Hotărârea nr. 198/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 357/2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 357/2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 56855/22.06.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 357/29.10.2014 privind mutarea activitatii Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala de la Scoala primara „Mihail Kogalniceanu” Iasi, str. Lascar Catargi nr. 28, la Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Bd.Socola nr.110;

Având în vedere adresa nr. 56825/22.06.2015 a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala;

Având în vedere prevederile H.CL. nr. 10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 357/29.10. 2014 în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

‘' Se atribuie în folosință gratuită, pe o perioada de 10 ani, spațiul situat în incinta Liceului Tehnologic Petru Poni Iași, din B-dul. Socola nr. 110, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționala Iași, în vederea desfășurării activității acestuia.”

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, care va transmite catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in vederea aprobarii schimbarii destinatiei spatiului mentionat la art. 1; Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (b-dul Socola nr.110); Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Liceul Tehnologic Petru Poni Iasi și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 198 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 198 din 30 iunie 2015