Hotărârea nr. 234/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii în aplicare a dispoziţiilor art.8 alin.3 din REGULAMENTUL (CE) nr.1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea punerii în aplicare a dispozițiilor art.8 alin.3 din REGULAMENTUL (CE) nr.1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședintei privind completarea anexei nr.1 a hotărârii (actul adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 48018/30.06.2005 privind transportul public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente) in sensul inserarii « calitatii de concesionar » Operatorului de transport REGIA AUTONOMĂ DE TRANSAPORT PUBLIC IAȘI, cu sediul în Iași, str. Silvestru nr. 5, județul Iași, înregistrat sub nr. J22/7/22.03.1991 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași , cod unic de înregistrare 1976041/28.11.1992, reprezentată legal prin administrator special ing. Maricel Ghercă și contabil șef ec. Rodica Stoicescu, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere adresa administratorului special al Regiei Autonome de Transport Public Iași, înregistrată sub nr.55.125/16.06.2015;

Având în vedere Referatul întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții- Biroul Reglementare Transporturi Urbane, înregistrat sub nr. 58099/24.06.2015;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calători ;

Având în vedere dispozițiile art.90, art.91, art.288 și art.291 din Tratatul de la Lisabona (TL/Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),), ratificat de România prin Legea 13/2008, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009,

Având în vedere prevederile art.11 din Constituția României;

Având în vedere Contractul de concesiune a transportului public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, perfectat între Consiliul Local al municipiului Iași și Regia Autonomă de Transport Public Iași, înregistrat sub nr.48.018/30.06.2005;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.2 paragraf 2.1 din Contractul de concesiune a transportului public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, perfectat între Consiliul Local al municipiului Iași și Regia Autonomă de Transport Public Iași, înregistrat sub nr.48.018/30.06.2005, care va avea următorul cuprins:

,,2.1. Contractul de concesiune își produce efectele pe durata a 15 ani de la data intrării în vigoare. Contractul intră în vigoare odată cu semnarea lui de către ambele părți.,,

Art.2 Modificarea art.2 paragraf 2.1 din Contractul de concesiune a transportului public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, perfectat între Consiliul Local al municipiului Iași și Regia Autonomă de Transport Public Iași, înregistrat sub nr.48.018/30.06.2005, așa cum s-a stipulat la art.1, se va realiza prin Act adițional semnat de către părțile contractante, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul municipiului Iași să semneze Actul adițional prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Juridic, Direcției Economice, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Regiei Autonome de Transport Public Iași, administratorului judiciar și administratorului special al Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Investiții, Serviciul Juridic Contencios, Direcția Economică și Finanțe Publice Iași și Regia Autonoma de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

18

Împotrivă

1

Abțineri

4

Nr. 234 din 30 iunie 2015

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 234 din 30 iunie 2015

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de concesiune nr. 48018/30.06.2005 privind transportul public local de

călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente

Nr. ______________din ___________,

încheiat între:

MUNICIPIULUI IAȘI, cu sediul în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, județul Iași, reprezentat prin p.Primar, Viceprimar Mihai Chirica și Secretar Municipiu- cons. jr. Denisa Ionascu, în calitate de concedent, pe de o parte,

și

Operatorul de transport REGIA AUTONOMĂ DE TRANSAPORT PUBLIC IAȘI, cu sediul în Iasi, str. Silvestru nr. 5, județul Iași, înregistrat sub nr. J22/7/22.03.1991 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași , cod unic de înregistrare 1976041/28.11.1992, reprezentată legal prin administrator special ing. Maricel Ghercă și contabil șef ec. Rodica Stoicescu, în calitate de concesionar, pe de altă parte;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr.....................2015, a intervenit următorul act

adițional:

Art. 1 Se modifică art.2 paragraf 2.1 din Contractul de concesiune a transportului public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, perfectat între Consiliul Local al municipiului Iași și Regia Autonomă de Transport Public Iași, înregistrat sub nr.48.018/30.06.2005, care va avea următorul cuprins:

,,2.1. Contractul de concesiune își produce efectele pe durata a 15 ani de la data intrării în vigoare. Contractul intră în vigoare odată cu semnarea lui de către ambele părți.,,

Art. 2 Prezentul act adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 48018/30.06.2005 privind transportul public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, a fost încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


Concedent, Municipiului Iași


Concesionar,

Regia Autonomă de Transport Public Iași


p.Primar, Viceprimar Mihai Chirica


Administrator special, Maricel Ghercă


Secretar,

Denisa Liliana Ionascu


Director economic, Rodica Stoicescu


Director General - DEFPL Maria Simionescu


Cons. juridic, Gabriel Băjenaru


Director General - Direcția Tehnica și Investiții, Dumitru Tomorug


Serviciul Juridic Contencios, Doina Florescu


5 / 5 la H.C.L. nr. 234 din 30 iunie 2015