Hotărârea nr. 192/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosintă fără plată pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit către Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosintă fără plată, pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit, către Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 12.06.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședintei și consemnat și în procesul verbal al ședintei, în sensul că se va transmite dreptul de folosință fără plată, pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit, in vederea desfășurării activității Clubului Școlar Anghel Saligny din Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 52937 din 10.06.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), (2), (6) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 874 din Noul Cod Civil;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea dreptului de folosintă fără plată catre

Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, a unui microbuz, ce apartine

1 / 3 la H.C.L. nr. 192 din 12 iunie 2015

domeniului privat al municipiului Iasi si administrat de către Consiliul Local al Municipiului Iasi, având următoarele caracteristici:

- Marca: Ford Nerabus - An fabricatie: 2014 - Serie motor: EG51609

- Număr de identificare: WFOXXXTTGXEG51609, conform cărtii de identitate anexată în copie, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Microbuzul ce se dă în folosintă fără plată va fi utilizat de către Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

(3) Finantarea cheltuielilor de exploatare a microbuzului acordat în folosintă fără plată, se suportă de către Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Art. 2. Durata dreptului de folosință fără plată, de către Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, a bunului mentionat la art. 1, este de cinci ani, cu drept de prelungire cu acordul partilor.

Art- 3- Se interzice beneficiarului (Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi), sub sanctiunea încetării de îndată a folosintei fără plată, a utilizării microbuzului în alte scopuri decât cele prevăzute în procesul verbal nr. 46510/05.06.2015 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si Municipiul Iasi, anexă (în copie) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Predarea - primirea mirobuzului prevăzut în anexă se va face pe bază de protocol, întocmit între Municipiu Iasi si Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, in termen de 15 zile de la adoptarea hotararii.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii lasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 192 din 12 iunie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 192 din 12 iunie 2015