Hotărârea nr. 201/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8 către Direcţia Locala de Evidenţă a Persoanelor

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8, către Direcția Locala de Evidență a Persoanelor

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședintei și consemnată și în procesul verbal al ședintei, în sensul că " perioada de atribuire în folosință gratuita, către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8, se prelungeste cu 49 de ani ” ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 56519/19.06.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile H.C.L. 572/28 decembrie 2004, privind inființarea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor;

Având în vedere adresa nr. 18371/26.02.2015 a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor;

Având în vedere adresa nr. 1104/11.07.2013 a DLEP, privind suplimentarea

spatiului;

Având în vedere H.CL. 10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 49 ani a perioadei de atribuire în folosință gratuită, către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8, repartizate astfel:

-    la subsol: 388,20 mp;

-    parter: 572,87 mp - integral;

-    la etaj: 140.95 mp;

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 201 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 201 din 30 iunie 2015