Hotărârea nr. 22/2015

HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM FN numere cadastrale 143753 si 143794 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN numere cadastrale 143753 si 143794 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 622 din 12.03.2014;

Avand in vedere cererea nr. 69787 din 07.08.2014 prin care S.C. AGIM S.R.L. prin

domnul MANAU GHOERGHE solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași in SOSEAUA BUCIUM FN, NUMERE CADASTRALE 143753 si 143794;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 177 din 02.06.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr.116/PUZ/2014 ;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 15.10.2014;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, SOSEAUA BUCIUM FN, numere cadastrale 143753 si 143794,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2497,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 6601/23.12.2013 ;Indicatori urbanistici:POT=30%,CUT=1,08, Regim de inaltime D+P+2E+M, H max. 12,0 m.

Anexa U2 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitarea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, domnului MANAU GHEORGHE Iasi, fd. Boiangiu nr.2A, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 22 din 27 ianuarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 22 din 27 ianuarie 2015