Hotărârea nr. 209/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi însuşit conform Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 11/27.01.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în

domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași

nr. 11/27.01.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.57138/23.06.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL, anexate;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași și cuprinse în Anexa 1.2. ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 11/27.01.2015, după cum urmează:

1.1.    La poziția 1 „ Spațiu comercial situat în municipiul Iași, str.Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol, Pivnițe, județul Iași, cu suprafața utilă de 421,36 mp (suprafață construită 519,46 mp), situat în sector cadastral 24”.

1.2.    La poziția 90 „ Teren situat în municipiul Iași, str.Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol, Pivnițe, județul Iași, cu suprafața de 519,46 mp, situat în sector cadastral 24”.

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 209 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 209 din 30 iunie 2015