Hotărârea nr. 230/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29 NUMAR CADASTRAL 138863 Intocmit in vederea consolidarii si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29, NUMAR CADASTRAL 138863 Intocmit in vederea consolidarii si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 346 din 09.02.2015;

Avand in vedere cererea nr. 26968 din 23.03.2015 prin care domnul FOTACHE

ADRIAN si doamna FOTACHE MARGARETA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Iasi STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29, NUMAR CADASTRAL 138863;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 14.05.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009

cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29, NUMAR CADASTRAL 138863 , intocmit in vederea consolidarii si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 484,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr.479/15.12.1995;

Indicatori urbanistici: LL2 - POT=30%,CUT=0,9, Regim de inaltime:P+2E, Hmax.10m de la CTN;

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 3 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, domnului FOTACHE ADRIAN din JUD. ILVOF, COM. OTOPENI, STRADA 1 MAI NR. 32B și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 230 din 30 iunie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 230 din 30 iunie 2015