Hotărârea nr. 228/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IMASULUI NR. 5 (STRADELA PRIMAVERII NR. 13) NUMAR CADASTRAL (5783-7475-7412)/2 întocmit in vederea construirii unui imobil birouri si servicii pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IMASULUI NR. 5, (STRADELA PRIMAVERII NR. 13) NUMAR CADASTRAL (5783-7475-7412)/2 întocmit in vederea construirii unui imobil birouri si servicii pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 915 din 02.04.2014;

Avand in vedere cererea nr. 99649 din 11.11.2014 prin care CITEA VASILE si

CITEA MIHAELA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA IMASULUI NR. 5 (STRADELA PRIMAVERII NR. 13), NUMAR CADASTRAL (5783-7475-7412)/2 ;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 223/25.08.2014 ;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 66/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 18.03.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA IMASULUI NR. 5 (STRADELA PRIMAVERII NR. 13), NUMAR CADASTRAL (5783-7475-7412)/2, intocmit in vederea construirii unui imobil pentru birouri si servicii pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 871,00 mp., conform contract de vanzare cumparare nr. 783/22.09.2008.Indicatori urbanistici:UTR-POT=60%, CUT=1,8, S+P+5E, Hmax.=21,0 m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea imobilului pentru birouri si servicii.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, domnului CITEA VASILE, JUD. IASI, SAT VALEA LUPULUI, STRADA SOARELUI NR. 11 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22*

Împotrivă

0

Abțineri

0

* Domnul Consilier Local Marius Eugen Ostaficiuc nu a participat la vot.

Nr. 228 din 30 iunie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 228 din 30 iunie 2015