Hotărârea nr. 2/2015

HOTARÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal asa cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilul prevazut în ANEXA 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri,

conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,

așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilul prevăzut în ANEXA 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 172997/109852 din 12.12.2014, întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, serviciul constatare impunere și executare persoane fizice, la care este anexată lista ANEXĂ 1 a contribuabilului care a solicitat acordarea facilității fiscale și a depus un număr de 1 dosar;

Având în vedere documentele depuse la dosar - conform precizărilor stabilite prin Regulamentul privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor la plata impozitului pe clădiri aprobat prin HCL 129/30.05.2013: cererea contribuabilului, documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză, autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificatul de performanță energetică, declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului;

Având în vedere prevederile art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, asa cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011:

Având în vedere prevederile art. 35' introdus prin ordinul comun nr. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 și 299/27.09.2011 a ministerului dezvoltării regionale și turismului, ministerului finanțelor publice, ministerului administrației și internelor pentru completarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, pentru apartamentele din blocurile de locuințe și imobilele cu destinația de locuințe, la care au fost efectuate lucrări de intervenție în sensul legii, pe cheltuiala proprie a proprietarilor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru contribuabilul prevăzut în lista ANEXA nr. 1, parte integrantă a hotărârii, conform art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cristian Cătălin    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 2 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 2 din 27 ianuarie 2015