Hotărârea nr. 200/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 78117/01.09.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. ECOPIAŢA S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.

78117/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iași și S.C. ECOPIAȚA S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 306/2010 privind delegarea gestiunii pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, oborului, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal din Municipiul Iași, societății comerciale Ecopiața S.A.;

Având în vedere recomandarea formulata de către auditorii externi ai Curtii de Conturi prin Raportul de control nr. 728/2015, preluată prin Decizia nr. 25/2015 ;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de Directia Tehnica, Directia Economica si de Finante Publice Local si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art.10.1. din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr.78117/01.09.2010 incheiat intre Municipiul Iasi in calitate de concedent si SC ECOPIATA SA in calitate de concesionar, dupa cum urmeaza:

„Art.10.1. Pentru bunurile mobile si imobile proprietate a concedentului, concesionarul va achita acestuia o redeventa anuala in cuantum de 29.495,91 lei, incepand cu data incheierii actului aditional in acest sens si pana la expirarea duratei contractului”.

Art. 2. Se aproba modificarea art.10.8. din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr.78117/01.09.2010 incheiat intre Municipiul Iasi in calitate de concedent si SC ECOPIATA SA in calitate de concesionar, dupa cum urmeaza:

„Art.10.8. Redeventa anuala se va indexa in fiecare an cu rata medie a inflatiei sau deflatiei, prevazuta in Buletinul Statistic de Preturi. In acest fel, redeventa indexata in anul anterior va deveni redeventa pentru anul urmator, care la randul ei va fi indexata in acest fel cu indicele mediu al inflatiei sau deflatiei, pe toata perioada contractuala ramasa de executat”.

Art. 3. Toate celelalte clauze ale contractului vor ramane neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; SC ECOPIATA SA, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiție, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Municipiul Iași, respectiv SC ECOPIAȚA SA., prin încheierea unui act adițional care va conține modificările aprobate prin prezenta hotărare de Consiliu Local.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 200 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 200 din 30 iunie 2015