Hotărârea nr. 239/2015

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la

31 decembrie 2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 22 iulie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat privind transferul sumei de 150.000,00 lei din excedentul Municipiului Iași în cadrul aceluiași cap. sub.cap.art. bugetar 70.02.50.00.71.01.30 de la obiectivul de investiții Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri, audit energetic și iluminat la obiecivul de investiții Reactualizare PUG , valoarea actualizată a obiectivului Reactualizare P.UG. va fi de 240.000,00 lei din care 150.000,00 lei din excedent și 90.000,00 lei din buget local, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei privind alocarea din excedentul Municipiului iași inregistrat la 31 decembrie 2014 a sumei de 31.807 lei la capitolul bugetar 65.02.56 Învătămâmânt - proiecte cu finanțare externă nerambursabilă , consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 65705/16.07.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 531,81 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2014, astfel:

Cap.65.02.56 Invatamant - 31,81 mii lei pentruColegiul Tehnic Dimitrie Leonida - cofinantare proiect „ Pasi in Educatia Tuturor“

Cap. 66.02.51 Sanatate - 500 mii lei pentru:Amenajare Bloc Operator ORL la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi - 500 mii lei.

Art.2. Se aproba transferul sumei de 150,00 mii lei de la obiectivului de investitii „Proiecte, taxe, avize locuinte colective in cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala si alte proiecte, PUZ-uri , audit energetic si iluminat „repartizat din excedentul municipiului Iasi prin HCL 26/13.02.2015 la obiectivul obiectivul de investitii „ Reactualizare PUG “ care se regasesc in cadrul capitolului bugetar 70.02.71 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica“.

Art.3. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnica si Investitii, Spitalului Clinic de Recuperare si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii si Spitalul Clinic de Recuperare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 239 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 239 din 22 iulie 2015