Hotărârea nr. 193/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157 din 29 mai 2015 referitoare la completarea Consiliului Director al Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală Europeană şi înfiinţarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157 din 29 mai 2015 referitoare la

completarea Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană și înființarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundației Iași - Capitală Culturală

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 12.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr. 52503/09.06.2015, referitoare la nominalizarea domnului prof.univ.dr. Daniel ȘANDRU care sa facă parte din Consiliul Director al Fundației Iași Capitală Culturală Europeană;

Având în vedere referatul de specialitate nr.53158/10.06.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședintei și consemnată și în procesul verbal al ședintei, privind completarea componentei Consiliului Director al Fundatiei Iași - Capitala Culturala Europeana cu domnul consilier Marius Sorin Danga;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifica art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 157 din 29 mai 2015 în sensul completării componenței Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, cu domnul prof. univ. dr. Daniel ȘANDRU si domnul consilier local Marius Sorin DANGA.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2015 rămân

neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, Consiliul Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Calin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 193 din 12 iunie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 193 din 12 iunie 2015