Hotărârea nr. 197/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 52 mp pe terasa clădirii situată în Iaşi Şos. Naţională nr. 43 pentru montarea unor echipamente de telefonie mobilă

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 52 mp pe terasa clădirii situată în Iași, Șos. Națională nr. 43 pentru montarea unor echipamente de telefonie mobilă

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 52516/09.06.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 11/27.01.2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere solicitarea nr. 49739/02.06.2015 formulată de un furnizor de telefonie mobilă ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a suprafeței de 52 mp pe terasa clădirii situată în Iași, Șos. Națională nr. 43 (la ultimul nivel), proprietate privată a Municipiului Iași, în vederea montării unor echipamente de telefonie mobilă.

Art. 2. Se împuternicește Comisia pentru licitații și închirieri spații comerciale, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 140/29.06.2012 cu modificările și completările ulterioare, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitația pentru spațiul menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere ce se va derula pe o perioadă de minim 3 (trei) ani, urmând a fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acesta încetând de drept.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ; Centrului de Informații pentru Cetățeni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Comisia de licitație; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 197 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 197 din 30 iunie 2015