Hotărârea nr. 235/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea desemnării domnului Florin Cîntic în funcţia de Director artistic al proiectului “Iaşi – Capitală Europeană a Culturii 2021”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desemnării domnului Florin Cîntic în funcția de Director artistic al proiectului “Iași - Capitală Europeană a Culturii 2021”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 58117/24.06.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Având în vedere Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE,

Având în vedere Apelul pentru depunerea candidaturilor pentru acțiunea Uniunii ”Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea domnului Florin Cîntic în funcția de Director artistic al proiectului ”Iași - Capitală Europeană a Culturii 2021”.

Art.2 Se împuternicește Directorul artistic desemnat la art. 1 să organizeze echipa de implementare a proiectului ” Iași - Capitală Europeană a Culturii 2021 ”.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană și Instituția Prefectului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile si Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 235 din 30 iunie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 235 din 30 iunie 2015