Hotărârea nr. 217/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 6 NUMERE CADASTRALE 124540 si 145321 întocmit in vederea construirii unei zone de productie si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 6, NUMERE CADASTRALE 124540 si 145321 întocmit in vederea construirii unei zone de productie si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 655 din 11.03.2014;

Avand in vedere cererea nr. 69830 din 07.08.2014 prin care S.C. IRCON S.R.L. prin

domnul ZANOSCHI CRISTACHE solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași in CALEA CHISINAULUI NR. 6, NUMERE CADASTRALE 124540 si 145321;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 123 din 10.03.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 52/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 19.11.2014;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ArT.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, CALEA CHISINAULUI NR. 6, NUMERE CADASTRALE 124540 si 145321, intocmit vederea construirii unei zone de productie si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 7255,00 mp, conform actului de comasare nr. 3084/04.10.2013 si actului de comasare nr. 1537/03.06.2010;Indicatori urbanistici:POT=50%,CUT=1,5, Regim de inaltime P+2E, Hmax. 12 m;

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArT.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

ArT.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea zonei de productie si birouri.

ArT.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, S.C. IRCON S.R.L. prin domnul ZANOSCHI CRISTACHE , Iasi, str. Pinului nr. 9 și Instituției Prefectului Județului Iași.

ArT.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

TotAL

consilieri

LocaLi

27

PrEZENți

23

PENtru

23

ÎMpotrivă

0

ABțiNEri

0

Nr. 217 din 30 iunie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 217 din 30 iunie 2015