Hotărârea nr. 203/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședintei și consemnat și în procesul verbal al ședintei, în sensul că se completează anexa la prezenta hotărâre cu următoarele unități de cult care vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Iași, după cum urmează: Biserica Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru ( Cartierul Alexandru cel Bun), Episcopia Romano - Catolică (Catedrala Romano - Catolică " Adormirea Maicii Domnului ", Catedrala Romano - Catolică " Sfânta Fecioară Maria, Regină " , Biserica " Sfântul Anton de Padova" , Biserica " Sfânta Tereza a Pruncului Isus") și Biserica Învierea Domnului (Cartier Dacia, str. Vitejilor, nr. 2);

Având în vedere referatul de specialitate nr. 56101/18.06.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Având în vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în

Anexa I,

Având în vedere prevederile O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România,

Având în vedere prevederile H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea

Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista unitaților de cult care vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Iași în anul 2015, în conformitate cu Anexa I, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sumele destinate sprijinului financiar acordat unităților de cult sunt alocate în capitolul bugetar 67.06.00.59.12 - Cultură, Recreere și Religie - art. bugetar Servicii religioase.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Serviciului Dezvoltarea Capacității Administrative, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Episcopiei Romano - Catolice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul de Programe de Finanțare a Societății Civile și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale - Serviciul Financiar.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 203 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 203 din 30 iunie 2015