Hotărârea nr. 194/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.185/29.05.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.185/29.05.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 12.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședintei și consemnată și în procesul verbal al ședintei, privind inlocuirea din Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Salubris .S.A. a doamnei Vornicu Paula Carmen cu domnul Bogdan Crucianu ;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.185/29.05.2015 prin care s-a aprobat desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Salubris S.A.;

Avand in vedere demisia inaintata de doamna Vornicu Paula Carmen din Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Salubris S.A., inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 51894/08.06.2015;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane P.P.S. si Directia Tehnica si Investitii, inregistrata sub nr. 52840/10.06.2015 ;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit. c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 15/1190 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a „Despre adunarile generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr. 3 1/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere ca Municipiul Iasi are calitatea de unic actionar la S.C.

Salubris S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba modificarea structurii Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Salubris S.A., in sensul inlocuirii doamnei Vornicu Paula Carmen cu domnul Bogdan Crucianu.

(2) Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 185/29.05.2015 raman neschimbate.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la articolul 1, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala, Secretariat, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii, S.C. Salubris S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Salubris S.A..

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 194 din 12 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 194 din 12 iunie 2015