Hotărârea nr. 212/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi şos Moara de Foc nr. 17 bl. 597 adiacent ap. nr. 1 în suprafată de 3 56 mp

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 56955/22.06.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 101918/18.11.2014 prin care S.C. ALIELA COMPANY S.R.L. solicită cumpărarea terenului situat în Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 143/20.12.2004, Actul Adițional nr. 101911/18.11.2014 și Nota de calcul pentru lipsă folosință teren nr. 108002/08.12.2014;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 77618/05.09.2014 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L. actualizat la iunie 2015;

Având în vedere prevederile HCL nr. 478/2004 privind trecerea in domeniul privat a terenului în suprafață de 8,55 mp situat în Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1;

Având în vedere prevederile HCL nr. 271/2014 privind modificarea HCL

478/2004;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, conform HCL 478/2004, modificat prin HCL 271/2014 .

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp, care stabileste prețul de 428 euro pentru întreaga suprafață de 3,56 mp, echivalentul a 1.918 lei.

Art. 3. Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp, în următoarea componență:

Președinte:    Surdu Gabriel Mihai

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu

Membru:    Dangă Marius Sorin

Membru:    Leonte Constantin

Membru:    Bulgariu Cătălin

Membru:    Anca Preda

Membru:    Palaga Letiția

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art. 4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art. 5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 6. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

2 / 3 la H.C.L. nr. 212 din 30 iunie 2015

Art. 7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri; S.C. ALIELA COMPANY S.R.L. cu sediul în Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, ap. 1, parter și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 212 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 212 din 30 iunie 2015