Hotărârea nr. 20/2015

HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI MIHAIL SADOVEANU NR.44M NUMAR CADASTRAL 777/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate privata persoana fizic

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, MIHAIL SADOVEANU NR.44M, NUMAR CADASTRAL 777/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3012/03.10.2013;

Avand in vedere cererea 14077/13.02.2014 prin care doamna RUSU DANIELA

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA SADOVEANU NR. 44M, NUMAR CADASTRAL 777/1;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 82 din 23.12.2013;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr.114/PUZ/2014;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 19.11.2014;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare

topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, ALEEA SADOVEANU NR. 44M, NUMAR CADASTRAL 777/1, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate privată persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 468 mp, conform contractului de partaj voluntar nr.742/05.06.2012.Indicatori urbanistici: POT=40%, CUT=1.5; regim de inaltime:P+1E+M (H maxim 8 m).

Anexa U2(plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitarea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Serviciului Urbanism, Doamnei RUSU DANIELA, Iasi, ALEEA SADOVEANU NR. 44 P și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 20 din 27 ianuarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 20 din 27 ianuarie 2015