Hotărârea nr. 205/2015

HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al

Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședintei și consemnată și în procesul verbal al ședintei, în sensul că " au posibilitatea de a participa la Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal, in functie de prezenta acestora, în următoarea ordine: domnul Gabriel Mihai Surdu, domnul Petre Daniel Mătăsaru și respectiv domnul Dan Petru Tomorug” ;

Având în vedere adresa ARSACIS înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 45.258 din 18.05.2015.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 272/220.04.2015 întocmită de ARSACIS cu privire la desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal;

Având în vedere prevederile HCL nr. 324/21 iulie 2008 - privind aderarea Municipiului Iasi ca membru activ la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS;

Având în vedere prevederile H.G.nr. 742/26.08 privind modificarea H.G. 855/2008 pentruaprobarea actului constitutive cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate a serviciilor de utilități publice;

Având în vedere referatul Direcției Tehnice și Investiții, înregistrat sub nr.

46.362 din 21.05.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează în calitate de înlocuitor al reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal lasi - ARSACIS, în cazul în care acesta nu poate participa la sedintele la care este convocat, una dintre următoarele persoane în următoarea ordine : domnul Gabriel Mihai Surdu, domnul Petre Daniel Mătăsaru și respectiv domnul Dan Petru Tomorug” .

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ARSACIS (Str. Octav Băncilă, nr. 1, Iași), S.C. Apavital S.A. (Str. Mihai Costăchescu, nr. 6 Iași), Direcției Programe și Servicii pentru Comunitate; Direcției Tehnice si Investitii, persoanei nominalizata la art.1. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS, S.C. Apavital S.A. și de persoana nominalizată la art. 1.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 205 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 205 din 30 iunie 2015