Hotărârea nr. 204/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa ARSACIS înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 45.258 din 18.05.2015.

Având în vedere Hotărârea nr. 13/14.09.2014 a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul ARSACIS;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobării modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, conform Actului Adițional nr. 13;

Având în vedere referatul Direcției Tehnice și Investiții, înregistrat sub nr.

46.354 din 21.05.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS, Municipiul Iași și S.C APAVITAL S.A Iași, conform Actului Adițional nr.13, prevăzut în Anexa nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS , cu sediul în Iași, str. Octav Băncilă, nr. 1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 7/A/24.01.2008 al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze în numele și pe seama Municipiului Iași, prin reprezentantul său legal Președintele Asociației - Victor Chirilă, Actul Adițional nr. 13 la Contractul de Delegare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ANRSC (Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucuresti), ARSACIS (Str. Octav Băncilă, nr. 1, Iași), SC. Apavital S.A. (Str. Mihai Costăchescu, nr. 6 Iași), Direcției Programe și Servicii pentru Comunitate, Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS și S.C. Apavital S.A .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 204 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 204 din 30 iunie 2015