Hotărârea nr. 24/2015

HOTARÂRE privind alegerea domnului consilier Calin Scripcaru în functia de presedinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier Călin Scripcaru în funcția de președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata si aprobată în unanimitate in plenul ședinței privind alegerea domnului Scripcaru Călin in funcția de Președinte de ședință, consemnata si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere dispozițiile Legii 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Calin Scripcaru, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni, începând cu luna februarie 2015.

Art.2. Biroul Secretariat Consiliul Local-Arhivă, Evidenta Dispoziții va comunica copie a prezentei hotarari domnului consilier Calin Scripcaru, Primarului municipiului Iași și Instituției Prefectului județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 24 din 27 ianuarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 24 din 27 ianuarie 2015