Hotărârea nr. 211/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 1B/2B subsol aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 55498/17.06.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 45340/18.05.2015, întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL;

Având în vedere Inventarul domeniului privat al Municipiului Iași atestat prin HCL nr.11/2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului cu suprafața utilă de 275,03 mp (suprafață construită 315,21 mp), situat în Iași, str. Anastasie Panu nr.1B/2B, subsol, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare a imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr.1B/2B, subsol, care stabilește valoarea de 148.596 euro.

Art. 3. Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 7.500 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice. Adjudecatarul va efectua, pe cheltuiala sa, lucrarile necesare punerii in functiune a spatiului situat in Iasi, str. Anastasie Panu nr.1B/2B, subsol, cu respectarea legislatiei in domeniu, destinatia fiind aceea de spatiu comercial.

Art. 4. Durata concesiunii este de 10 de ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata, functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de voință al părților. La expirarea perioadei initiale de concesionare, investitiile realizate asupra spatiului trec in proprietatea Municipiului Iasi, fara obligatia despagubirii catre cel care le-a executat.

Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea imobilului având suprafața utilă de 275,03 mp (suprafață construită 315,21 mp), proprietate privata a Municipiului Iași, situat în Iasi, str. Anastasie Panu nr.1B/2B, subsol, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea

componență:

Președinte:

Surdu Gabriel Mihai

Membru:

Boișteanu Paul Corneliu

Membru:

Dangă Marius Sorin

Membru:

Leonte Constantin

Membru:

Bulgariu Cătălin

Membru:

Anca Preda

Membru:

Palaga Letiția

Art. 7. Se aproba contractul cadru de concesiune, cuprins in Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară a Municipiului Iași, conform art. 71 din O.U.G. 54/2006.

Art. 9. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 211 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 2 la HCL nr. 211 din 30 iunie 2015

CAIETUL DE SARCINI

pentru concesionarea prin licitație publică

a imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

1.1    Organizarea licitației publice deschise se va efectua în conformitate cu prevederile

legale în vigoare, respectiv:

-    prevederile art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si a art. 123 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

-    HCL nr. __________

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1    Imobilului având cu suprafața utilă de 275,03 mp (suprafață construită 315,21 mp), situat în Iasi, str. str. Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol, identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.2    Bunul ce face obiectul prezentei licitații va fi concesionat în vederea amenajarii si functionarii unui spațiu cu altă destinație decat locuință (spatiu comercial).

2.3    Orice investiție sau amenajare necesară în vederea realizării scopului pentru care se concesionează bunul, se va face cu respectarea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare, cu acordul prealabil al proprietarului, prin DAPPP. Dupa expirarea perioadei initiale de concesionare, investitiile efectuate la constructie intra in proprietatea Municipiului Iasi, fara obligatie fata de cel care le-a executat. Concesionarul va avea obligatia intretinerii bunului pe întreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de întretinere, curatenie, deszapezire etc) si va avea obligatia achitarii utilitatilor consumate dar si plata impozitelor si taxelor impuse de legislatia in vigoare.

2.4    Elaborarea studiilor și a proiectelor se asigură de către concesionar pe cheltuiala acestuia. Prin soluțile adoptate se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

2.5    Concesionarul va permite accesul proprietarului spatiului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari necesare, de interes public, pe care acesta le considera necesare

CAPITOLUL 3 - CARACTERISTICILE SPATIULUI

3.1 Bunul necesar realizării obiectului concesiunii

-    constructia avand cu suprafața utilă de 275,03 mp (suprafață construită 315,21 mp) și terenul aferent, vor fi puse la dispoziția concesionarului pe durata concesiunii;

-    concesionarul va suporta cheltuielile de rehabilitate, fara pretentii fata de concedent, in scopul functionarii unui spațiu cu altă destinație decat locuință.

3.2 Drepturile si obligațiile părților

3.2.1 Drepturile concesionarului

(1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de reabilitare si amenajare a bunului

3.2.2 Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor/lucrarilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

3.2.3 Obligațiile concesionarului

(1)    Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate inchiria parti din bunul concesionat, cu acordul concedentului, jumatate din valoarea inchirierii revenind acestuia.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(6)    Concesionarul este obligat sa execute lucrari de reabilitare/modernizare/amenajare pe cheltuiala sa, fara pretentii viitoare fata de proprietar, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor legislative in domeniu. Dupa expirarea perioadei initiale de concesionare, investitiile efectuate la constructive intra in proprietatea Municipiului Iasi, fara obligatie fata de cel care le-a executat.

(7)    Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

(8)    Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(10)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(11)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(12)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(13)    Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de modernizare/amenjare sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate si vaoarea acestora.

(14)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(15)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

3.2.4 Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL 4 - DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 10 de ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de voință al părților.

CAPITOLUL 5 - DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI

Se stabilește prin autorizațiile necesare, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 - REDEVENȚA

Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 7.500 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015. Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

CAPITOLUL 7 - CLAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

(2) La încetarea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunul, în mod gratuit și libere de orice sarcini. Investitiile executate de acesta vor trece in proprietatea Municipiului Iasi, fara nicio despagubire.

CAPITOLUL 8 - ORGANIZAREA LICITAȚIEI SI TAXE

7.1    Pot participa la licitatie persoane fizice autorizate și juridice de drept privat.

7.2    Ofertanții interesați în a participa la licitația publică deschisă privind concesionarea imobilului situat în municipiului Iași, str. Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol, vor depune la

Registratura Primăriei Municipiului Iași până în data de.........................., ora.............,

următoarele acte :

Persoane juridice:

-    o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

-    certificat de inmatriculare la ORC

-    certificat constatator emis de ORC

-    acte doveditoare privind achitarea taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat

-cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul

-    declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara

-    declaratie notariala ca este de acord ca la expirarea perioadei initiale de concesiune, investitiile realizate sa intre in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii fata de acesta.

-    imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia

-    dovada achitarii taxelor de participare si a garantiei de participare la licitatie

Persoane fizice autorizate:

-    o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

-    certificat de înmatriculare la ORC / certificat de înregistrare fiscală

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat

-    acte doveditoare privind achitarea taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie

-cazierul fiscal eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul

-    declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara

-    declaratie notariala ca este de acord ca la expirarea perioadei initiale de concesiune, investitiile realizate sa intre in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii fata de acesta.

-    copie carte identitate,

7.3    Organizatorul licitatiei are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare.

7.4 Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen

de 15 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor sau după trecerea perioadei legale de 7 zile pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații.

7.5    Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

7.6    Garanția de participare se poate pierde în situația în care solicitantului căștigător, nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 15 zile calendaristice de la notificare.

CAPITOLUL 8 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

8.1    Deschiderea licitației are loc în data de __________, ora ______, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11

În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru terenul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte.

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu s-au înscris cel puțin 2 solicitanți, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Licitatia va începe prin citirea listei participanților înscriși și se vor anunța cererile respinse, precum și motivele.

Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

Licitatia va incepe de la pretul minim de 7.500 euro/an.

Licitația va fi deschisă cu strigare, pasul fiind egal cu 100 euro. Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 10 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

8.2    Licitația va fi valabilă după parcurgerea a cel puțin 3 pași și minim 3 strigări, iar între două strigări se va acorda un interval de două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcându-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

8.3    După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației.

8.4    În cazul în care nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile în cadrul primei licitații sau în situația în care nu sunt declarați 2 participanți care să îndeplinească condițiile de participare, licitația se reia.

8.5    La reluarea licitației, aceasta se va desfășura și în situația în care s-a inscris un singur ofertant, care indeplineste conditiile. În situația în care s-a înscis numai un ofertant, ce îndeplinește condițiile, comisia va negocia direct cu acesta, pornind de la prețul minim stabilit.

8.6    Valoarea redevenței adjudecate va constitui redevență anuală, timp de 10 ani și va fi achitată în lei la cursul BNR din ziua plății.

8.7    Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea comunicării.

8.8    Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

CAPITOLUL 9 - RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

9.1    Nerespectarea de către concesionar a clauzelor contractuale atrage răspunderea

pentru despăgubire și aplicarea de penalități contractuale.

9.2    Prevederile de la alin. 1 se aplică deopotrivă și în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către concedent;

9.3    Concesionarul este obligat la penalități în caz de neplată a redevenței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

9 / 9 la H.C.L. nr. 211 din 30 iunie 2015