Hotărârea nr. 206/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Consolidare reabilitare şi restaurare monument Crucea lui Ferenţ”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferenț”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere HCL nr. 154/31.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare și restaurare Monument Crucea lui Ferenț”

Având în vedere HCL nr. 529/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ reabilitarea monumentului istoric Crucea lui Ferentz” -proiect 17/2007, a cărui deviz a fost reactualizat în 2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

Având în vedere prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003, privind codul fiscal și alte măsuri fiscale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru execuția lucrărilor de „Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferenț”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se revocă Hotărârile Consiliului Local Iași nr. 529/27.12.2007 și 154/31.05.2014:

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și de Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și de Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 206 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la HCL Nr. 206 din 30 iunie 2015 ,

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferenț”

A.    VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI : 429,253 mii lei, din care:

•    Lucrări de reabilitare a monumentului istoric Crucea lui Ferentz: 340,643 mii lei, TVA inclus ,

din care C+M - 218,879 mii lei, TVA inclus

•    Lucrări de consolidare și restaurare monument Crucea lui Ferentz 88,61 mii lei, TVA inclus,

din care C+M - 63,07 mii lei, TVA inclus

B.    CARACTERISTICI PRINCIPALE: Suprafață totală amenajată - 530mp

H monument piatră - 4,0m

Deschidere totală monument - 1,36m

Volum construit monument -1,30mc

C.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI: 2015-2016

D.    DURATA DE EXECUȚIE: 8 luni de la începerea lucrărilor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur

3 / 3 la H.C.L. nr. 206 din 30 iunie 2015