Hotărârea nr. 202/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate în procesele – verbale de şedinţă nr. 36.782 şi 52728/2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala

constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în procesele - verbale de ședință nr. 36.782 și 52728/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 55106 din 16.06.2015 întocmită de D.A.P.P.P;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil,

republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. nr. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ;

Având în vedere prevederile O.U.G. 151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 114/1996, cuprinse în procesele verbale de ședință nr. 36.782 și 52728/2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședință nr. 36.782 și 52728/2015, privind :

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe, etc), cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 202 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA I la H.C.L. nr. 202 din 30 iunie 2015

Nr.

Crt.

Denumire unitate de cult

Adresă unitate de cult

1

Parohia “Sf. Împărați Constantin și Elena”

Str. Mănăstirii, nr. 35, Galata

2

Sinagoga Merarilor (Comunitatea Evreilor)

Str. Elena Doamna, nr. 15

3

Parohia “Sfinții Voievozi” - Roșca

Str. Eternitate, nr. 64

4

Intampinarea Domnului - Catedrala Mitropolitana

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 16

5

Parohia “Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” si “Sf. Iulian din Tars”

Campus Studențesc Tudor

Vladimirescu

6

Parohia “Sf. 40 de Mucenici”

Str. General Berthelot, nr. 12

7

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

B-dul Poitiers, nr.41

8

Parohia “Sf. Arhidiacon Stefan”

Stradela Grădinari, nr. 26

9

Parohia “Nasterea Maicii Domnului, Sf.Prooroc Ilie si Sf. Nectarie”

B-dul Alexandru cel Bun, nr. 20°

10

Mănăstirea Piatra Sfăntă (Tărîța)

Str. Piatra Sfântă, nr. 2

11

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Str. Palat, nr. 63

12

Parohia “Sfântul Nicolae” Ciurchi

Str. Vasile Lupu, nr. 70

13

Parohia “Sfânta Mahramă și Sfinții Martiri Brâncoveni”

Str. Decebal, nr. 11

14

Biserica Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru

Alexandru cel Bun

15

Episcopia Romano - Catolică:

-    Catedrala Romano - Catolică "Adormirea Maicii Domnului",

-    Catedrala Romano - Catolică " Sfânta Fecioară Maria, Regină " ,

-    Biserica " Sfântul Anton de Padova" ,

-    Biserica " Sfânta Tereza a Pruncului Isus"

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 26

16

Biserica Învierea Domnului

Cartier Dacia, str. Vitejilor, nr. 2

Președinte de Ședință

Marius Cătălin Aur