.02 Subventii de la buget de stat

218.283,92

0,00

218.283,92

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru fin1a.n8t0a1r,e0a0i

nvestitiilor in0s,0a0n

1.801,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loc

ale pentru1.fi8n0a1n,00

0,00

1.801,00

42.02.18    Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

nă    1.840,00

0,00

1.840,00

42.02.18.01    Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

S    1.840,00

0,00

1.840,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

214.642,92

0,00

214.642,92

45.02 Sume FEN postaderare

300.655,81

0,00

300.655,81

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

209.829,76

0,00

209.829,76

45.02.01.01 Sume plati an curent

201.330,32

0,00

201.330,32

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1.299,47

0,00

1.299,47

45.02.01.03 Prefinantare

7.199,97

0,00

7.199,97

45.02.02 Fd Social European

7.185,36

0,00

7.185,36

45.02.02.01 Sume plati an curent

5.341,24

0,00

5.341,24

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1.452,09

0,00

1.452,09

45.02.02.03 Prefinantari

392,03

0,00

392,03

45.02.03 Fondul de coeziune

83.614,73

0,00

83.614,73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78.078,29

0,00

78.078,29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5.536,44

0,00

5.536,44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25,96

0,00

25,96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25,96

0,00

25,96

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

621.113,68

500,00

621.613,68

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.616,74

0,00

2.616,74

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2.494,00

0,00

2.494,00

71 Active nefinanciare

2.494,00

0,00

2.494,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

122,74

0,00

122,74

56 Pr fin fd ext neramb

122,74

0,00

122,74

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

1.178,00

0,00

1.178,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlur

ile: 1.178,00

0,00

1.178,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.000,00

0,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

178,00

0,00

178,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

87.051,57

500,00

87.551,57

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

28.036,48

0,00

28.036,48

56 Pr fin fd ext neramb

18.036,48

0,00

18.036,48

71 Active nefinanciare

10.000,00

0,00

10.000,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6.266,36

500,00

6.766,36

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6.266,36

500,00

6.766,36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

39.785,20

0,00

39.785,20

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

230,00

0,00

230,00

56 Pr fin fd ext neramb

37.524,60

0,00

37.524,60

71 Active nefinanciare

2.030,60

0,00

2.030,60

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

12.963,53

0,00

12.963,53

55 Alte transferuri

74,20

0,00

74,20

56 Pr fin fd ext neramb

10.148,98

0,00

10.148,98

71 Active nefinanciare

2.739,75

0,00

2.739,75

72 Active financiare

0,60

0,00

0,60

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

12.923,95

0,00

12.923,95

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titl

urile: 12.873,95

0,00

12.873,95

56 Pr fin fd ext neramb

3.893,98

0,00

3.893,98

71 Active nefinanciare

8.979,97

0,00

8.979,97

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

50,00

0,00

50,00

71 Active nefinanciare

50,00

0,00

50,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

517.343,42

0,00

517.343,42

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

34.596,21

0,00

34.596,21

56 Pr fin fd ext neramb

34.596,21

0,00

34.596,21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

208.965,53

0,00

208.965,53

56 Pr fin fd ext neramb

207.365,53

0,00

207.365,53

71 Active nefinanciare

1.600,00

0,00

1.600,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

253.328,20

0,00

253.328,20

56 Pr fin fd ext neramb

241.660,77

0,00

241.660,77

71 Active nefinanciare

11.667,43

0,00

11.667,43

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20.453,48

0,00

20.453,48

56 Pr fin fd ext neramb

20.353,48

0,00

20.353,48

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

45.906,06

500,00

46.406,06

DIRECTOR GENERAL

MARIA SIMIONESCU


SE F SER V ICI U BUGET

LU CI A GHE RGHESANU


DIRECTOR GENERAL

MARIA SIMIONESCU


SEF S ERVI CIU BUGET

LUC IA G H ERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1.048.927,38

0,63

1.048.928,01

****** 48.02 VENITURI PROPRII

334.773,70

1,26

334.773,70

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

529.470,80

0,63

529.471,43

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487.769,58

0,00

487.769,58

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

189.218,25

0,00

189.218,25

03.02 impozit pe venit

1.264,25

0,00

1.264,25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1.264,25

0,00

1.264,25

* 04.02    Cote defalcate din imp.ven

187.954,00

0,00

187.954,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187.954,00

0,00

187.954,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74.895,07

0,00

74.895,07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74.895,07

0,00

74.895,07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64.079,59

0,00

64.079,59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.676,91

0,00

19.676,91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44.402,68

0,00

44.402,68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.742,93

0,00

7.742,93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.484,91

0,00

2.484,91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5.093,79

0,00

5.093,79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164,23

0,00

164,23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3.061,43

0,00

3.061,43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11,12

0,00

11,12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

220.055,36

0,00

220.055,36

11.02 Sume defalcate din TVA

194.958,95

0,00

194.958,95

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

193.312,92

0,00

193.312,92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1.646,03

0,00

1.646,03

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457,95

0,00

457,95

12.02.07 Taxe hoteliere

457,95

0,00

457,95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997,72

0,00

997,72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203,51

0,00

203,51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794,21

0,00

794,21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23.640,74

0,00

23.640,74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18.767,38

0,00

18.767,38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11.651,41

0,00

11.651,41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7.115,97

0,00

7.115,97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753,15

0,00

753,15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4.120,21

0,00

4.120,21

*    00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.600,90

0,00

3.600,90

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3.600,90

0,00

3.600,90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.600,90

0,00

3.600,90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

41.701,22

0,63

41.701,85

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.042,27

0,00

14.042,27

30.02 Venituri din proprietate

14.037,17

0,00

14.037,17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12.226,47

0,00

12.226,47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12.226,47

0,00

12.226,47

30.02.08 Venituri din dividende

1.332,16

0,00

1.332,16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1.332,16

0,00

1.332,16

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478,54

0,00

478,54

31.02 Venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

27.658,95

0,63

27.659,58

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7.278,36

0,00

7.278,36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6.674,59

0,00

6.674,59

33.02.12 Contr pers cantine

16,29

0,00

16,29

33.02.50 Alte ven prest serv

587,48

0,00

587,48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.579,64

0,00

2.579,64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.281,47

0,00

2.281,47

34.02.50 Alte ven din taxe

298,17

0,00

298,17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11.507,01

0,00

11.507,01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11.491,79

0,00

11.491,79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11.491,79

0,00

11.491,79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15,22

0,00

15,22

36.02 Diverse venituri

6.277,94

0,00

6.277,94

36.02.01 V.aplicare prescript

18,91

0,00

18,91

36.02.06 Taxe speciale

2.545,68

0,00

2.545,68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7,38

0,00

7,38

36.02.50 Alte venituri

3.705,97

0,00

3.705,97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

16,00

0,63

16,63

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16,00

0,63

16,63

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-55.990,04

0,00

-55.990,04

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55.990,04

0,00

55.990,04

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277,85

0,00

277,85

39.02 Venituri din valorif.bunuri

277,85

0,00

277,85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77,22

0,00

77,22

39.02.03 V din vanz locuinte

58,22

0,00

58,22

39.02.10 Depozite spec constructii

142,41

0,00

142,41

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

218.522,92

0,00

218.522,92

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

218.522,92

0,00

218.522,92

42.02 Subventii de la buget de stat

218.522,92

0,00

218.522,92

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loc

ale pentru1f.i8n0a1n,t0a0re

a investitiilo0r ,i0n0s

1.801,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele

locale pen1t.r8u0f1in,0a0n

0,00

1.801,00

42.02.18    Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

ă    1.840,00

0,00

1.840,00

42.02.18.01    Subvenții din veniturile proprii ale Ministerul

ui S    1.840,00

0,00

1.840,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

214.642,92

0,00

214.642,92

42.02.34 Subv incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41    Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

să    45,00

0,00

45,00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadru

l programelor2F0,E0G0

A implement0a,t0e0

e APIA 20,00

45.02 Sume UE plati confirmate

300.655,81

0,00

300.655,81

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

209.829,76

0,00

209.829,76

45.02.01.01 Sume plati an curent

201.330,32

0,00

201.330,32

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1.299,47

0,00

1.299,47

45.02.01.03 Prefinantare

7.199,97

0,00

7.199,97

45.02.02 Fd Social European

7.185,36

0,00

7.185,36

45.02.02.01 Sume plati an curent

5.341,24

0,00

5.341,24

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1.452,09

0,00

1.452,09

45.02.02.03 Prefinantari

392,03

0,00

392,03

45.02.03 Fondul de coeziune

83.614,73

0,00

83.614,73

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

45.02.03.01 Sume plati an curent

78.078,29

0,00

78.078,29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5.536,44

0,00

5.536,44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25,96

0,00

25,96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25,96

0,00

25,96

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1.094.833,44

500,63

1.095.334,07

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

58.596,67

0,00

58.596,67

*    51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

31.636,66

0,00

31.636,66

10 Cheltuieli de personal

20.543,66

0,00

20.543,66

20 Bunuri si servicii

7.691,00

0,00

7.691,00

71 Active nefinanciare

2.494,00

0,00

2.494,00

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

*    54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16.441,01

0,00

16.441,01

20 Bunuri si servicii

6.491,03

0,00

6.491,03

50 Fond de rezerva

8.105,67

0,00

8.105,67

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.721,57

0,00

1.721,57

56 Pr fonduri externe nerambur

122,74

0,00

122,74

*    55.02 Tranzactii privind datoria publică si

imprumuturi - din care titlurile:

10.519,00

0,00

10.519,00

20 Bunuri si servicii

262,00

0,00

262,00

30 Dobanzi

10.257,00

0,00

10.257,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

11.962,78

0,00

11.962,78

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

11.962,78

0,00

11.962,78

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

11.584,78

0,00

11.584,78

71 Active nefinanciare

178,00

0,00

178,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

342.506,56

500,63

343.007,19

*    65.02 Invatamant - din care titlurile:

205.530,42

0,63

205.531,05

10 Cheltuieli de personal

154.195,00

0,00

154.195,00

20 Bunuri si servicii

20.715,33

0,63

20.715,96

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.619,45

0,00

1.619,45

56 Pr fonduri externe nerambur

18.036,48

0,00

18.036,48

57 Asistenta sociala

354,60

0,00

354,60

59 Alte cheltuieli

609,56

0,00

609,56

71 Active nefinanciare

10.000,00

0,00

10.000,00

*    66.02 Sanatate - din care titlurile:

13.135,95

500,00

13.635,95

10 Cheltuieli de personal

6.519,59

0,00

6.519,59

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6.416,36

500,00

6.916,36

*    67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

67.898,24

0,00

67.898,24

10 Cheltuieli de personal

248,29

0,00

248,29

20 Bunuri si servicii

17.917,16

0,00

17.917,16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.632,96

0,00

1.632,96

56 Pr fonduri externe nerambur

37.524,60

0,00

37.524,60

59 Alte cheltuieli

8.515,63

0,00

8.515,63

71 Active nefinanciare

2.030,60

0,00

2.030,60

81 Rambursari de credite

29,00

0,00

29,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

55.941,95

0,00

55.941,95

10 Cheltuieli de personal

17.757,29

0,00

17.757,29

20 Bunuri si servicii

8.931,21

0,00

8.931,21

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

55 Alte transferuri

74,20

0,00

74,20

56 Pr fonduri externe nerambur

10.148,98

0,00

10.148,98

57 Asistenta sociala

15.201,92

0,00

15.201,92

59 Alte cheltuieli

1.000,00

0,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

2.739,75

0,00

2.739,75

72 Active financiare

0,60

0,00

0,60

81 Rambursari de credite

88,00

0,00

88,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

55.115,46

0,00

55.115,46

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din

care titlurile:

41.557,46

0,00

41.557,46

20 Bunuri si servicii

21.606,00

0,00

21.606,00

55 Alte transferuri

134,51

0,00

134,51

56 Pr fonduri externe nerambur

3.893,98

0,00

3.893,98

71 Active nefinanciare

8.979,97

0,00

8.979,97

81 Rambursari de credite

6.943,00

0,00

6.943,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13.558,00

0,00

13.558,00

20 Bunuri si servicii

13.390,00

0,00

13.390,00

71 Active nefinanciare

50,00

0,00

50,00

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

626.651,97

0,00

626.651,97

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

34.596,21

0,00

34.596,21

56 Pr fonduri externe nerambur

34.596,21

0,00

34.596,21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

250.947,53

0,00

250.947,53

20 Bunuri si servicii

10.640,00

0,00

10.640,00

40 Subventii

10.900,00

0,00

10.900,00

56 Pr fonduri externe nerambur

207.365,53

0,00

207.365,53

71 Active nefinanciare

1.600,00

0,00

1.600,00

81 Rambursari de credite

20.442,00

0,00

20.442,00

*    84.02 Transporturi - din care titlurile:

320.179,20

0,00

320.179,20

20 Bunuri si servicii

18.100,00

0,00

18.100,00

40 Subventii

30.550,00

0,00

30.550,00

56 Pr fonduri externe nerambur

241.660,77

0,00

241.660,77

71 Active nefinanciare

11.667,43

0,00

11.667,43

81 Rambursari de credite

18.201,00

0,00

18.201,00

*    87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20.929,03

0,00

20.929,03

20 Bunuri si servicii

475,55

0,00

475,55

56 Pr fonduri externe nerambur

20.353,48

0,00

20.353,48

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

45.906,06

500,00

46.406,06

DIRECTOR GENERAL

MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET

LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PENTRU ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

153.846,61

-7,33

153.839,28

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

140.062,30

-7,33

140.054,97

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

* 04. Cote defalcate din imp.venit

* 00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

*    00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

*    00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

140.062,30

-7,33

140.054,97

*    00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3.351,09

3.351,09

30. Venituri din proprietate

3.351,09

3.351,09

30.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

3.351,09

3.351,09

30.50 Alte venituri din proprietate

31.10 Alte venituri din dobanzi

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

136.711,21

136.711,21

33. Ven din prestari servicii si alte activitati

139.849,03

139.849,03

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4.612,02

4.612,02

33.08 Venituri din prestari de servicii

3.215,75

3.215,75

33.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate

3.241,28

3.241,28

33.14 Contributia elevilor si studentilor- internate,camine si ca

ntine 20.095,46

20.095,46

33.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din act pro

prie 119,78

119,78

33.17 Venituri din organizare cursuri de calificare

630,00

630,00

33.21 Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari

sociale de sanatate

93.847,00

93.847,00

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de

la bugetul de stat

8.045,45

8.045,45

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume

alocate din veniturile proprii ale MS.

1.653,00

1.653,00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.389,29

4.389,29

34. Ven.din taxe adm, elib.permise

641,00

641,00

34.50 Alte ven din taxe administrative

641,00

641,00

35. Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36. Diverse venituri

53,00

53,00

36.50 Alte venituri

53,00

53,00

37. Transf.voluntare,altele decat subventiile

-3.831,82

-7,33

-3.839,15

37.01 Donatii si sponsorizari

3,00

3,00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-3.844,82

-7,33

-3.852,15

37.50 Alte transferuri voluntare

10,00

10,00

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

13.784,31

13.784,31

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

13.784,31

13.784,31

42 Subv de la buget stat(cod 00.20

42.43 Subventii fin. integral si partial din VP

43. Subv.de la alte administratii

13.784,31

13.784,31

43.09 Subventii pentru institutii publice

13.634,31

13.634,31

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT 2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

43.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțare ch curente

in domeniul sanatatii

150,00

150,00

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

158.706,77

-7,33

158.699,44

** 50 Partea I-a SERV PUBL GENERALE

2.660,82

2.660,82

*    54 Alte servicii publice generale

2.660,82

2.660,82

10 Cheltuieli de personal

1.471,57

1.471,57

20 Bunuri si servicii

1.189,25

1.189,25

din total cap:

54.10 Serv publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.660,82

2.660,82

**    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

10.628,66

10.628,66

*    61 Ordine publica si siguranta nationala

10.628,66

10.628,66

10 Cheltuieli de personal

9.607,88

9.607,88

20 Bunuri si servicii

1.020,78

1.020,78

Din total capitol:

61.03.04 Politia locala

10.628,66

10.628,66

**    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULT

145.417,29

-7,33

145.409,96

*    65 Invatamant

33.233,47

-7,33

33.226,14

10 Cheltuieli de personal

2.137,37

2.137,37

20 Bunuri si servicii

30.976,10

-7,33

30.968,77

57 Asistenta sociala

120,00

120,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

113,00

113,00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

7,00

7,00

Din tot cap : 65.03 Învatamant prescolar&P

13.262,16

13.262,16

65.03.01 Învatamant prescolar

12.538,25

12.538,25

65.03.02 Învatamant primar

723,91

723,91

65.04 Învatamant secundar

16.263,94

16.263,94

65.04.01 Învatamant secund inferior

2.232,10

-7,33

2.224,77

65.04.02 Învatamant secund superior

13.838,84

13.838,84

65.04.03 Învatamant profesional

193,00

193,00

65.05 Învatamant postliceal

3.707,37

3.707,37

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

*    66 Sanatate

105.463,53

105.463,53

10 Cheltuieli de personal

36.021,52

36.021,52

20 Bunuri si servicii

68.077,01

68.077,01

59 Alte cheltueli

1.365,00

1.365,00

59.01 Burse

1.365,00

1.365,00

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

105.463,53

105.463,53

66.06.01 Spitale generale

105.463,53

105.463,53

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

*    67 Cultura, recreere si religie

2.346,79

2.346,79

10 Cheltuieli de personal

1.012,83

1.012,83

20 Bunuri si servicii

1.098,74

1.098,74

59 Alte cheltuieli

235,22

235,22

59.11 Asociatii si fundatii

235,22

235,22

Din total capitol :

67.03 Servicii culturale

2.346,79

2.346,79

67.03.04 Institutii publice spectacole si concerte

934,79

934,79

67.03.06 Case de cultura

1.410,39

1.410,39

67.03.11 Edituri

1,61

1,61

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

*    68 Asigurari si asistenta sociala

4.373,50

4.373,50

20 Bunuri si servicii

4.373,50

4.373,50

din total capitol:

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

2.758,50

2.758,50

68.10.11 Crese

1.600,00

1.600,00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15,00

15,00

99.10.96 Deficitul secțiunii de funcționare

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU

SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT, PageD2ELIA LAICU

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2015

INFLUENTE

Buget propus 2015

TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

11.341,18

507,33

11.848,51

** 00.03 VENITURI FISCALE

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE (00.14)

3.844,82

3.844,82

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3.844,82

3.844,82

37. Transferuri voluntare

3.844,82

3.844,82

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

3.844,82

7,33

3.852,15

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

* 00.16 III OPERATII FINANCIARE

** 00.17 IV SUBVENTII

7.496,36

500,00

7.996,36

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

.ADMIN.PUBLICA

7.496,36

500,00

7.996,36

42.10 Subventii de la bugetul de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice

finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

43 Subventii de la alte administratii

7.496,36

500,00

7.996,36

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

2.625,36

500,00

3.125,36

43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    1840000

1.840,00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

1.840,00

1.840,00

43.19 Subvenții pt instit publ destinate sectiunii de dezvoltare

1.230,00

1.230,00

49 TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DEZVOLTARE

12.139,09

507,33

12.646,42

** 50 Partea I-a SERV PUBLICE GENERALE

51,28

51,28

*    54. Alte servicii publice generale

51,28

51,28

70 Cheltuieli de capital

51,28

51,28

71 Active nefinanciare

51,28

51,28

71.01.02 Masini ,echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

51,28

51,28

di total capitol:

54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

51,28

51,28

*    55. Tranz datoria publică și împrumuturi

*    56. Transf car gen intre dif nivele ad

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

1.000,00

1.000,00

*    61. Ordine publica si siguranta nationala

1.000,00

1.000,00

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2015

INFLUENTE

Buget propus 2015

70 Cheltueli de capital

1.000,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

1.000,00

1.000,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594,00

594,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36,00

36,00

71.01.30 Alte active fixe

185,00

185,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185,00

185,00

din total capitol:

61.10.03.04 Politia comunitara

1.000,00

1.000,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

11.087,81

507,33

11.595,14

* 65. Invatamant

694,87

7,33

702,20

56 Proiecte cu finantare din FEN

122,35

122,35

56.02.01 Finantare nationala

92,35

92,35

56.02.03 Cheltueli neeligibile

30,00

30,00

70 Cheltuieli de capital

582,00

582,00

71 Active nefinanciare

582,00

7,33

589,33

71.01.01 Constructii

20,00

20,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222,00

222,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

225,00

225,00

71.01.30 Alte active fixe

115,00

7,33

122,33

din total capitol:

65.10.04 Invatamant secundar

486,87

486,87

65.10.04.01 Unvatamant secundar inferior

4,00

7,33

11,33

65.10.04.02 Invatamnt secundar superior

465,04

465,04

65.10.04.03 Invatamant profesional

17,83

17,83

65.10.05 Invatamant postiliceal

208,00

208,00

* 66. Sanatate

10.120,96

500,00

10.620,96

70 Cheltuieli de capital

500,00

71 Active fixe

6.041,26

6.041,26

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

7.785,82

7.785,82

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

124,80

124,80

71.01.30 Alte active fixe

132,00

132,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

2.078,34

500,00

2.578,34

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

10.120,96

10.120,96

66.06.01 Spitale generale

10.120,96

500,00

10.620,96

* 67. Cultura, recreere si religie

252,00

252,00

70 Cheltuieli de capital

252,00

252,00

71 Active nefinanciare

252,00

252,00

71.01.01 Constructii

79,00

79,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145,50

145,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20,00

20,00

71.01.30 Alte active fixe

7,50

7,50

din total capitol:

67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

222,00

222,00

67.10.03.06 Case de cultura

30,00

30,00

* 68 Asigurari si asistenta sociala

10,50

10,50

70 Cheltuieli de capital

10,50

10,50

71 Active nefinanciare

10,50

10,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

10,50

10,50

din total capitol:

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

99.10.97 DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU

INTOCMIT, DELIA LAICU

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

00.01 TOTAL VENITURI

165.187,79

500,00

165.687,79

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

143.907,12

143.907,12

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

* 04 Cote defalcate din imp.venit

*    00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

*    00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

143.907,12

143.907,12

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3.351,09

3.351,09

30 Venituri din proprietate

3.351,09

3.351,09

30.05 Ven concesiuni, inch

3.351,09

3.351,09

30.50 Alte venituri din proprietate

31.10 Alte venituri din dobanzi

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

140.556,03

140.556,03

33 Ven din prestari servicii si alte activitati

139.849,03

139.849,03

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4.612,02

4.612,02

33.08 Venituri din prestari de servicii

3.215,75

3.215,75

33.13 Contrib de intretinere a persoanelor asistate

3.241,28

3.241,28

33.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate

20.095,46

20.095,46

33.16 Venituri din valorificarea prod.obtinute din act.proprie

119,78

119,78

33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

conversie profesionala

630,00

630,00

33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de

asigurari sociale de sanatate

93.847,00

93.847,00

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de

la bugetul de stat

8.045,45

8.045,45

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume

alocate din veniturile proprii ale MS.

1.653,00

1.653,00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.389,29

4.389,29

34 Ven.din taxe adm, elib.permise

641,00

641,00

34.50 Alte ven din taxe

641,00

641,00

35 Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36 Diverse venituri

53,00

53,00

36.50 Alte venituri

53,00

53,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

37 Transf.voluntare,altele decat subvențiile

13,00

13,00

37.01 Donatii si sponsorizari

3,00

3,00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-3.844,82

-7,33

-3.852,15

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

3.844,82

7,33

3.852,15

37.50 Alte transferuri voluntare

10,00

10,00

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor

publice

* 00.17 IV. SUBVENTII

21.280,67

500,00

21.780,67

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUBLICE

21.280,67

500,00

21.780,67

42 Subventii de la buget de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.43 Subventii primite de institutiile publice si activitatile

finantate integral sau partial din venituri proprii

43 Subv.de la alte administratii

21.280,67

500,00

21.780,67

43.09 Subventii pentru institutii publice

13.634,31

13.634,31

43.10 Subventii din bugete locale pentru finantarea ch curente

in domeniul sanatatii

150,00

150,00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea

cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

2.625,36

500,00

3.125,36

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru

finantarea investitiilor in sanantate

1.801,00

1.801,00

43.17 Sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

1.840,00

1.840,00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.19 Subvenții pt institutii publice destinate sect dezv

1.230,00

1.230,00

TOTAL CHELTUIELI

170.845,86

500,00

171.345,86

*    50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.712,10

2.712,10

54 Alte servicii publice generale

2.712,10

2.712,10

10 Cheltuieli de personal

1.471,57

1.471,57

20 Bunuri si servicii

1.189,25

1.189,25

71 Cheltuieli de capital

51,28

51,28

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

51,28

51,28

din total capitol :

2.712,10

2.712,10

54.10 Serv publice comunitare

2.712,10

2.712,10

*    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

11.628,66

11.628,66

61 Ordine publica si siguranta nationala

11.628,66

11.628,66

10 Cheltuieli de personal

9.607,88

9.607,88

20 Bunuri si servicii

1.020,78

1.020,78

71 Active nefinanciare

815,00

815,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594,00

594,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36,00

36,00

71.01.30 Alte active fixe

185,00

185,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185,00

185,00

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

Din tot capitol : 61.03 Ordine publica

11.628,66

11.628,66

61.03.04 Politia locala

11.628,66

11.628,66

*    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

156.505,10

500,00

157.005,10

65 Invatamant

33.937,82

33.937,82

10 Cheltuieli de personal

2.137,37

2.137,37

20 Bunuri si servicii

30.976,10

-7,33

30.968,77

56 Proiecte cu finantare FEN

122,35

122,35

56.02.01 Finantare nationala

92,35

92,35

56.02.03 Cheltueli neeligibile

30,00

30,00

57 Asistenta sociala

120,00

120,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

113,00

113,00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

7,00

7,00

71 Active nefinanciare

582,00

7,33

589,33

71.01.01 Constructii

20,00

20,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222,00

222,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

225,00

225,00

71.01.30 Alte active fixe

115,00

7,33

122,33

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

Din tot capitol : 65.03 Învatamant prescolar si primar

13.271,64

13.271,64

65.03.01 Învatamant prescolar

12.538,25

12.538,25

65.03.02 Învatamant primar

733,39

733,39

65.04 Învatamant secundar

16.750,81

16.750,81

65.04.01 Învatamant secund inferior

2.236,10

2.236,10

65.04.02 Învatamant secund superior

14.303,88

14.303,88

65.04.03 Învatamant profesional

210,83

210,83

65.05 Învatamant postliceal

3.915,37

3.915,37

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

66 Sanatate din care titlu:

115.584,49

500,00

116.084,49

10 Cheltuieli de personal

36.021,52

36.021,52

20 Bunuri si servicii

68.077,01

68.077,01

56 Proiecte cu finantare din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

59 Alte cheltueli

1.365,00

1.365,00

59.01 Burse

1.365,00

1.365,00

71 Active fixe

10.120,96

500,00

10.620,96

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

7.785,82

7.785,82

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

124,80

124,80

71.01.30 Alte active fixe

132,00

132,00

71.03 Reparatii capitale

2.078,34

500,00

2.578,34

Din tot capitol : 66.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu

paturi

115.584,49

500,00

116.084,49

66.06.01 Spitale generale

115.584,49

500,00

116.084,49

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

67 Cultura, recreere si religie din care titlu:

2.598,79

2.598,79

10 Cheltuieli de personal

1.012,83

1.012,83

20 Bunuri si servicii

1.098,74

1.098,74

59 Alte cheltuieli

235,22

235,22

59.11 Asociatii si fundatii

235,22

235,22

71 Cheltuieli de capital

252,00

252,00

71.01.01 Constructii

79,00

79,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145,50

145,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20,00

20,00

71.03 Reparatii capitale

7,50

7,50

Din tot capitol : 67.03 Servicii culturale

2.598,79

2.598,79

67.03.04 Institutii publice, spectacole si concerte

1.156,79

1.156,79

67.03.06 Case de cultura

1.440,39

1.440,39

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

68 Asigurari si asistenta sociala

4.384,00

4.384,00

20 Bunuri si servicii

4.373,50

4.373,50

70 Cheltuieli de capital

10,50

10,50

71 Active nefinanciare

10,50

10,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica

10,50

10,50

Din tot capitol :

68.04 Asistenta persoanelor in varsta

2.769,00

2.769,00

68.11 Crese

1.600,00

1.600,00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15,00

15,00

*    99 DEFICIT (99.02.96 + 99.02.97)

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU

SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT, DELIA LAICU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament    ANEXA 4

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

1402908,4

239340,48

163566,38

336232,15

623030,42

15882,3

12987,59

11869,11

II

1369849,8

156924,9

216928,34

210375,78

625261,48

138684,6

9805,59

11869,11

02 Buget local

I

1382515,6

239340,48

154781,72

336232,15

611422,24

15882,3

12987,59

11869,11

din care:

II

1223794,2

84801,62

197530,53

168288,8

612813,97

138684,6

9805,59

11869,11

51.02 Transferuri de capital

I

7746,36

0

0

0

7746,36

0

0

0

II

12427,87

0

1837,64

2593,87

7996,36

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

1734,8

0

355,24

1305,36

74,2

0

0

0

II

1734,8

0

355,24

1305,36

74,2

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

1734,8

0

355,24

1305,36

74,2

0

0

0

II

1734,8

0

355,24

1305,36

74,2

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1176968,6

239277,48

92685,19

322832,5

522173,42

0

0

0

postaderare

II

1004860,5

84738,62

132344,42

149794,4

565003,66

72979,37

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

193118,27

63

61727,32

12094,29

79096,66

15677

12730

11730

II

195384,28

63

62993,23

14595,17

32141,95

64312,93

9548

11730

7103 Reparatii capitale

I

2947,57

0

13,97

0

2331,6

205,3

257,59

139,11

II

9386,8

0

0

0

7597,8

1392,3

257,59

139,11

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

8784,66

0

8784,66

0

0

0

0

0

II

125752,12

72123,28

17152,88

36475,96

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

8784,66

0

8784,66

0

0

0

0

0

postaderare

II

125752,12

72123,28

17152,88

36475,96

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

11606,88

0

0

0

11606,88

0

0

0

II

20302,16

0

2244,93

5611,02

12446,21

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

2712,34

0

0

0

2712,34

0

0

0

II

264

0

0

0

264

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

postaderare

II

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

9171,4

0

0

0

9171,4

0

0

0

II

17098,56

0

2244,93

5092,9

9760,73

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2592,34

0

0

0

2592,34

0

0

0

II

2842,34

0

0

0

2842,34

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

887687,32

125296,39

128092,93

323584,51

310713,49

0

0

0

II

983907,39

120603,79

192135,48

196566,85

469483,7

4115,57

1002

0

02 Buget local

I

878902,66

125296,39

119308,27

323584,51

310713,49

0

0

0

din care:

II

864443,36

54198,36

175225,28

160418,45

469483,7

4115,57

1002

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

1635,51

0

270,15

1305,36

60

0

0

0

II

1635,51

0

270,15

1305,36

60

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

1635,51

0

270,15

1305,36

60

0

0

0

II

1635,51

0

270,15

1305,36

60

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

800909,48

125296,39

64398,02

311279,15

299935,92

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

785004,41

54198,36

120315,03

148082,32

462408,7

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

76357,67

0

54640,1

11000

10717,57

0

0

0

II

77803,44

0

54640,1

11030,77

7015

4115,57

1002

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

8784,66

0

8784,66

0

0

0

0

0

II

119464,03

66405,43

16910,2

36148,4

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

8784,66

0

8784,66

0

0

0

0

0

postaderare

II

119464,03

66405,43

16910,2

36148,4

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

169026,38

110108,83

27944,97

230,46

22395,12

8347

0

0

II

69747,44

27530,5

10360,92

103,31

14196,09

17556,62

0

0

02 Buget local

I

169026,38

110108,83

27944,97

230,46

22395,12

8347

0

0

din care:

II

63683,6

21812,65

10118,24

0

14196,09

17556,62

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

149802,7

110108,83

27944,97

230,46

11518,44

0

0

0

postaderare

II

43449,33

21812,65

10118,24

0

11518,44

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

19223,68

0

0

0

10876,68

8347

0

0

II

20234,27

0

0

0

2677,65

17556,62

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

6063,84

5717,85

242,68

103,31

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

6063,84

5717,85

242,68

103,31

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

343746,39

3935,26

7528,48

12417,18

289921,81

7535,3

12987,59

11869,11

II

316194,97

8790,61

14431,94

13705,62

141581,69

117012,41

8803,59

11869,11

02 Buget local

I

334586,55

3935,26

7528,48

12417,18

278313,63

7535,3

12987,59

11869,11

din care:

II

295667,26

8790,61

12187,01

7870,35

129134,18

117012,41

8803,59

11869,11

51.02 Transferuri de capital

I

7746,36

0

0

0

7746,36

0

0

0

II

12427,87

0

1837,64

2593,87

7996,36

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

II

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

II

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

226256,41

3872,26

342,2

11322,89

210719,06

0

0

0

postaderare

II

176406,73

8727,61

1911,15

1712,08

91076,52

72979,37

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

99257,22

63

7087,22

1094,29

57502,41

7330

12730

11730

II

99066,87

63

8353,13

3564,4

22449,3

42640,74

8546

11730

7103 Reparatii capitale

I

2933,6

0

13,97

0

2331,6

205,3

257,59

139,11

II

9386,8

0

0

0

7597,8

1392,3

257,59

139,11

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

224,25

0

0

224,25

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

224,25

0

0

224,25

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

100

0

0

0

100

0

0

0

II

100

0

0

0

100

0

0

0

02 Buget local

I

100

0

0

0

100

0

0

0

din care:

II

100

0

0

0

100

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

100

0

0

0

100

0

0

0

II

100

0

0

0

100

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

30797,36

0

201,78

138,71

21966,87

1030

1230

6230

II

41918,47

0

3796,71

6425,89

23205,87

1030

1230

6230

02 Buget local

I

21822,52

0

201,78

138,71

12992,03

1030

1230

6230

din care:

II

25023,8

0

1551,78

1332,99

13649,03

1030

1230

6230

51.02 Transferuri de capital

I

5390,16

0

0

0

5390,16

0

0

0

II

7434,44

0

850

1194,28

5390,16

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

II

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

II

99,29

0

85,09

0

14,2

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

133,64

0

102,72

0

30,92

0

0

0

postaderare

II

633,64

0

602,72

0

30,92

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

16199,43

0

13,97

138,71

7556,75

1030

1230

6230

II

16856,43

0

13,97

138,71

8213,75

1030

1230

6230

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

8973,54

0

0

0

8973,54

0

0

0

II

16893,37

0

2244,93

5092,9

9555,54

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

postaderare

II

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

8972,4

0

0

0

8972,4

0

0

0

II

16892,23

0

2244,93

5092,9

9554,4

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

228884,56

3933,1

1959,78

11372,1

210319,58

300

500

500

II

179002,15

8788,45

2953,46

1687,53

90377,34

73879,37

816

500

02 Buget local

I

228884,56

3933,1

1959,78

11372,1

210319,58

300

500

500

din care:

II

178777,9

8788,45

2953,46

1463,28

90377,34

73879,37

816

500

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

222153,52

3872,26

239,48

11120,9

206920,88

0,00

0

0

postaderare

II

171303,84

8727,61

1233,16

1212,08

87151,62

72979,37

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

6731,04

60,84

1720,3

251,2

3398,7

300

500

500

II

7474,06

60,84

1720,3

251,2

3225,72

900

816

500

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

224,25

0

0

224,25

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

224,25

0

0

224,25

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

644,6

0

0

0

644,6

0

0

0

II

651,93

0

0

0

651,93

0

0

0

02 Buget local

I

644,6

0

0

0

644,6

0

0

0

din care:

II

644,6

0

0

0

644,6

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

230

0

0

0

230

0

0

0

II

230

0

0

0

230

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

414,6

0

0

0

414,6

0

0

0

II

414,6

0

0

0

414,6

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

87553,54

2,16

7073,25

906,37

56969,76

6205,3

11257,59

5139,11

II

96321,72

2,16

9402,07

5592,2

27325,55

42103,04

6757,59

5139,11

02 Buget local

I

84841,2

2,16

7073,25

906,37

54257,42

6205,3

11257,59

5139,11

din care:

II

92841,26

2,16

9402,07

5074,08

24363,21

42103,04

6757,59

5139,11

51.02 Transferuri de capital

I

2356,2

0

0

0

2356,2

0

0

0

II

4993,43

0

987,64

1399,59

2606,2

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3969,25

0

0

201,99

3767,26

0

0

0

postaderare

II

4469,25

0

75,27

500

3893,98

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

75996,75

2,16

7073,25

704,38

46216,96

6000

11000

5000

II

74406,38

2,16

8339,16

3174,49

10679,83

40710,74

6500

5000

7103 Reparatii capitale

I

2519

0

0

0

1917

205,3

257,59

139,11

II

8972,2

0

0

0

7183,2

1392,3

257,59

139,11

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

2712,34

0

0

0

2712,34

0

0

0

II

3480,46

0

0

518,12

2962,34

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 2012-12-31

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

384

0

0

0

384

0

0

0

II

902,12

0

0

518,12

384

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2328,34

0

0

0

2328,34

0

0

0

II

2578,34

0

0

0

2578,34

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1 PROIECT


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

1198220,76

0,00

14570,24

105940,99

120183,97

95625,80

306280,42

555101,47

517,87

II.Credite bugetare

1185020,30

3532,48

2517,50

36265,15

115980,84

146994,97

189435,78

573856,93

116436,65

din care:

Programe din Fondul European

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de Dezvoltare Regional ă ( FEDR)

I. Credite de angajament

877050,95

0,00

14478,90

104686,36

112537,87

57787,13

141114,44

446446,25

0,00

II.Credite bugetare

863850,49

3532,48

2426,16

35010,52

108334,74

106606,51

134291,35

357729,95

115918,78

din acesta:

n

Denumire proiect : RE-BLOCK

I. Credite de angajament

297,84

0,00

0,00

0,00

0,00

92,28

90,81

114,75

0,00

II.Credite bugetare

297,84

0,00

0,00

0,00

15,35

103,12

56,63

122,74

0,00

Denumire proiect : Infiintare Muzeul Municipal Iasi

I. Credite de angajament

19488,62

0,00

0,00

1,00

136,16

290,72

6517,89

12542,85

0,00

II.Credite bugetare

19488,62

0,00

0,00

0,12

129,47

6,81

2871,07

16481,15

0,00

Denumire proiect : Reabilitare Manastirea Golia - etapa II

I. Credite de angajament

9150,60

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

230,46

8845,14

0,00

II.Credite bugetare

9150,60

0,00

0,07

68,03

67,10

0,02

103,31

8912,07

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii

I. Credite de angajament

13588,35

0,00

0,00

1,00

148,70

0,00

10743,87

2694,78

0,00

II.Credite bugetare

13588,35

0,00

0,00

0,02

94,23

15,57

1347,15

12131,38

0,00

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

10997,64

0,00

0,00

220,00

73,69

2632,32

670,00

7401,63

0,00

II.Credite bugetare

10997,64

0,00

0,00

202,28

13,99

1355,73

1365,91

8059,73

0,00

Denumire proiect : Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj "Octav

Bancilă"

I. Credite de angajament

85021,82

0,00

775,52

24393,20

11888,01

9447,45

15100,00

23417,64

0,00

II.Credite bugetare

85021,82

1700,89

185,42

518,16

18166,03

21331,71

8523,40

34596,21

0,00

Denumire proiect : Centrul Tehnologic Regional Iasi

I. Credite de angajament

16630,15

0,00

893,00

1664,23

13012,97

292,07

767,88

0,00

0,00

II.Credite bugetare

16630,14

0,00

832,05

336,60

2693,76

10918,08

1849,65

0,00

0,00

Denumire proiect : Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a municipiului Iasi

I. Credite de angajament

56973,94

0,00

0,00

1,00

245,52

0,00

25,40

56702,02

0,00

II.Credite bugetare

56973,94

0,00

0,00

0,00

61,38

184,16

24,80

56703,60

0,00

Denumire proiect : Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere

I. Credite de angajament

89430,42

0,00

0,00

1,00

0,00

27654,25

28182,97

33592,20

0,00

II.Credite bugetare

89430,42

0,00

0,00

0,00

266,64

10354,11

21642,90

57166,77

0,00

Denumire proiect : Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi

I. Credite de angajament

30617,35

0,00

0,00

1,00

245,52

0,00

25,40

30345,43

0,00

II.Credite bugetare

30617,35

0,00

0,00

0,00

220,97

24,56

24,80

30347,02

0,00

Denumire proiect : Reabilitare Linie tramvai Iasi - Dancu

I. Credite de angajament

73246,99

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

73245,99

0,00

II.Credite bugetare

73246,99

0,00

0,00

0,02

199,95

66,65

0,00

1,00

72979,37

Denumire proiect : Dezvoltarea axei de transport Est -Vest în

Municipiul Iași

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

I. Credite de angajament

78489,00

0,00

615,90

33307,64

25520,37

4624,44

9920,65

4500,00

0,00

II.Credite bugetare

78489,00

0,00

193,33

10213,95

32297,88

17862,11

12513,26

5408,47

0,00

Denumire proiect : Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași

I. Credite de angajament

79926,67

0,00

239,50

32902,82

46784,35

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

66726,22

0,00

221,49

16054,38

35626,95

14819,67

3,73

0,00

0,00

Denumire proiect : Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud -Municipiul Iași

I. Credite de angajament

87638,55

0,00

0,00

1619,67

178,14

408,69

18637,52

66794,53

0,00

II.Credite bugetare

87638,55

0,00

320,19

142,10

14,23

17085,51

27894,35

42182,17

0,00

Denumire proiect : Cresterea accesibilitatii spre zona centrala ec si comerciala a PC

I. Credite de angajament

5880,04

0,00

0,00

184,60

4043,79

1623,89

27,76

0,00

0,00

II.Credite bugetare

5880,04

0,00

0,00

183,79

53,88

1736,57

3905,80

0,00

0,00

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182,31

0,00

0,00

220,00

12,65

312,24

46328,68

44308,74

0,00

II.Credite bugetare

91182,31

0,00

0,00

9,67

207,01

82,48

41031,41

49851,74

0,00

Denumire proiect : Zona de agrement Ciric

I. Credite de angajament

45780,41

0,00

11954,98

10091,20

10248,00

10169,30

3316,93

0,00

0,00

II.Credite bugetare

45780,41

809,98

3,06

6346,21

17885,38

9642,18

11093,60

0,00

0,00

Denumire proiect : Amenajarea Plajei din zona Nicolina

I. Credite de angajament

20354,64

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

326,23

20027,41

0,00

II.Credite bugetare

20354,64

0,00

0,00

0,00

0,06

61,52

39,58

20253,48

0,00

Denumire proiect : Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri

I. Credite de angajament

43420,42

0,00

0,00

1,00

0,00

239,48

0,00

43179,94

0,00

II.Credite bugetare

43420,42

0,00

0,00

0,00

99,20

281,81

0,00

100,00

42939,41

Denumire proiect: Desfiintare partiala, consolidare, reabilitare si reamenajare Scoala gen.nr.12 Carol I-Corp A

I. Credite de angajament

3536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3536,97

0,00

II.Credite bugetare

3536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

598,87

0,00

2938,10

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4669,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4669,36

0,00

II.Credite bugetare

4669,36

9,92

49,43

441,47

148,81

0,00

0,00

4019,73

0,00

Denumire proiect: Reabilitarea caminului Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iasi

I. Credite de angajament

4914,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4914,67

0,00

II.Credite bugetare

4914,67

900,53

621,12

493,72

0,00

0,00

0,00

2899,30

0,00

Denumire proiect: Consolidare corp Scoala 33 M.Kogalniceanu Iasi

I. Credite de angajament

1844,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1844,94

0,00

II.Credite bugetare

1844,94

111,16

0,00

0,00

72,47

0,00

0,00

1661,31

0,00

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,99

3767,26

0,00

II.Credite bugetare

3969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

75,27

0,00

3893,98

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

11563,41

0,00

28,34

574,79

313,38

625,20

768,34

8735,49

517,87

II.Credite bugetare

11563,41

0,00

28,34

574,79

313,38

625,20

768,34

8735,49

517,87

din acesta:

Denumire proiect: Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca in sectorul serviciilor personale in mediul urban al judetelor Iasi si Botosani-FEMAO Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

215,43

0,00

0,00

31,62

91,13

14,92

0,00

77,76

0,00

II.Credite bugetare

215,43

0,00

0,00

31,62

91,13

14,92

0,00

77,76

0,00

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1791,79

0,00

II.Credite bugetare

1820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1791,79

0,00

Denumire proiect: Centrul de educare si ingrijire destinat copiilor cu dizabilitati si familiei Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

193,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193,74

0,00

II.Credite bugetare

193,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193,74

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect: O mai buna adaptare prin consiliere si orientare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

1437,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,67

877,75

436,84

II.Credite bugetare

1437,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,67

877,75

436,84

Denumire proiect: Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

248,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

164,29

81,03

II.Credite bugetare

248,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

164,29

81,03

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

3028,72

0,00

28,34

543,17

201,17

554,38

345,66

1356,00

0,00

II.Credite bugetare

3028,72

0,00

28,34

543,17

201,17

554,38

345,66

1356,00

0,00

Denumire proiect In primul rand, Educatia Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

808,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,41

0,00

II.Credite bugetare

808,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,41

0,00

Denumire proiect O mai buna adaptare prin consiliere si orientare Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza

I. Credite de angajament

699,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,81

538,23

0,00

II.Credite bugetare

699,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,81

538,23

0,00

Denumire proiect Model inovator de organizare si furnizare consiliere,

orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare Colegiul tehnic Ioan C. Stefanescu

I. Credite de angajament

251,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,18

225,15

0,00

II.Credite bugetare

251,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,18

225,15

0,00

Denumire proiect Practic-pregateste-te si actioneaza pentru cariera ta Liceul tehnologic economic de turism

I. Credite de angajament

418,94

0,00

0,00

0,00

21,08

55,90

77,96

264,00

0,00

II.Credite bugetare

418,94

0,00

0,00

0,00

21,08

55,90

77,96

264,00

0,00

Denumire proiect Centrul de consiliere in cariera a elevilor si studentilor in domeniul constructiilor-ISCOP Colegiul tehnic Gheorghe Asachi

I. Credite de angajament

94,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,53

0,00

II.Credite bugetare

94,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,53

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect Consiliere pentru cariera, stagii de practica pentru un viitor de succes Colegiul tehnic Gheorghe Asachi

I. Credite de angajament

1138,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

1134,48

0,00

II.Credite bugetare

1138,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

1134,48

0,00

Denumire proiect Stagii de practica si orientare profesionala pentru o cariera de succes Liceul tehnologic Petru Poni

I. Credite de angajament

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

II.Credite bugetare

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

Denumire proiect Elevi mai buni intr-o scoala mai buna Scoala Ion Neculce

I. Credite de angajament

948,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,55

0,00

II.Credite bugetare

948,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,55

0,00

Denumire proiect Pasi in educatia tuturor Colegiul tehnic Dimitrie Leonida

I. Credite de angajament

31,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,81

0,00

II.Credite bugetare

31,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,81

0,00

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

99893,77

0,00

II.Credite bugetare

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

207365,53

0,00

din acesta:

n

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu

caldura urbana

I. Credite de angajament

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

99893,77

0,00

II.Credite bugetare

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

207365,53

0,00

Programe Instrumentul European de

56.08

Vecinătate și Parteneriat ( ENPI)

I. Credite de angajament

677,89

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

II.Credite bugetare

677,89

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

din acesta:

Denumire proiect Prevenirea crizei varstei a treia in Romania si

Republica Moldova

I. Credite de angajament

440,53

0,00

0,00

390,77

48,44

0,00

0,00

1,32

0,00

II.Credite bugetare

440,53

0,00

0,00

390,77

48,44

0,00

0,00

1,32

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect Cooperare transfrontaliera pentru prevenirea traficului de fiinte umane

I. Credite de angajament

237,36

0,00

0,00

0,00

0,00

59,08

153,64

24,64

0,00

II.Credite bugetare

237,36

0,00

0,00

0,00

0,00

59,08

153,64

24,64

0,00

DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL

TOMORUG PETRU


COMAN IULIU COSMIN

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 PROIECT


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

“TI

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.570,24

105.940,99

120.183,97

95.625,80

306.280,42

555.788,01

517,87

1.198.907,30

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.517,50

36.265,15

115.980,84

146.994,97

189.435,78

574.543,47

116.436,65

1.185.706,84

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.570,24

105.940,99

120.183,97

86.841,14

306.280,42

554.963,64

517,87

1.189.298,27

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.517,50

25.958,70

54.164,01

129.819,02

152.766,36

573.719,10

116.436,65

1.058.913,82

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

10.306,45

61.816,83

17.175,95

36.669,42

0,00

0,00

125.968,65

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,35

0,00

122,35

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,35

0,00

122,35

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

1

-

bugetul local

50.02

11. Credite de angajament

0,00

0,00

14.478,90

104.686,36

112.537,87

57.694,85

141.023,63

446.331,50

0,00

876.753,11

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

Il.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.426,16

24.704,07

46.502,56

98.194,76

98.052,96

357.607,21

115.918,78

746.938,98

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

10.306,45

61.816,83

8.308,63

36.181,76

0,00

0,00

116.613,67

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL URBACT 2

finanțat din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,28

90,81

114,75

0,00

297,84

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

15,35

20,46

47,23

122,74

0,00

205,78

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,66

9,40

0,00

0,00

92,06

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

28,34

574,79

313,38

625,20

768,34

8.597,66

517,87

11.425,58

II.Credite bugetare

0,00

0,00

28,34

574,79

313,38

625,20

768,34

8.597,66

517,87

11.425,58

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,35

0,00

122,35

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,35

0,00

122,35

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

4)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE

MEDIU

finanțat din:

i

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

28.369,73

164.244,00

99.893,77

0,00

300.143,85

II.Credite bugetare

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

30.919,52

53.744,19

207.365,53

0,00

299.665,59

-

credite externe

50.06

11. Credite de angajament

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

Il.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

478,26

0,00

0,00

9.262,92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

5)

PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

finanțat din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

677,89

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

677,89

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

6)

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

finanțat din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL

TOMORUG PETRU


COMAN IULIU COSMIN