Hotărârea nr. 214/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii fundaţii şi partide politice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații, fundații și partide politice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.58002/24.06.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere procesul verbal nr. 57999/24.06.2015 al Comisiei pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice încheiat în urma analizei solicitărilor formulate de unele persoane din această categorie;

Având în vedere solicitările formulate de asociații și fundații în conformitate cu prevederile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile art.2, alin.3 din Legea 90/2003, modificată și completată prin Legea nr.298/2007;

Având în vedere prevederile art.21, alin.1-3 din Legea 334/2006,

republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea contractului de închiriere nr.4263/16.01.2013 încheiat între Municipiul Iași și Asociația 14 Decembrie 1989 Iași, precum și a contractului de închiriere nr. 57883/27.06.2014 încheiat între Municipiul Iași și Partidul Național Liberal (CIF 4489474).

Art. 2. Se aprobă atribuirea în folosință temporară către Asociația 14 Decembrie 1989 Iași a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, Bdul Independenței nr. 1, bloc D1-D2, mezanin, cu suprafața de 19,40 mp. Contractul de folosință se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2015.

Art. 3. Se aprobă închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, Șos. Națională nr. 59, parter, cu suprafața de 294,75 mp, către Partidul Național Liberal -Filiala Iași (CIF 34268009). Contractul de închiriere se va derula de la data semnării acestuia și până la data de 18.05.2019. Contravaloarea chiriei se va stabili conform HG nr.310/2007.

Art. 4. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Municipal Iași a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. I.C.Brătianu nr. 22, parter, cu suprafața de 96,48 mp, pentru o perioadă de 5 ani (60 de luni).

Art. 5. Contractele încheiate în baza prezentei hotârări vor putea fi prelungite la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acestea încetând de drept.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 214 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 214 din 30 iunie 2015