Hotărârea nr. 238/2015

HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de22 iulie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAȘI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2015, înregistrat sub nr. 64489/14.07.2015, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul

2015;

Având în vedere Ordinul 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

1 / 2 la H.C.L. nr. 238 din 22 iulie 2015

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Iași la data de 30.06.2015 pe cele două secțiuni, conform Anexei 1, parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.06.2015, conform Anexei 2, parte integrantă din hotărâre .

Art.3. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30.06.2015 pe cele două secțiuni, conform Anexei 3, parte integrantă din hotărâre.

Art.4. Copie după prezenta prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 238 din 22 iulie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 238 din 22 iulie 2015

JUDEȚUL IASI

ANEXA 1


EXECUTIA

BUGETULUI LOCAL LA DATA 30.06.2015


MUNICIPIUL IASI

Directia Economica si Finante Publice Locale

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

1

2

3

4

5

6 (5-4)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

1.045.973,80

587.097,31

391.685,46

-195.411,85

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

334.773,70

202.728,81

224.782,89

22.054,08

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

529.470,80

320.626,90

302.118,48

-18.508,42

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

487.769,58

297.704,28

281.873,56

-15.830,72

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.

0070).04

189.218,25

106.408,51

106.223,12

-185,39

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

189.218,25

106.408,51

106.223,12

-185,39

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.264,25

695,34

1.939,67

1.244,33

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

187.954,00

105.713,17

104.283,45

-1.429,72

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

187.954,00

105.713,17

104.283,45

-1.429,72

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetel

o0r4.l0o2c.a0l4e

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.0

20.50.0)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

74.895,07

57.477,35

44.335,91

-13.141,44

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

74.895,07

57.477,35

44.335,91

-13.141,44

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64.079,59

51.528,84

37.757,31

-13.771,53

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

19.676,91

18.099,92

14.463,36

-3.636,56

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

44.402,68

33.428,92

23.293,95

-10.134,97

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7.742,93

4.258,60

4.907,25

648,65

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.061,43

1.683,79

1.671,36

-12,43

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

11,12

6,12

0,00

-6,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

220.055,36

131.837,93

129.574,96

-2.262,97

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

194.958,95

118.034,91

115.707,12

-2.327,79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

193.312,92

117.075,09

115.707,12

-1.367,97

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.646,03

959,82

0,00

-959,82

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

457,95

251,87

232,85

-19,02

Taxe hoteliere

12.02.07

457,95

251,87

232,85

-19,02

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

997,72

548,75

648,43

99,68

Impozit pe spectacole

15.02.01

203,51

111,93

124,32

12,39

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

794,21

436,82

524,11

87,29

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

23.640,74

13.002,40

12.986,56

-15,84

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18.767,38

10.322,05

10.083,94

-238,11

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

753,15

414,23

647,19

232,96

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare d

1e6a.0c2ti.v5i0tati

4.120,21

2.266,12

2.255,42

-10,70

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3.600,90

1.980,49

1.739,57

-240,92

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3.600,90

1.980,49

1.739,57

-240,92

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.600,90

1.980,49

1.739,57

-240,92

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

41.701,22

22.922,62

20.244,92

-2.677,70

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14.042,27

7.723,25

7.476,45

-246,80

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

14.037,17

7.720,45

7.475,98

-244,47

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

12.226,47

6.724,57

6.952,76

228,19

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) *)

30.02.08

1.332,16

732,69

257,81

-474,89

Alte venituri din proprietate

30.02.50

478,54

263,19

265,42

2,23

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

5,10

2,80

0,46

-2,34

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

5,10

2,80

0,46

-2,34

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

27.658,95

15.199,37

12.768,48

-2.430,89

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

7.278,36

3.982,85

3.511,13

-471,72

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

6.674,59

3.650,77

3.331,06

-319,71

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16,29

8,96

10,97

2,01

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție s<

3c3ia.0l 2.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

587,48

323,12

169,10

-154,02

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.579,64

1.418,80

1.436,06

17,26

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.281,47

1.254,81

1.201,09

-53,72

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

298,17

163,99

234,98

70,99

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

11.507,01

6.328,85

4.336,19

-1.992,66

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.0

13.50.20)2.01

11.491,79

6.320,48

4.331,59

-1.988,89

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite

si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

15,22

8,37

4,60

-3,77

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02

5306).02

6.277,94

3.452,87

3.468,47

15,60

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

18,91

10,40

2,53

-7,87

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

2.545,68

1.400,13

898,80

-501,33

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare sil

i3ta6.02.14

7,38

4,05

0,05

-4,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

3.705,97

2.038,29

2.567,09

528,80

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.0

23.70.50+237.02.50)

16,00

16,00

16,62

0,62

Donatii si sponsorizari

37.02.01

16,00

16,00

16,62

0,62

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-55.990,04

-32.577,47

-7.976,32

24.601,15

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

55.990,04

32.577,47

7.976,32

-24.601,15

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

277,85

152,82

2.266,78

2.113,96

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39

.3092.0120)

277,85

152,82

2.266,78

2.113,96

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

77,22

42,47

16,40

-26,07

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

58,22

32,02

642,72

610,70

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

0,00

1.571,59

1.571,59

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

142,41

78,33

36,08

-42,25

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

36.121,37

36.121,37

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

36.121,37

36.121,37

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0,00

0,00

36.073,39

36.073,39

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)

40.02.16

0,00

0,00

47,98

47,98

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte operatiuni financiare (41.02.05)

41.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor

institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor

institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare**)

41.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor

institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

216.582,07

117.555,63

32.398,26

-85.157,37

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

216.582,07

117.555,63

32.398,26

-85.157,37

Subventii de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la

42.02

216.582,07

117.555,63

32.398,26

-85.157,37

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor

in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de

asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

214.503,07

117.316,63

32.219,49

-85.097,14

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la

combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

174,00

174,00

3,57

-170,43

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-

sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii

precedenti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea

obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

45,00

45,00

1,20

-43,81

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

42.02.42

20,00

20,00

1,66

-18,34

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul

Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor

restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes

national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru

institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

0,00

0,00

172,34

172,34

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala

42.02.65

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile

de sanatate publica

42.02.66

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii

42.02.67

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru

finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în

situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

43.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special

organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

43.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa

organizate in unitatile de invatamant special

43.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod

45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

299.643,08

148.761,96

18.780,57

-129.981,39

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03

)45*).02.01

209.829,76

99.734,54

12.025,03

-87.709,51

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Fondul Social European

45.02.02

6.172,63

5.386,72

632,62

-4.754,10

Fondul de Coeziune

45.02.03

83.614,73

43.614,74

6.122,92

-37.491,82

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

45.02.08

25,96

25,96

0,00

-25,96

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte facilități și instrumente postaderare

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

45.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

49.02

1.091.670,01

632.793,52

315.882,59

-316.910,93

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

426.990,76

260.138,83

223.798,96

-36.339,87

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

199.263,83

119.376,62

116.449,20

-2.927,42

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

126.619,28

84.285,01

59.985,17

-24.299,84

TITLUL III DOBANZI

30

10.257,00

5.158,00

4.371,30

-786,70

TITLUL IV SUBVENTII

40

41.450,00

22.982,50

22.982,43

-0,07

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8.105,67

5.515,17

0,00

-5.515,17

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

8.105,67

5.515,17

0,00

-5.515,17

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

20.973,76

11.421,45

9.172,93

-2.248,52

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

208,71

148,18

69,06

-79,12

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

5 6FEN) POSTA

DERA 572.540,70

317.075,82

54.368,31

-262.707,51

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.556,52

8.854,06

6.248,52

-2.605,54

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

10.125,19

5.468,84

4.520,36

-948,49

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

39.840,35

24.358,27

10.340,07

-14.018,21

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

39.739,75

24.257,67

10.339,58

-13.918,10

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

100,60

100,60

0,49

-100,11

OPERATIUNI FINANCIARE

79

46.729,00

28.149,60

27.612,35

-537,25

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

46.729,00

28.149,60

27.612,35

-537,25

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CU

84NT

0,00

0,00

-237,10

-237,10

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0,00

0,00

75.802,87

75.802,87

Rezerve

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

98.02

0,00

0,00

75.802,87

75.802,87

Deficit

99.02

45.696,21

45.696,21

0,00

-45.696,21

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

58.596,67

33.226,11

23.465,68

-9.760,43

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

31.636,66

17.688,55

15.928,86

-1.759,69

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.234,66

15.732,55

14.495,84

-1.236,72

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.543,66

11.042,50

10.541,53

-500,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.691,00

4.690,05

3.954,30

-735,75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE    0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.494,00

1.500,40

1.015,20

-485,20

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.494,00

1.500,40

1.015,20

-485,20

Active fixe

71.01

1.994,00

1.400,40

1.015,20

-385,20

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

500,00

100,00

0,00

-100,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

908,00

455,60

453,48

-2,12

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

908,00

455,60

453,48

-2,12

Rambursari de credite externe

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne

81.02

908,00

455,60

453,48

-2,12

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-35,66

-35,66

0,00

Alte servicii publice generale

54.02

16.441,01

10.236,56

3.089,52

-7.147,05

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16.318,27

10.113,82

2.984,51

-7.129,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.491,03

3.651,85

2.037,71

-1.614,15

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8.105,67

5.515,17

0,00

-5.515,17

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

8.105,67

5.515,17

0,00

-5.515,17

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.721,57

946,80

946,80

0,00

Transferuri curente

51.01

1.721,57

946,80

946,80

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE 122,74

122,74

105,01

-17,73

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite externe

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

10.519,00

5.301,00

4.447,30

-853,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.519,00

5.301,00

4.447,30

-853,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

262,00

143,00

76,00

-67,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

262,00

143,00

76,00

-67,00

TITLUL III DOBANZI

30

10.257,00

5.158,00

4.371,30

-786,70

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

11.962,78

6.549,62

5.903,33

-646,29

Aparare

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

11.962,78

6.549,62

5.903,33

-646,29

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.784,78

6.049,82

5.903,33

-146,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

110,00

18,11

-91,89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

11.584,78

6.371,62

5.885,22

-486,40

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

178,00

68,00

0,00

-68,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

178,00

68,00

0,00

-68,00

Active fixe

71.01

98,00

68,00

0,00

-68,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

80,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

339.343,13

199.189,42

149.919,37

-49.270,05

Invatamant

65.02

204.368,35

123.024,63

110.122,14

-12.902,49

CHELTUIELI CURENT (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

177.493,94

109.519,99

106.149,44

-3.370,55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

154.195,00

94.910,00

93.631,64

-1.278,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.715,33

13.378,30

11.326,37

-2.051,93

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.619,45

696,84

696,84

0,00

Transferuri curente

51.01

1.619,45

696,84

696,84

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE16.874,41

9.954,64

1.771,82

-8.182,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

354,60

199,60

192,61

-6,99

A

Ajjuuttooaarreessoocciaialelein numerar

57.02

354,60

199,60

139012,9618

-2,99

T

AITjuLtoUaLreXsAocLiTaEle CinHnEuLmTeUraIErLI

59

609,56

335,25

301,98

-33,27

Burse

59.01

609,56

335,25

301,98

-33,27

Asociații și fundații

59.11

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.000,00

3.550,00

2.211,79

-1.338,21

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.000,00

3.550,00

2.211,79

-1.338,21

OPERATIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-10,91

-10,91

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Sanatate

66.02

11.134,59

6.203,77

4.149,38

-2.054,39

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.869,59

3.778,77

4.149,38

370,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.519,59

3.585,77

3.328,44

-257,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

110,00

3,81

-106,19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.415,00

2.508,00

817,13

-1.690,87

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE    0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

67.898,24

34.451,79

15.956,93

-18.494,86

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.084,04

16.104,61

12.689,94

-3.414,67

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

248,29

177,50

150,19

-27,31

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.917,16

10.585,33

7.934,47

-2.650,86

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.632,96

898,19

826,94

-71,25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE37.524,60

17.356,58

2.800,89

-14.555,69

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

8.515,63

4.583,59

3.778,34

-805,25

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.030,60

835,60

621,92

-213,68

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.030,60

835,60

621,92

-213,68

Active fixe

71.01

1.980,60

835,60

621,92

-213,68

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

50,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

29,00

15,00

14,18

-0,82

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

29,00

15,00

14,18

-0,82

Rambursari de credite externe

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne

81.02

29,00

15,00

14,18

-0,82

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-170,00

-170,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

55.941,95

35.509,23

19.690,92

-15.818,31

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

42.890,42

23.687,15

18.778,55

-4.908,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.757,29

9.660,85

8.797,40

-863,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.931,21

4.821,84

3.485,21

-1.336,63

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

74,20

74,20

0,00

-74,20

A. Transferuri interne.

55.01

74,20

74,20

0,00

-74,20

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE10.148,98

9.188,53

362,74

-8.825,79

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.201,92

8.654,46

6.055,91

-2.598,56

Ajutoare sociale

57.02

15.201,92

8.654,46

6.055,91

-2.598,55

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.000,00

550,00

440,03

-109,97

Asociații și fundații

59.11

1.000,00

550,00

440,03

-109,97

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.740,35

2.511,35

512,01

-1.999,34

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.739,75

2.510,75

511,52

-1.999,23

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,60

0,60

0,49

-0,11

Active financiare

72.01

0,60

0,60

0,49

-0,11

OPERATIUNI FINANCIARE

79

88,00

48,00

43,53

-4,47

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

88,00

48,00

43,53

-4,47

Rambursari de credite interne

81.02

88,00

48,00

43,53

-4,47

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-5,91

-50,9010

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

55.115,46

32.676,46

24.960,97

-7.715,49

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

41.557,46

25.201,96

18.897,57

-6.304,39

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21.740,51

13.217,57

10.906,62

-2.310,96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.606,00

13.143,59

10.837,55

-2.306,04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

134,51

73,98

69,06

-4,92

A. Transferuri interne.

55.01

134,51

73,98

69,06

-4,92

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE3.893,98

1.405,47

8,38

-1.397,09

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.979,97

7.092,92

4.543,66

-2.549,27

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.979,97

7.092,92

4.543,66

-2.549,27

Active fixe

71.01

8.979,97

7.092,92

4.543,66

-2.549,27

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

6.943,00

3.486,00

3.453,55

-32,45

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

6.943,00

3.486,00

3.453,55

-32,45

Rambursari de credite externe

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne

81.02

6.943,00

3.486,00

3.453,55

-32,45

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-14,62

-14,62

Protectia mediului

74.02

13.558,00

7.474,50

6.063,39

-1.411,11

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.390,00

7.364,50

6.004,59

-1.359,91

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.390,00

7.364,50

6.004,59

-1.359,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,00

50,00

0,00

-50,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

50,00

50,00

0,00

-50,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

118,00

60,00

58,80

-1,20

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

118,00

60,00

58,80

-1,20

Rambursari de credite externe

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne

81.02

118,00

60,00

58,80

-1,20

PlatDi ienf teoctatul actaep itno la: nii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

626.651,97

361.151,91

111.633,25

-249.518,66

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

34.596,21

29.351,03

6.971,32

-22.379,71

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE34.596,21

29.351,03

6.971,32

-22.379,71

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

250.947,53

132.483,00

44.505,59

-87.977,41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21.540,00

16.820,00

6.179,93

-10.640,07

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.640,00

10.640,00

0,00

-10.640,00

TITLUL III DOBANZI

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.900,00

6.180,00

6.179,93

-0,07

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

10.900,00

6.180,00

6.179,93

-0,07

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustii

4i l0i .20

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERAR2E07.365,53

100.000,00

23.007,78

-76.992,22

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.600,00

700,00

686,62

-13,38

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.600,00

700,00

686,62

-13,38

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

20.442,00

14.963,00

14.631,25

-331,75

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

20.442,00

14.963,00

14.631,25

-331,75

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

320.179,20

195.232,24

60.025,18

-135.207,06

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

48.650,00

32.187,50

30.978,39

-1.209,12

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

18.100,00

15.385,00

14.175,89

-1.209,12

TITLUL IV SUBVENTII

40

30.550,00

16.802,50

16.802,50

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

30.550,00

16.802,50

16.802,50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERAR2E41.660,77

145.972,74

19.340,37

-126.632,37

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11.667,43

7.950,00

748,87

-7.201,13

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

11.667,43

7.950,00

748,87

-7.201,13

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

18.201,00

9.122,00

8.957,56

-164,44

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

18.201,00

9.122,00

8.957,56

-164,44

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte actiuni economice

87.02

20.929,03

4.085,64

131,16

-3.954,48

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

475,55

261,55

131,16

-130,39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

475,55

261,55

131,16

-130,39

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE20.353,48

3.724,09

0,00

-3.724,09

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100,00

100,00

0,00

-100,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

100,00

100,00

0,00

-100,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

0,00

75.802,87

75.802,87

REZERVE

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97)

98.02

0,00

0,00

75.802,87

75.802,87

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

0,00

44.313,10

44.313,10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

31.489,77

31.489,77

DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97)

99.02

45.696,21

45.696,21

0,00

-45.696,21

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

45.696,21

45.696,21

0,00

-45.696,21

1) finantat din excedentul anilor precedenti

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE LA 30.06.2015

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

473.719,76

288.288,43

294.148,59

5.860,16

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

334.495,85

202.575,99

186.394,73

-16.181,26

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

473.480,76

288.049,43

294.142,16

6.092,73

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

487.769,58

297.704,28

281.873,56

-15.830,72

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.

0070).04

189.218,25

106.408,51

106.223,12

-185,39

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0,00

0,00

0,00

000

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

189.218,25

106.408,51

106.223,12

-185,39

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.264,25

695,34

1.939,67

1.244,33

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.264,25

695,34

1.939,67

1.244,33

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

187.954,00

105.713,17

104.283,45

-1.429,72

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

187.954,00

105.713,17

104.283,45

-1.429,72

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

locale

04.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Al1t.e3.imApLoTzEit eIMpPeOvZeInTiEt, pPrEofVitEsNi IcTa,sPtiRgOurFiITdinSIcCaApiStaTlI GdeU RlaI pDeINrsCoaAnPeITfAizLice (c(ocodd05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

74.895,07

57.477,35

44.335,91

-13.141,44

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

74.895,07

57.477,35

44.335,91

-13.141,44

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64.079,59

51.528,84

37.757,31

-13.771,53

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7.742,93

4.258,60

4.907,25

648,65

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.061,43

1.683,79

1.671,36

-12,43

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

11,12

6,12

0,00

-6,12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

220.055,36

131.837,93

129.574,96

-2.262,97

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

194.958,95

118.034,91

115.707,12

-2.327,79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

193.312,92

117.075,09

115.707,12

-1.367,97

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.646,03

959,82

0,00

-959,82

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

457,95

251,87

232,85

-19,02

Taxe hoteliere

12.02.07

457,95

251,87

232,85

-19,02

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

997,72

548,75

648,43

99,68

Impozit pe spectacole

15.02.01

203,51

111,93

124,32

12,39

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

794,21

436,82

524,11

87,29

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

23.640,74

13.002,40

12.986,56

-15,84

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18.767,38

10.322,05

10.083,94

-238,11

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

753,15

414,23

647,19

232,96

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

4.120,21

2.266,12

2.255,42

-10,70

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3.600,90

1.980,49

1.739,57

-240,92

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3.600,90

1.980,49

1.739,57

-240,92

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.600,90

1.980,49

1.739,57

-240,92

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-14.288,82

-9.654,85

12.268,61

21.923,46

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14.042,27

7.723,25

7.476,45

-246,80

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

14.037,17

7.720,45

7.475,98

-244,47

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

12.226,47

6.724,57

6.952,76

228,19

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

1.332,16

732,69

257,81

-474,89

Alte venituri din proprietate

30.02.50

478,54

263,19

265,42

2,23

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

5,10

2,80

0,46

-2,34

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

5,10

2,80

0,46

-2,34

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-28.331,09

-17.378,10

4.792,16

22.170,26

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

7.278,36

3.982,85

3.511,13

-471,72

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

6.674,59

3.650,77

3.331,06

-319,71

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16,29

8,96

10,97

2,01

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

587,48

323,12

169,10

-154,02

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.579,64

1.418,80

1.436,06

17,26

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.281,47

1.254,81

1.201,09

-53,72

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

298,17

163,99

234,98

70,99

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

11.507,01

6.328,85

4.336,19

-1.992,66

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

11.491,79

6.320,48

4.331,59

-1.988,89

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

tInaxceasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata

cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

15,22

8,37

4,60

-3,77

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

6.277,94

3.452,87

3.468,47

15,60

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

18,91

10,40

2,53

-7,87

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

2.545,68

1.400,13

898,80

-501,33

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

7,38

4,05

0,05

-4,00

Alte venituri

36.02.50

3.705,97

2.038,29

2.567,09

528,80

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-55.974,04

-32.561,47

-7.959,69

24.601,78

Donatii si sponsorizari

37.02.01

16,00

16,00

16,62

0,62

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-55.990,04

-32.577,47

-7.976,32

24.601,15

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice

de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

sectiunii de functionare**)

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

239,00

239,00

6,43

-232,57

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

239,00

239,00

6,43

-232,57

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36

+42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

239,00

239,00

6,43

-232,57

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

42.02.34

174,00

174,00

3,57

-170,43

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

Submv

e nptriiimditne bduegaedtuml idneisstrtati ipleenlotcrua lfeinîannctarderaulsparnoagtratmii elor FEGA implementate de

42.02.41

45,00

45,00

1,20

-43,81

APIA

42.02.42

20,00

20,00

1,66

-18,34

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante

ale centralelor de termoficare

42.02.46

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes

national (42.02.51.01)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului

rece, destinate sectiunii de functionare

42.02.64

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

473.719,76

288.288,43

249.835,49

-38.452,94

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

55.979,93

31.602,97

22.345,46

-9.257,51

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

29.142,66

16.188,15

14.913,66

-1.274,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.543,66

11.042,50

10.541,53

-500,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.691,00

4.690,05

3.954,30

-735,75

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

908,00

455,60

453,48

-2,12

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-35,66

-35,66

Alte servicii publice generale

54.02

16.318,27

10.113,82

2.984,51

-7.129,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.491,03

3.651,85

2.037,71

-1.614,15

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8.105,67

5.515,17

0,00

-5.515,17

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.721,57

946,80

946,80

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

10.519,00

5.301,00

4.447,30

-853,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

262,00

143,00

76,00

-67,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

10.257,00

5.158,00

4.371,30

-786,70

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

10.784,78

6.049,82

5.473,20

-576,62

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

10.784,78

6.049,82

5.473,20

-576,62

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

110,00

18,11

-91,89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

10.584,78

5.939,82

5.455,09

-484,73

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

255.454,99

153.153,52

140.729,61

-12.423,91

Invatamant

65.02

177.493,94

109.519,99

106.138,53

-3.381,46

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

154.195,00

94.910,00

93.631,64

-1.278,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.715,33

13.378,30

11.326,37

-2.051,93

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.619,45

696,84

696,84

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

354,60

199,60

192,61

-6,99

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

609,56

335,25

301,98

-33,27

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-10,91

-10,91

Sanatate

66.02

6.869,59

3.778,77

3.350,79

-427,98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.519,59

3.585,77

3.328,44

-257,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

110,00

3,81

-106,19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

150,00

83,00

18,54

-64,46

Cultura, recreere si religie

67.02

28.113,04

16.119,61

12.424,12

-3.695,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

248,29

177,50

150,19

-27,31

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.917,16

10.585,33

7.934,47

-2.650,86

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.402,96

758,19

716,94

-41,25

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

8.515,63

4.583,59

3.778,34

-805,25

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

29,00

15,00

14,18

-0,82

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-170,00

-170,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Asigurari si asistenta sociala

68.02

42.978,42

23.735,15

18.816,17

-4.918,98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.757,29

9.660,85

8.797,40

-863,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.931,21

4.821,84

3.485,21

-1.336,63

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.201,92

8.654,46

6.055,91

-2.598,56

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.000,00

550,00

440,03

-109,97

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

88,00

48,00

43,53

-4,47

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-5,91

-5,91

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

42.191,51

24.128,07

20.408,93

-3.719,14

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

28.683,51

16.703,57

14.345,54

-2.358,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.606,00

13.143,59

10.837,55

-2.306,04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

134,51

73,98

69,06

-4,92

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

6.943,00

3.486,00

3.453,55

-32,45

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-14,62

-14,62

Protectia mediului

74.02

13.508,00

7.424,50

6.063,39

-1.361,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.390,00

7.364,50

6.004,59

-1.359,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

118,00

60,00

58,80

-1,20

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

109.308,55

73.354,05

60.878,29

-12.475,76

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

41.982,00

31.783,00

20.811,18

-10.971,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.640,00

10.640,00

0,00

-10.640,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.900,00

6.180,00

6.179,93

-0,07

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

20.442,00

14.963,00

14.631,25

-331,75

Transporturi

84.02

66.851,00

41.309,50

39.935,94

-1.373,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

18.100,00

15.385,00

14.175,89

-1.209,12

TITLUL IV SUBVENTII

40

30.550,00

16.802,50

16.802,50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

18.201,00

9.122,00

8.957,56

-164,44

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Alte actiuni economice

87.02

475,55

261,55

131,16

-130,39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

475,55

261,55

131,16

-130,39

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

0,00

0,00

44.313,10

44.313,10

REZERVE

97.02

0,00

0,00

EXCEDENT (98.02.96)

98.02

0,00

0,00

44.313,10

44.313,10

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

44.313,10

44.313,10

DEFICIT 1)    (99.02.97)

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.97

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02+00.16) -TOTAL

00.01 SD

572.254,04

298.808,88

97.536,87

-201.272,01

VENITURI PROPRII (COD 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16)

48.02

277,85

152,82

38.388,15

38.235,33

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

55.990,04

32.577,47

7.976,32

-24.601,15

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

55.990,04

32.577,47

7.976,32

-24.601,15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

55.990,04

32.577,47

7.976,32

-24.601,15

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele dacat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

55.990,04

32.577,47

7.976,32

-24.601,15

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

277,85

152,82

2.266,78

2.113,96

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02

277,85

152,82

2.266,78

2.113,96

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

administrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

0,00

1.571,59

1.571,59

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

142,41

78,33

36,08

-42,25

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

36.121,37

36.121,37

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40,02

0,00

0,00

36.121,37

36.121,37

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dez

v4o0l.t0a2re.14

0,00

0,00

36.073,39

36.073,39

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)

40.02.16

0,00

0,00

47,98

47,98

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

216.343,07

117.316,63

32.391,83

-84.924,80

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

216.343,07

117.316,63

32.391,83

-84.924,80

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12

la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

216.343,07

117.316,63

32.391,83

-84.924,80

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

subvenții pentru finanțarea programelor murnanuaie prioritare de mediu și gospodărire a

apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0,00

0,00

0,00

000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

1.840,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

214.503,07

117.316,63

32.219,49

-85.097,14

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes

national (42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru

institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

0,00

0,00

172,34

172,34

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala

42.02.65

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

299.643,08

148.761,96

18.780,57

-129.981,39

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

209.829,76

99.734,54

12.025,03

-87.709,51

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

6.172,63

5.386,72

632,62

-4.754,10

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

83.614,73

43.614,74

6.122,92

-37.491,82

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

25,96

25,96

0,00

-25,96

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

617.950,25

344.505,09

66.047,10

-278.457,99

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

2.616,74

1.623,14

1.120,21

-502,93

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

2.494,00

1.500,40

1.015,20

-485,20

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE    0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.494,00

1.500,40

1.015,20

-485,20

0,00

Alte servicii publice generale

54.02

122,74

122,74

105,01

-17,73

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE 122,74

122,74

105,01

-17,73

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

60.02

1.178,00

499,80

430,13

-69,67

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

1.178,00

499,80

430,13

-69,67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.000,00

431,80

430,13

-1,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

178,00

68,00

0,00

-68,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

83.888,14

46.035,90

9.189,76

-36.846,14

Invatamant

65.02

26.874,41

13.504,64

3.983,61

-9.521,03

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE16.874,41

9.954,64

1.771,82

-8.182,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.000,00

3.550,00

2.211,79

-1.338,21

Sanatate

66.02

4.265,00

2.425,00

798,59

-1.626,41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.265,00

2.425,00

798,59

-1.626,41

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE    0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

39.785,20

18.332,18

3.532,81

-14.799,37

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

230,00

140,00

110,00

-30,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE37.524,60

17.356,58

2.800,89

-14.555,69

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.030,60

835,60

621,92

-213,68

Asigurari si asistenta sociala

68.02

12.963,53

11.774,08

874,75

-10.899,33

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

74,20

74,20

0,00

-74,20

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE10.148,98

9.188,53

362,74

-8.825,79

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.740,35

2.511,35

512,01

-1.999,34

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

12.923,95

8.548,39

4.552,04

-3.996,36

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

12.873,95

8.498,39

4.552,04

-3.946,36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE3.893,98

1.405,47

8,38

-1.397,09

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.979,97

7.092,92

4.543,66

-2.549,27

Protectia mediului

74.02

50,00

50,00

0,00

-50,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,00

50,00

0,00

-50,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

83.02

517.343,42

287.797,86

50.754,96

-237.042,90

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizari

Trim I+Trim II

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

34.596,21

29.351,03

6.971,32

-22.379,71

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE34.596,21

29.351,03

6.971,32

-22.379,71

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

208.965,53

100.700,00

23.694,40

-77.005,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERAR2E07.365,53

100.000,00

23.007,78

-76.992,22

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.600,00

700,00

686,62

-13,38

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

253.328,20

153.922,74

20.089,24

-133.833,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERAR2E41.660,77

145.972,74

19.340,37

-126.632,37

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

11.667,43

7.950,00

748,87

-7.201,13

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte actiuni economice

87.02

20.453,48

3.824,09

0,00

-3.824,09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL

E5 6(FEN) POSTA

DERARE20.353,48

3.724,09

0,00

-3.724,09

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

100,00

100,00

0,00

-100,00

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)

96.02

-45.696,21

-45.696,21

31.489,77

77.185,98

REZERVE

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT ( 98.02.97)

98.02

0,00

0,00

31.489,77

31.489,77

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

31.489,77

31.489,77

DEFICIT 1)    (99.02.97)

99.02

45.696,21

45.696,21

0,00

-45.696,21

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

45.696,21

45.696,21

0,00

-45.696,21

1) finantat din excedentul anilor precedenti

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p. PRIMAR

VICEPRIMAR

MIHAI CHIRICA


DIRECTOR GENERAL DEFPL

MARIA SIMIONESCU    Șef Serviciu Buget,

Lucia Gherghesanu

Șef Birou Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat

Maria Andriescu    Întocmit

Mihaela Pascu

Municipiul Iași

ANEXA 2

EXECUȚIA

BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA 30.06.2015

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizări

Trim. I+II

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

TOTAL

Trim I+Trim II

1

2

3

4

5

6 (5-4)

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.16+00.17+45.08)

00.01

702,02

421,20

210,60

-210,60

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00.17

105,31

63,18

31,59

-31,59

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod

42.08)

00.18

105,31

63,18

31,59

-31,59

Subventii de la bugetul de stat( cod 42.08.60+42.08.61)

42.08

105,31

63,18

31,59

-31,59

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

105,31

63,18

31,59

-31,59

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

Donații din strainatate ( cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

Curente *)

44.08.01.01

De capital *)

44.08.01.02

De la guverne straine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

Curente *)

44.08.02.01

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizări

Trim. I+II

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

SEMESTRIALE

De capital *)

44.08.02.02

De la alte administratii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

Curente *)

44.08.03.01

De capital *)

44.08.03.02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)

45.08

596,71

358,02

179,01

-179,01

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

596,71

358,02

179,01

-179,01

Prefinantare

45.08.17.03

Mecanismul financiar norvegian *) (cod 45.08.18.03)

45.08.18

Prefinantare

45.08.18.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE *) (cod 45.08.21.03)

45.08.21

Prefinantare

45.08.21.03

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

702,02

421,20

127,14

-294,06

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

702,02

421,20

127,14

-294,06

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

702,02

421,20

127,14

-294,06

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

83,46

83,46

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

83,46

83,46

DEFICIT ( cod 99.08.97)

99.08

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

DIRECTOR GENERAL DEFPL

EC. MARIA SIMIONESCU

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p.PRIMAR

VICEPRIMAR MIHAI CHIRICA


Șef Serviciu Buget Lucia Ghergheșanu

Șef Birou Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat Maria Andriescu

Intocmit Mihaela Pascu


JUDEȚUL: IASI

ANEXA 3


MUNICIPIUL IASI

Directia Economica si Finante Publice Locale

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 30.06.2015

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

1

2

3

4

5

6 (5-4)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

165.187,79

86.223,72

72.362,14

-13.861,58

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

143.907,12

75.540,36

59.108,67

-16.431,69

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

I Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

143.907,12

75.540,36

59.108,67

-16.431,69

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.360,09

1.837,69

892,89

-944,80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.360,09

1.837,69

892,87

-944,82

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.360,09

1.837,69

892,87

-944,82

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

140.547,03

73.702,67

58.215,78

-15.486,89

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

139.840,03

73.467,67

57.956,24

-15.511,43

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

4.594,34

2.953,77

1.744,50

-1.209,27

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.215,75

1.572,56

1.558,44

-14,12

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

3.241,28

1.789,92

931,07

-858,85

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.104,14

11.264,74

7.000,68

-4.264,06

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

119,78

60,78

30,05

-30,73

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

630,00

530,00

138,21

-391,79

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

93.847,00

47.688,15

41.193,98

-6.494,17

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

8.045,45

4.216,67

3.661,20

-555,47

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.653,00

1.002,75

670,06

-332,69

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

4.389,29

2.388,33

1.028,05

-1.360,28

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

641,00

175,00

211,58

36,58

I Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

641,00

175,00

211,58

36,58

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

2,96

2,96

IAlte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0,00

0,00

2,96

2,96

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

53,00

52,00

42,00

-10,00

| Alte venituri

36.10.50

53,00

52,00

42,00

-10,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

13,00

8,00

3,00

-5,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

3,00

3,00

3,00

0,00

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-3.835,34

-1.276,52

-716,59

559,93

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.835,34

1.276,52

716,59

-559,93

Alte transferuri voluntare

37.10.50

10,00

5,00

0,00

-5,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

4.795,93

4.795,93

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

21.280,67

10.683,36

8.457,55

-2.225,81

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

21.280,67

10.683,36

8.727,55

-1.955,81

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

finantate din FEN postaderare

42.10.39

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII

DE LA ALTE ADMIINIISTRATIII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

21.280,67

10.683,36

8.476,09

-2.207,27

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13.634,31

7.603,56

7.118,83

-484,73

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150,00

83,00

0,00

-83,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

4.426,36

2.425,00

798,59

-1.626,41

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.230,00

571,80

540,13

-31,67

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

170.845,86

91.186,32

64.240,24

-26.946,08

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

158.829,12

86.214,97

62.320,68

-23.894,29

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

50.251,17

28.341,02

26.590,30

-1.750,72

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

106.744,86

56.861,27

35.011,66

-21.849,61

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

112,87

93,88

12,52

-81,36

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120,00

64,00

0,51

-63,49

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.600,22

854,80

718,20

-136,60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.016,74

4.971,35

1.907,45

-3.063,90

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.016,74

4.971,35

1.907,45

-3.063,91

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-0,40

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

-0,40

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

-0,40

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

2.712,10

1.468,83

1.172,06

-296,77

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

2.712,10

1.468,83

1.172,06

-296,77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.660,82

1.463,43

1.169,30

-294,13

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.471,57

809,30

795,13

-14,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.189,25

654,13

374,17

-279,96

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51,28

5,40

2,75

-2,65

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

51,28

5,40

2,75

-2,65

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0,00

0,00

0,00

1 1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

11.628,66

6.395,76

5.658,37

-737,39

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

11.628,66

6.395,76

5.658,37

-737,39

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.628,66

5.963,96

5.339,73

-624,23

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.607,88

5.444,69

4.859,45

-585,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.020,78

519,27

480,28

-38,99

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.000,00

431,80

319,04

-112,76

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

815,00

361,80

319,04

-42,76

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-0,40

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

-0,40

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

-0,40

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

156.505,10

83.321,73

57.409,82

-25.911,91

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

33.937,82

20.107,71

9.777,47

-10.330,24

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.242,95

0,00

9.727,63

9.727,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.137,37

1.518,00

1.178,36

-339,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30.985,58

18.113,33

8.548,76

-9.564,57

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

112,87

93,88

12,52

-81,36

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120,00

64,00

0,51

-63,49

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

582,00

318,50

37,32

-281,18

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

582,00

318,50

37,32

-281,18

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

115.584,49

59.421,86

45.221,10

-14.200,77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

105.463,53

55.368,86

43.708,56

-11.660,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36.021,52

20.012,42

19.292,65

-719,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

68.077,01

34.628,74

23.801,61

-10.827,13

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.365,00

727,70

614,29

-113,41

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.120,96

4.053,00

1.512,54

-2.540,46

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.120,96

4.053,00

1.512,54

-2.540,46

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

2.598,79

1.449,52

875,81

-573,71

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.346,79

1.449,52

840,02

-609,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.012,83

556,61

464,71

-91,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.098,74

613,66

271,40

-342,26

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

235,22

127,10

103,91

-23,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

252,00

152,15

35,79

-116,36

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

252,00

152,15

35,79

-116,36

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

4.384,00

2.342,64

1.535,44

-807,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.384,00

2.342,64

1.535,44

-807,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.373,50

2.332,14

1.535,44

-796,70

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,50

10,50

0,00

-10,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,50

10,50

0,00

-10,50

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96+99.10.97)

99.10

5.658,07

4.962,60

8.121,90

3.159,30

Excedentul sectiunii de functionare

99.10.96

4.860,16

4.170,69

7.200,66

3.029,97

Excedentul sectiunii de dezvoltare 99.10.97

797,91

791,91

921,23

129,32

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

153.856,09

81.950,40

69.520,92

-12.429,48

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

140.071,78

74.263,84

58.392,08

-15.871,76

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

I Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

140.071,78

74.263,84

58.392,08

-15.871,76

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.360,09

1.837,69

892,87

-944,82

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.360,09

1.837,69

892,87

-944,82

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.360,09

1.837,69

892,87

-944,82

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

136.711,69

72.426,15

57.499,18

-14.926,97

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

139.840,03

73.467,67

57.956,24

-15.511,43

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

4.594,34

2.953,77

1.744,50

-1.209,27

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.215,75

1.572,56

1.558,44

-14,12

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

3.241,28

1.789,92

931,08

-858,85

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.104,14

11.264,74

7.000,68

-4.264,06

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

119,78

60,78

30,05

-30,73

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

630,00

530,00

138,22

-391,78

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

93.847,00

47.688,15

41.193,98

-6.494,17

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

8.045,45

4.216,67

3.661,20

-555,47

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.653,00

1.002,75

670,06

-332,69

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

4.389,29

2.388,33

1.028,04

-1.360,29

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

641,00

175,00

211,58

36,58

I Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

641,00

175,00

211,58

36,58

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

2,96

2,96

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0,00

0,00

2,96

2,96

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

53,00

52,00

42,00

-10,00

I Alte venituri

36.10.50

53,00

52,00

42,00

-10,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-3.822,34

-1.268,52

-713,60

554,93

Donații și sponsorizări

37.10.01

3,00

3,00

3,00

0,00

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-3.835,34

-1.276,52

-716,60

559,93

Alte transferuri voluntare

37.10.50

10,00

5,00

0,00

-5,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

4.010,01

4.010,01

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

13.784,31

7.686,56

7.118,83

-567,73

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+cod 43.10)

00.18

13.784,31

7.686,56

7.118,83

-567,73

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

13.784,31

7.686,56

7.137,37

-549,19

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13.634,31

7.603,56

7.118,83

-484,73

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150,00

83,00

0,00

-83,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

158.716,25

86.121,09

62.320,27

-23.800,82

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

2.660,82

1.463,43

1.169,30

-294,13

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

2.660,82

1.463,43

1.169,30

-294,13

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.660,82

1.463,43

1.169,30

-294,13

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.471,57

809,30

795,13

-14,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.189,25

654,13

374,17

-279,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

10.628,66

5.963,96

5.339,33

-624,63

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

10.628,66

5.963,96

5.339,33

-624,63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.628,66

5.963,96

5.339,33

-624,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.607,88

5.444,69

4.859,45

-585,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.020,78

519,27

480,28

-38,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

-0,40

-0,40

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

145.426,77

78.693,70

55.811,64

-22.882,06

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

33.242,95

19.695,33

9.727,63

-9.967,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.242,95

19.631,33

9.727,63

-9.903,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.137,37

1.518,00

1.178,36

-339,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30.985,58

18.113,33

8.548,76

-9.564,57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120,00

64,00

0,51

-63,49

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

105.463,53

55.368,86

43.708,55

-11.660,31

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

105.463,53

55.368,86

43.708,55

-11.660,31

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36.021,52

20.012,42

19.292,66

-719,76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

68.077,01

34.628,74

23.801,60

-10.827,14

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.365,00

727,70

614,29

-113,41

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

2.346,79

1.297,37

840,02

-457,35

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.346,79

1.297,37

840,02

-457,35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.012,83

556,61

464,71

-91,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.098,74

613,66

271,40

-342,26

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

235,22

127,10

103,91

-23,19

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

4.373,50

2.332,14

1.535,44

-796,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.373,50

2.332,14

1.535,44

-796,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.373,50

2.332,14

1.535,44

-796,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96)

99.10

4.860,16

4.170,69

7.200,66

3.029,97

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

0,00

0,00

7.200,66

7.200,66

Deficitul sectiunii de functionare

99.10.96

4.860,16

4.170,69

0,00

-4.170,69

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

11.331,70

4.273,32

2.841,22

-1.432,10

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

3.835,34

1.276,52

716,59

-559,93

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

3.835,34

1.276,52

716,59

-559,93

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

3.835,34

1.276,52

716,59

-559,93

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.835,34

1.276,52

716,59

-559,93

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

785,91

785,91

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

7.496,36

2.996,80

1.338,72

-1.658,08

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

7.496,36

2.996,80

1.338,72

-1.658,08

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

finantate din FEN postaderare

42.10.39

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

7.496,36

2.996,80

1.338,72

-1.658,08

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

4.426,36

2.425,00

798,59

-1.626,41

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.230,00

571,80

540,13

-31,67

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

12.129,61

5.065,23

1.919,97

-3.145,26

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)    Page 7 of 8

50.10

51,28

5,40

321,79

316,39

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi a nuale 2015

Prevederi

semestriale

2015

Realizari Trim I+Trim II

Diferențe

TOTAL

Trim I+Trim II

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

51,28

5,40

2,75

-2,65

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51,28

5,40

2,75

-2,65

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

51,28

5,40

2,75

-2,65

| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

1.000,00

431,80

319,04

-112,76

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

1.000,00

431,80

319,04

-112,76

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.000,00

431,80

319,04

-112,76

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000,00

431,80

319,04

-112,76

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

11.078,33

4.628,03

1.598,18

-3.029,85

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

694,87

412,38

49,85

-362,53

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

112,87

93,88

12,52

-81,36

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

582,00

318,50

37,33

-281,17

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

582,00

318,50

37,33

-281,17

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

10.120,96

4.053,00

1.512,54

-2.540,46

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.120,96

4.053,00

1.512,54

-2.540,46

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.042,62

1.974,66

1.512,54

-462,12

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

252,00

152,15

35,79

-116,36

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

252,00

152,15

35,79

-116,36

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

10,50

10,50

0,00

-10,50

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,50

10,50

0,00

-10,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,50

10,50

0,00

-10,50

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Execedent/Deficit (99.10.97)

99.10

797,91

791,91

921,24

129,33

Excedentul sectiunii de dezvoltare

99.10.97

797,91

791,91

921,24

129,33

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p.PRIMAR

DIRECTOR GENERAL DEFPL, MARIA SIMIONESCU


Șef Serviciu Buget Lucia Ghergheșanu


Maria Andriescu


VICEPRIMAR MIHAI CHIRICA

Întocmit Mihaela Pascu

Page 8 of 8