Hotărârea nr. 208/2015

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi însuşit prin HCL nr. 11/2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin HCL nr. 11/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 56624/22.06.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament si delimitare a imobilelor intocmite de catre SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere adresele Serviciului Juridic si Compartimentului de Aplicarea a Legilor Proprietatii privind situatia juridica a terenurilor identificate;

Având în vedere Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

republicata;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însusit prin HCL nr. 11/2015, cu următoarele terenuri, situate în:

•    str. Vitejilor nr. 38, bl. SD1-SD2, suprafata 100 mp, identificat in cvartal 23, parcela CR 2206/1;

•    P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, suprafata totala de 58.36 mp, identificat in sector cadastral 12, parcelele C855, C856, DP855/1, CR994, compus din urmatoarele loturi:

-    Lot 1, suprafata 5.64 mp;

-    Lot 2, suprafata 10.17 mp;

-    Lot 4, suprafata 21.27 mp;

-    Lot 5, suprafata 21.28 mp;

•    str. Ciurchi nr. 121, suprafata totala de 101.92 mp, compus din urmatoarele loturi:

-    Lot 1, suprafata 24.51 mp;

-    Lot 2, suprafata 77.41 mp;

•    sos. Nicolina nr. 97, suprafata 43 mp;

•    Aleea Nicolina nr. 87, suprafata de 66 mp;

•    sos. Barnova nr. 122G, suprafata 485 mp;

•    Fundac Plopii fără Soț, suprafata totala 181.23 mp, compus din urmatoarele loturi:

-    Lot 1, suprafata 176.57 mp

-    Lot 2, suprafata 4.66 mp;

•    str. Barnova nr. 31B, suprafata de 959.01 mp, identificat in sector cadastral 168, parcela PDR 7163;

•    str. Pacurari nr. 49, suprafata de 142.69 mp;

•    str. Sf. Andrei nr. 53, suprafata 31.10 mp, identificat in parcela CC

2(2074/1/2);

•    str. Pojarniciei nr. 18, suprafata 40 mp, identificat in sector cadastral 69, parcela CC2753;

•    str. Orientului, suprafata 2495 mp, identificat cadastral prin cvartal 10,

parcela 466;

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Economice si de Finante Publice Locale; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Administrare Mediu Urban și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Economica si de Finante Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Administrare Mediu Urban și Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 208 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

3

3 / 3 la H.C.L. nr. 208 din 30 iunie 2015