Hotărârea nr. 199/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 56067/18.06.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 36717/22.04.2015 si 13899/17.06.2015 ale SC Servicii Publice Iasi SA;

Având în vedere procesul verbal de predare-primire nr. 30392/01.04.2015 de predare a spatiilor situate in sos. Nationala nr. 43, Cladirea Sediu Regii, precum si procesul verbal de predare a unor obiecte de inventar (aparate si instalatii);

Având în vedere Contractul nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 307/2010 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre SC Servicii Publice Iasi SA;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 57/2014 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 58/2014 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iași și SC Servicii Publice Iași SA, în sensul că bunurile mobile și imobile cuprinse în Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare, trec din exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA în gestiunea si folosinta directa a DAPPP.

Art. 2. Se aproba scoaterea din functiune, casarea si dezafectarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 2, precum si valorificarea materialelor rezultate conform prevederilor OUG 112/2000. Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; SC Servicii Publice Iași SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale și SC Servicii Publice Iași SA.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Cătălin Aur    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 199 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

I. Spatiile din Cladirea Sediu Regii, situata in sos. Nationala nr. 43, care au fost utilizate de catre SC Servicii Publice Iasi SA:

- demisol C1 : 225,94 mp;

- parter C1 (magazie) : 24,79 mp ;

- etaj 4, C2 : 269,06 mp+55,40 mp (teras ă ) ;

- etaj 5, C2 : 229,55 mp+44,32 mp (teras ă ) ;

- etaj 6, C2 : 107,89 mp+134,90 mp (teras ă ) ;

-    demisol C2 : 284,66+132,9 mp (spații de folosință comună) ;

-    parter C2 : 62,02+17,32 mp (spații de folosință comună) ;

-    demisol C3 : 156,20+7,09 mp (spații de folosință comună) ;

-    demisol C5 (magazie) : 90,22 mp ;

-    parter C5 : 25,34 mp ;

-    suprafață totală folosință exclusivă : 1475,67 mp ;

-    suprafață totală folosință comună+terase : 391,93 mp

II. B

unuri de natura mijloacelor fixe

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

Numar de inventar

1

TRACTOR U 500

446.59

223SP

2

AUTOSPECIALIZATA DAC 665

36,800.00

255SP

3

CENTRALA TELEFONICA SIEMENS

8,382.71

330SP

4

CABINA GRUP SANITAR

177.83

1101SP

5

MAGAZIE SCULE

1,988.79

1114SP

6

MOTOCOASA HONDA

4,282.20

2078SP

7

MOTOCOASA FS 300 STIHL

2,466.11

2079SP

8

MOTOFERASTRAU

2,555.14

2080SP

9

MOTOCOASA F S 300

2,166.81

2085SP

10

MOTOCOASA F S 300

2,166.81

2087SP

11

MOTOCOASA STIHL FS 300

2,194.26

2111SP

12

MOTOCOASA STIHL FS 300

2,194.26

2112SP

13

MOTOCOASA STIHL FS 300

2,194.26

2113SP

14

FREZA FB 1400

4,105.50

2259SP

III. Alte bunuri de natura obiectelor de inven

ar:

Nr.

crt.

Denumirea bunului

COD

Cantitate

1

Aparat aer condiționat

54252

18 buc.

2

Jaluzele verticale

52399

45 m.l.

3

Cutie hidrant pt. protectie civilă

53718

1 buc.

4

Aparat aer condiționat

54252

9 buc.

5

Lavoar

48061

1

6

Sistem alarmă

32038

1

7

Senzor prezență

32040

14

8

Sirenă exterior

32039

2

9

Centrala alarma Esprit 728

32041

2

10

Aparat aer condiționat dublu split

327

1

Președinte de Ședință ,

Marius Cătălin Aur

Bunuri propuse pentru casare.

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

Numar de inventar

1

TRACTOR U 500

446.59

223SP

2

AUTOSPECIALIZATA DAC 665

36,800.00

255SP

3

CENTRALA TELEFONICA SIEMENS

8,382.71

330SP

4

CABINA GRUP SANITAR

177.83

1101SP

5

MAGAZIE SCULE

1,988.79

1114SP

6

MOTOCOASA HONDA

4,282.20

2078SP

7

MOTOCOASA FS 300 STIHL

2,466.11

2079SP

8

MOTOFERASTRAU

2,555.14

2080SP

9

MOTOCOASA F S 300

2,166.81

2085SP

10

MOTOCOASA F S 300

2,166.81

2087SP

11

MOTOCOASA STIHL FS 300

2,194.26

2111SP

12

MOTOCOASA STIHL FS 300

2,194.26

2112SP

13

MOTOCOASA STIHL FS 300

2,194.26

2113SP

14

FREZA FB 1400

4,105.50

2259SP

Președinte de Ședință , Marius Cătălin Aur

4 / 4 la H.C.L. nr. 199 din 30 iunie 2015