Hotărârea nr. 237/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

ConsîIîuI LocaL aL MuNicipiului Iași, ÎnTrunIT în șEDlNțA ORDlNARă în DaTa De 30 iunie 2015;

AvâND îN vEDERE iNițiATivA PRimARuIui MuNicipiuIui IAși pRiN ExpuNEREA DE moTivE IA pRoiEcTuI DE hoTăRâRE;

AvâND îN vEDERE AvizuI fAvoRAbiI îNTocmiT DE ComisiA EcoNomicA FiNANciARă A CoNsiIiuIui LocAI AI MuNicipiuIui IAși;

AvAND iN vEDERE iNiTiATivA PRimARuIui MuNicipiuIui IAsi pRiN ExpuNEREA DE moTivE IA pRoiEcTuI DE hoTARARE;

AvAND îN vEDERE NoTA DE fuNDAmENTARE iNTocmiTA DE căTRE DiREcTiA TEhNicA si INvEsTiTii, iNREgisTRATA sub NR. 57186/ 23.06.2015 ;

AvAND îN vEDERE DispoziTiiIE ART. 36 AIiN.(3) IiT.c) coRoboRAT cu DispoziTiiIE ART.37 DiN LEgEA ADmiNisTRATiEi pubIicE IocAIE, REpubIicATA, cu moDificARiIE si compIETARiIE uITERioARE;

AvAND îN vEDERE pREvEDERiIE LEgii CADAsTRuIui și A PubIiciTății ImobiIiARE NR. 7/ 1996, REpubIicATă;

AvAND îN vEDERE pREvEDERiIE LEgii NR. 24/2007 REpubIicATă pRiviND REgIEmENTAREA și ADmiNisTRAREA spAțiiIoR vERzi DiN iNTRAviIANuI IocAIiTățiIoR;

AvAND îN vEDERE DispozițiiIE LEgii NR. 213/1998 pRiviND pRopRiETATEA pubIică și REgimuI juRiDic AI AcEsTEiA;

AvAND îN vEDERE DispoziTiiIE LEgii ADmiNisTRATiEi pubIicE IocAIE NR. 215/2001, REpubIicATA, cu moDificARiIE si compIETARiIE uITERioARE;

IN TEmEiuI DispoziTiiIoR ART.115, AIiN.(1), IiT.b) DiN LEgEA NR.215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se MoDiFică și se coMpLETEAză Anexa 2.1.3 DIn caDruL H.C.L. nr. 10/2015 privinD Însușirea InvenTaruLuI DomenIuLuI puBLic aL MuNicipiuLui IașI rEAcTuALizAT, cA urMArE A MăsurăToriLor EFEcTuATE în TErEn, conForM pLAnuriLor DE AMpLAsAMENT ANExATE, AsTFEL:

a) -    pozițiA nr. 69 ,,Teren aFerenT Loc De jOAcă BD. N. Iorga nr. 59B, BL. R1"

VA AVEA SUpRAFAțA De 346,00 Mp, ANEXA 1

-    pozițiA Nr. 174 ,,TErEN AFErENT Loc DE joAcă sTrADA CLopoTAri Nr. 35, îN spATELE BL. 609" vA AvEA supRAFAțA DE 370,00 Mp

-    pozițiA NR. 32 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA VăMășoAiA NR. 5, BL. A42" vA AvEA supRAFAțA DE 406,00 Mp

-    pozițiA NR. 36 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA CERNA BL. A1" vA AvEA supRAFAțA DE 615,00 Mp

-    pozițiA NR. 343 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă ALEEA MușATiNi NR. 7, BL. H20" vA AvEA supRAFAțA DE 385,00 Mp

-    pozițiA NR. 268 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA MușATiNi NR. 23, BL. V2, sc. D" vA AvEA supRAFAțA DE 300,00 Mp

-    pozițiA NR. 248 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă ALEEA SuciDAvA NR. 11, BL. 260, sc. A" vA AvEA supRAFAțA DE 322,00 Mp

-    pozițiA NR. 260 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA BuRiDAvA NR. 10, BL. R7, sc. A" vA AvEA supRAFAțA DE 400,00 Mp

-    pozițiA NR. 305 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA CANTA NR. 57, BL. 521" vA AvEA supRAFAțA DE 311,00 Mp

-    pozițiA NR. 96 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA CANTA NR. 56, BL. 549" vA AvEA supRAFAțA DE 767,00 Mp

-    pozițiA NR. 110 ,,TEREN AFERENT LOC De JOACă Șos. PăCURARl NR. 48, BL. 553" vA AvEA supRAFAțA DE 566,00 Mp

-    pozițiA NR. 108 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA CANTA NR. 8A, BL. 549" vA AvEA supRAFAțA DE 638,00 Mp

-    pozițiA NR. 315 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADELA CANTA NR. 3-5, BL. 459" vA AvEA supRAFAțA DE 321,00 Mp

-    pozițiA NR. 317,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADELA CANTA NR. 15, BL. 461" vA AvEA supRAFAțA DE 405,00 Mp

-    pozițiA NR. 112 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă Șos. MoARA DE Foc NR. 6-10, BL. 405" vA AvEA supRAFAțA DE 638,00 Mp

-    pozițiA NR. 102 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă sTRADA STRăpuNgEREA SiLvEsTRu NR. 31 BL. T6" vA AvEA supRAFAțA DE 354,00 Mp

-    pozițiA NR. 383 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă GRăDiNA Copou" vA AvEA supRAFAțA DE 400,00 Mp

-    pozițiA NR. 401 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă EspLANADă OANcEA" vA AvEA supRAFAțA DE 429,00 Mp

-    pozițiA NR. 299 ,,TEREN AFERENT Loc DE joAcă Șos. NicoLiNA NR. 27, BL. 958" vA AvEA supRAFAțA DE 1210,00 Mp

B) SE coMpLETEAză iNvENTARuL DoMENiuLui puBLic AL MuNicipiuLui IAși ANExA 2.1.3 cu uRMăToARELE TERENuRi:

-    ANExA 1. TEREN îN supRAFAță DE 323,00 Mp, siTuAT îN IAși, AL. O. TEoDoREANu NR. 16, BL. B4-1, CvARTAL 16 pARcELA CAT 6726

-    ANExA 2. TEREN îN supRAFAță DE 283,00 Mp, siTuAT îN IAși, sTRADA CETATuiA NR. 19, CvARTAL 52 pARcELA CR2782

-    ANExA 3. TEREN îN supRAFAță DE 261 Mp, siTuAT îN IAși BD. NicoLAE IoRgA NR. 55B, BL. R2 CvARTAL 45 pARcELA CAT1736

-    Anexa 4. Teren în supRAFAță De 224,00 mp, siTuAT în Iași, sTraDeLa Cetatuia nr. 11, Cvartal 40 parcela CR2049

-    AnexA 5. TeRen în supRAFAță De 238,00 mp, siTuAT în IAși, sTRADeLA CeTățuiA nR. 14, CvARTAL 40 pARceLA CR2099

-    AnexA 6. TeRen în supRAFAță De 120,00 mp, siTuAT în IAși, sTRADeLA CeTățuiA nR. 3, bL. 761, CvARTAL 40 pARceLA CR 2021

-    AnexA 7. TeRen în supRAFAță De 160,00 mp, siTuAT în IAși, sTRADeLA CeTățuiA nR. 1, bL. 762 CvARTAL 40 pARceLA CR 2011

-    AnexA 8. TeRen în supRAFAță De 155,00 mp, siTuAT în IAși, sTRADA PăcuRARi nR. 114, CvARTAL 23 pARceLA CAT 938/1

AnexeLe 1-8 FAc pARTe Din pRezenTA hoTăRARe;

Art.2 CopiE DupA prezenta HoTarare va Fi coMUNicATă: PrimaruLui MuNicipiuLui IAsi, DiRecTiei De ADminisTRARe A PATRimoniuLui PubLic și PRivAT, DiRecției Tehnice și iNVEsTiții, iNsTiTuțiEi ArHiTecTuLui ȘeF - Serviciul GIS - CaDasTru si iNsTiTuțiEi PreFecTuLui JuDEțuLui IAși.

Art.3 Punerea În ApLicARE a preveDerNor prezenTeI HoTăRARi va Fi AsiGURATă De căTRE DiREcTiA DE ADMiNisTRARE A DoMENiuLui PubLic și PRivAT și DE căTRE DiREcțiA TEHNică și iNvEsTiții - BiRouL ADMiNisTRARE MEDiu URbAN;

ADucEREA LA cuNoșTiNțA pubLică A pREzENTEi HoTăRARi vA Fi AsiGuRATă DE CENTRuL DE iNFoRMAții pENTRu CETățENi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 237 din 30 iunie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 237 din 30 iunie 2015