Hotărârea nr. 196/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 56161/19.06.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale,

actualizată;

Având în vedere Legea nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul

2015;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. BCP2673/28.05.2015 privind redistribuirea între unități administrativ-teritoriale a finanțării necesare plății salariilor personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 512/05.06.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.3.3 (Lista obiectivelor de investiții 2015 - Spitale) și Anexei nr. 1.5 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe activitatea proprie și pe ordonatori de credite), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de + 3.342,58 mii lei astfel:

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

45.02.02.02 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori)

45.02.02.03 Fondul Social European (Prefinanțări)

la cheltuieli cu suma de + 3.552,43 mii lei astfel:

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice

+ 389,00 mii lei

+ 1.801,00 mii lei

+ 139,85 mii lei

+ 721,87 mii lei

+ 196,00 mii lei + 94,86 mii lei


+ 389,00 mii lei + 1.162,07 mii lei + 2.001,36 mii lei


Art. 2. Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 (fond 10), conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexei 3.4 (Detalierea pe activitatea proprie și ordonatorii de credite a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), astfel:

la venituri în sumă de + 2.001,36 mii lei la cheltuieli în sumă de + 2.001,36 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Judetului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Că t ă lin Aur


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 196 din 30 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 196 din 30 iunie 2015