Hotărârea nr. 207/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri intre terenul situat in Şos. Naţională nr. 70 in suprafata de 1912 m.p. proprietate privata (Anexa A) si terenul situat in Sos.Moara de Foc f.n. in suprafata de 1429 m.p. proprietatea Municipiului Iasi (Anexa B)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri intre terenul situat in Șos. Națională nr. 70 in suprafata de 1912 m.p. proprietate privata (Anexa A) si terenul situat in Sos.Moara de Foc f.n. in suprafata de 1429 m.p. proprietatea Municipiului Iasi (Anexa B)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul înregistrat sub nr. 59502 din 30.06.2015, formulat și aprobat în plenul ședintei și consemnat și în procesul verbal al ședintei, în sensul că Art. 2 se va citi după cum urmează:

Art. 2 - Se însușesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum

urmează:

a)    teren liber situat pe Șos.Moara de Foc f.n. în suprafată de 1.429 m.p. apartinând municipalitătii are valoarea de 240,76 Euro/mp respectiv 344.043 Euro sau 1.522.461 lei, la care se adauga T.V.A. conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b)    teren situat pe Șos.Națională nr.70 în suprafată de 1912 mp apartinând domnului Iancu Constantin și alții are valoarea de 179,91 Euro/mp respectiv 343.987,92

Euro sau 1.529.989 Lei, la care se adauga T.V.A. conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Municipiul Iasi va executa toate lucrările cadastrale de dezmembrare si intabulare a imobilelor ce fac obiectul prezentului schimb de terenuri si va suporta contravaloarea acestora, precum si sulta rezultata din diferenta rapoartelor de evaluare, respectiv suma de 7.528 lei la care se adauga T.V.A. conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Se mandatează Primarul Municipiului Iasi să semneze contractul de schimb în formă autentică.

Cheltuielile pentru încheierea contractului în formă autentică, inclusiv plata impozitului pentru tranzactii imobiliare conform codului fiscal, vor fi suportate de către Municipiul Iasi” ;

Având în vedere Adresa nr. 59422 din 29 iunie 2015, întocmită de Secretariat Consiliul Local;

Având în vedere Adresa nr. 59470 din 30 iunie 2015, întocmită de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul GIS-

Cadastru;

Având în vedere Rapoartele de evaluare asupra terenurilor intocmite de evaluator ANEVAR Diaconu Gabriela;

Având în vedere Adresa nr. 110.794/27.11.2009 a domnului Iancu

Constantin;

Având în vedere Adresa Parohiei “Sf.Vineri si Sf.Alexandru” Iasi inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.11577/05.02.2015;

Având în vedere Adresa domnului Iancu Constantin inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.7708/26.01.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

2 / 4 la H.C.L. nr. 207 din 30 iunie 2015

Art. 1. Se aprobă schimbul de terenuri între terenul în suprafață de 1.429 m.p. situat în Șos.Moara de Foc f.n. proprietatea Municipiului Iasi și terenul proprietatea domnului Iancu Constantin și alții în suprafață de 1.912 m.p. din Șos.Națională nr.70, conform Anexelor A si B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum

urmează:

a)    teren liber situat pe Șos.Moara de Foc f.n. în suprafată de 1.429 m.p. apartinând municipalitătii are valoarea de 240,76 Euro/mp respectiv 344.043 Euro sau 1.522.461 lei, la care se adauga T.V.A. conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b)    teren situat pe Șos.Națională nr. 70 în suprafată de 1912 mp apartinând domnului Iancu Constantin și alții are valoarea de 179,91 Euro/mp respectiv 343.987,92 Euro sau 1.529.989 Lei, la care se adauga T.V.A. conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Municipiul Iasi va executa toate lucrările cadastrale de dezmembrare si intabulare a imobilelor ce fac obiectul prezentului schimb de terenuri si va suporta contravaloarea acestora, precum si sulta rezultata din diferenta rapoartelor de evaluare, respectiv suma de 7.528 lei la care se adauga T.V.A. conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Se mandatează Primarul Municipiului Iasi să semneze contractul de schimb în formă autentică.

Cheltuielile pentru încheierea contractului în formă autentică, inclusiv plata impozitului pentru tranzactii imobiliare conform codului fiscal, vor fi suportate de către Municipiul Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul GIS-Cadastru; domnului Iancu Constantin (Iași, str. Tutea Petre nr. 33, bl. 919, Tronson II, et. 2, ap. 5) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Direcția Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 207 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

4 / 4 la H.C.L. nr. 207 din 30 iunie 2015