Hotărârea nr. 213/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate

privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 56105/18.06.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL, anexate;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1 La numerele de ordine 73-78 „ Imobil proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 7-11, parter, județul Iași, compus din teren construit și neconstruit aferent construcției C1 cu suprafața totală de 579 mp, înscris în Cartea funciară colectivă nr. 124968 a UAT Iași, având nr. cadastral 13522, compus din:

a)    Spațiu comercial cu suprafața construită de 162,00 mp (suprafața utilă de 122,24 mp) și teren în suprafață de 162 mp (cota parte indiviză aferentă de 28 %);

b)    Spațiu comercial cu suprafața construită de 66,00 mp (suprafața utilă de 44,82 mp) și teren în suprafață de 66 mp (cota parte indiviză aferentă de 11,40%)”

1.2.La numărul de ordine 282 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Tudor Vladimirescu nr. 40, județul Iași, având suprafață construită de 136,72 mp (suprafață utilă 120,66 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 136,72 mp (cota de 32,68%) din imobilul identificat cu nr.cadastral 5149, înscris în Cartea Funciară nr. 137284”.

1.3 La numerele de ordine 603-604 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Lacului nr. 17, bloc 640, parter, județul Iași, având suprafață construită de 140,73 mp (suprafață utilă 115,20 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 28,15 mp (cota de 9,67%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 291 mp) identificat cu nr.cadastral 14933, înscris în Cartea Funciară nr. 149501”.

1.4. La numărul de ordine 641 „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 24, bloc 949, parter, județul Iași, având suprafață construită de 132 mp (suprafață utilă 103,02 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 17,6 mp (cota de 4,39%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 401 mp) identificat cu nr.cadastral 1252, înscris în Cartea Funciară nr. 120621”.

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 213 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 213 din 30 iunie 2015