Hotărârea nr. 233/2015

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 324.34 mp situat în str. Diminetii f.n. identificat in sector cadastral 37 parcela CR 1914/1/1 (Anexa A) şi aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Iasi si doamna Mitocaru Raluca Otilia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 324.34 mp, situat în str. Diminetii f.n., identificat in sector cadastral 37, parcela CR 1914/1/1 (Anexa A) și aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Iasi si doamna Mitocaru Raluca Otilia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 58149/25.06.2015, întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere rapoartele de evaluare ale terenurilor intocmite de evaluatorul autorizat S.C. Diaconu și Asociatii S.R.L.;

Având în vedere adresa nr.19078/27.02.2015 doamnei Mitocaru Raluca Otilia; Având în vedere contract de vanzare-cumparare autentificat sub

nr.4112/22.09.2014 la Biroul Notarului Public Toma I.Ioan;

Având în vedere procura speciala autentificata sub nr.2700/2015 pe numele de

Ciobotariu Gabriel ;

Având în vedere planurile de situație privind efectuarea schimbului de terenuri; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 324.34 mp, situat în Iasi, str. Diminetii f.n., identificat in sector cadastral 37, parcela CR 1914/1/1 (Anexa A), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă schimbul de imobile, dupa cum urmeaza:

a)    Municipiul Iasi transmite in deplina proprietate catre doamna Mitocaru Raluca Otilia, suprafata de 324,34 mp de teren, situat în Iasi, str. Diminetii f.n., identificat in sector cadastral 37, parcela CR 1914/1/1;

b)    Doamna Mitocaru Raluca Otilia transmite in deplina proprietate catre Municipiul Iasi, suprafata de 341,42 mp de teren, situat in Iasi, str. Diminetii (fosta Str.Nicovala nr.8), identificat cu numarul cadastral 17633.

Art.3 Se însușesc rapoartele de evaluare intocmite de catre evaluatorul autorizat SC Diaconu si Asociatii SRL, care stabilesc urmatoarele valori ale terenurilor mentionate la art. 2:

a)    terenul în suprafață de 324.34 mp, situat în Iasi, str. Diminetii f.n., identificat in sector cadastral 37, parcela CR 1914/1/1, proprietatea Municipiului Iasi, are valoarea de 67,38 Euro/mp, respectiv 21.854 Euro pentru intreaga suprafata, echivalentul a 96.977 lei, la care se adauga TVA conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal;

b)    terenul în suprafață de 341.42 mp, situat în Iasi, str. Diminetii (fosta str.Nicovala nr. 8), identificat cu numarul cadastral 17633, proprietatea dnei Mitocaru Raluca Otilia, are valoarea de 64.01 Euro/mp, respectiv 21.853 Euro pentru intreaga suprafata, echivalentul a 96.974 lei, la care se adauga TVA conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal;

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de schimb în formă autentică. Cheltuielile pentru încheierea contractului în formă autentică, vor fi suportate de către Municipiul Iasi.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul GlS-Cadastru; Directiei Tehnice si Investitii, doamnei Mitocaru Raluca Otilia Mun iași Ale. Mușatini nr. 8, Bl. A20 et. 7, ap.43 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Instituția Arhitectului Șef - Serviciul GIS-Cadastru, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat , Direcția Economică și Finanțe Publice Locale Directiei Tehnică si Investitii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

A

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 233 din 30 iunie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 233 din 30 iunie 2015